bgERP.com

Отразяване на даренията в bgERP


В стопанския живот не са редки случаите, когато фирмите получават и предоставят като дарение стоки, услуги и парични средства на други фирми, на обществени организации, на институции и физически лица. Поводите за това могат да са най-различни: безвъзмездна финансова помощ, лечение, подпомагане с оборудване и технологии и т.н. За отразяване на даренията в bgERP използваме модела на сделката - Сделка за покупка или продажба, когато става дума за дарение на артикули (складируеми и не складируеми) и финансова сделка, когато имаме дарение на парични средства

Направени дарения на артикули

За направеното от нас дарение на артикули - наше производство или закупени такива, използваме документа Продажба. В папката на организацията или лицето, на което правим дарение създаваме сделка за продажба. Във формата избираме да е с ДДС включено в цената и да е без фактуриране:

dari1-jpg-0c9m

Добавяме даряваните артикули по цена не по-малка от себестойността им:

dogdar-png-fhk2

Предаваме ги с експедиционно нареждане/ предавателен протокол за услуги или с бърза продажба. Приключваме сделката за продажба без по нея да е направено плащане:

prikdar-png-gdqk

Стойността на предоставеното дарение се отразява като извънреден разход.

Статистиката на приключената сделка за продажба изглежда така:

statdare-png-c25i

Получени дарения на артикули

По подобен начин процедираме и когато получим дарение. В този случай съставяме договор за покупка в папката на дарителя. Определяме и посочваме справедлива пазарна цена за полученото. За полученото съставяме складова разписка или протокол за приемане (ако получаваме услуги). Приключваме сделката без да направим плащане по нея. Стойността на полученото дарение се отразява като извънреден приход.

Направени и получени дарения на парични средства

Предоставянето и получаването като дарение на парични средства не се третира като доставка. Затова за отразяването на дадените и получени като дарение парични средства използваме финансова сделка. Създаваме финансова сделка в папката на дарителя или получателя на паричните средства.

finsdeana-jpg-cj6p

Добавяме сумата на дарението в сделката, като съставяме касов или банков документ (приходен, ако сме получател и разходен, когато сме дарител):

razbandokdok-jpg-w4fv

Приключваме финансовата сделка за да се отнесе сумата на дарението като извънреден разход или приход:

prikosdel-jpg-mc09

Понякога се правят дребни подаръци на фирми и лица, които нямат характера на дарения. В този случай създаваме продажба в папката на контрагента, в която задаваме нулева продажна цена за артикула. Създаваме експедиционно нареждане за да извадим количеството на подарения артикул от наличностите си. Приключваме продажбата и стойността на артикула се отнася в разходите.