bgERP.com

Счетоводство » Дълготрайни активи


Модулът обслужва управлението на Дълготрайните активи на фирмата, поддържайки:
  • инвентарна книга - регистър на всички дълготрайни активи на фирмата с подробна информация за актива;
  • генериране на амортизационен план;
  • включване на Дълготрайните активи в счетоводните номенклатури;
  • регистър на вторичните счетоводни документи свързани с дълготрайните активи – за амортизации, отписване и т.н., генериращи автоматично необходимите счетоводни записвания.

     
Дълготрайните активи в bgERP са артикули, на които е присвоено и свойството дълготрайни активи. Като артикули се създават по стандартния начин за създаване на артикул. За улеснение на работата при инсталацията на bgERP се създават две категории артикули - Дълготрайни материални активи и Дълготрайни нематериални активи.

Инвентарна книга

Инвентарната книга на bgERP представлява регистър на всички дълготрайни активи на фирмата.
Артикулът става дълготраен актив в момента в който бъде пуснат в експлоатация и включен в Инвентарната книга.

DAspi-png-zx52

Нов актив в се добавя от потребител с роля accda или ceo. Избира се меню Счетоводство » ДА » Инвентарна книга и се натиска бутона Нов запис:

papkada-jpg-xglu

Избра се папката, в която ще се съхранява цялата документация за актива и се натиска бутона Напред:

DAPRPT-png-fxzx

Във формата за регистриране на актива се попълват наименование и вътрешно-фирмен номер на актива, счетоводна сметка за отчитане и локация на местонахождение. За автоматичното генериране в последствие на амортизационен план на актива е важно попълването на дата на влизане в употреба и размерът на приетата годишна амортизационна норма. Попълването на секцията Оборудване ще включи ДА в ресурсите на предприятието. Документът може да се запише в Чернова, която може да се редактира. За да се отрази в счетоводната подсистема протоколът трябва да бъде контиран. Протоколът за въвеждане в експлоатация на ДА става първи документ - начало на нова нишка в избраната папка. При контирането автоматично се създава перо за актива в номенклатура Дълготрайни активи.

DA1-png-gehc

От бутона в горния ляв ъгъл на контирания протокол може да се зареди журнала и да се види взетата счетоводна операция за изваждане на артикула от склада и отнасянето му в избраната от нас сметка по която ще се отчита като дълготраен актив:

stada-jpg-a99q

Бутон Оборудване (бутонът е наличен, когато при въвеждане не е попълнена секция Оборудване от формата) в контиран протокол:

DA2-png-ta22

зарежда форма, чрез която активът може да се добави като оборудване в ресурсите на предприятието:

obor-1-jpg-avls

Документи

Страница (таб) Документи съдържа списък на вторичните счетоводни документи, свързани с управлението на дълготрайните активи.