bgERP.com

Сделки с факторинг


Чрез финансовите сделки в bgERP се създава възможност за използване на вземанията и задълженията на фирмата в процеса на уреждане на парични взаимоотношения. Типичен пример за финансова сделка са факторинговите сделки. Факторингът е търговска операция, при която дадена фирма "продава" своите вземания (по фактури) от клиенти на трето лице (фактор) в замяна на незабавно плащане. Обикновено цената при такава продажба е по-малка от номиналната, което формира и печалбата на фактора или за извършената услуга факторът получава възнаграждение от продавача. Предназначението на такива операции е да осигури налични оборотни средства, чието постъпване е разсрочено по-продължително във времето.

За да отличим факторинговите продажби от останалите сделки и да улесним отчитането и проследяването им можем да направим някои допълнителни настройки.

На клиентите, с които ще се разчитаме, чрез плащане с факторинг добавяме търговско условие от вид Други условия към фактура:

usloadd-1-jpg-16of

В текста посочваме фирмата - фактор и банковата и сметка. Добавяме и условие за начин на плащане - с факторинг.

Добавянето на условия става от секция Търговски условия на минитаб Търговия във визитката:

tuslid-png-ukdn

В папката на контрагента - фактор създаваме финансова сделка. Като втори контрагент в сделката посочваме контрагента, задълженията на който, ще се погасяват от фактора:

sdelkafakt-jpg-b19s

За всеки контрагент, чиито задължения към нас ще се погасяват от фактора създаваме отделна сделка в папката на фактора.

В издаваните към клиента фактури по сделката използваме шаблона Фактура за факторинг. В бележката към фактурата се извежда текста добавен като условие:

faktufakto-png-5n1h

В нишката на всяка продажба към клиента се съставя документ Прехвърляне на вземане:

prev-png-lkyb

С него вземането ни по продажбата се прехвърля в сделката, създадена в папката на фактора. За прехвърлените в сделката продажби (фактури) предоставяме информация на фактора. В изгледа на сделката имаме бутони за парични документи. Чрез тях добавяме в сделката постъпилите парични средства от фактора:

fulfulfu-png-zvfe

В нишката на сделката можем да добавяме и изплатените на фактора комисионни, когато сме договорили такива. Периодично, според договореностите ни с фактора, сделката се приключва.

Посоченият пример е елементарен и има за цел само да покаже как може да се използват възможностите на системата, когато се налага да се прилагат нетрадиционни начини на разплащане. В практиката са възможни най-разнообразни и сложни, по съдържание и обхват, начини за реализиране на една подобна сделка.