bgERP.com

Модули в меню "Счетоводство"


Тук са включени модулите, чрез които се организира и извършва счетоводното отчитане на стопанските процеси във фирмата. Чрез тях се осигурява необходимата за развитието на бизнеса управленска информация. Счетоводството в bgERP не е фискално и не подготвя необходимите за отчитане на дейността на фирмата справки и отчети. Неговата функция е спомагателна и чисто информативна. Информацията от bgERP може да бъде експортирана към различни счетоводни системи, където да се ползва за съставяне на фискални справки - Дневници по ДДС и др.

Счетоводство » Книги
В модул Книги се извършва оперативната работа в счетоводната подсистема и се поддържа регистър за създадените счетоводни документи от всички модули на bgERP. Поддържа се "гореща" оборотна ведомост и пълнофункционален набор от детайлни справки в реално време.

Счетоводство » Настройки
От модул Настройки се създават, настройват и управляват счетоводните периоди, сметкопланът на предприятието и свързаните със счетоводните сметки номенклатури и пера.

Счетоводство » Дълготрайни активи
Чрез модула се отразяват всички дейности и свързаните с тях документи по придобиването, управляването и отчитането на Дълготрайните активи на фирмата.

Счетоводство » Персонал
В модула са обхванати дейностите и документите свързани с управлението на персонала, отчитането на работното време и формирането на трудовите възнаграждения