bgERP.com

Създаване и редакция на артикулите


Модул Каталог от меню Артикули е предназначен за описание и поддържане на цялата база от артикули, заедно с техните основни и допълнителни характеристики - опаковки, мерки, габарити, допълнителни параметри и т.н.

Стартирането на модула става от Артикули » Каталог . По подразбиране се зарежда основната работна страница на модула - Списък:

ArKat-png-eq2y

Страницата извежда списък на всички регистрирани в системата артикули. Показва се наличното количество от артикулите във всички складове на фирмата, а за продаваемите е изведена и текущата продажна цена. Чрез филтъра в горната част е възможно пълнотекстово търсене, селектиране на записите азбучно, по категории артикули, по свойства, по папки или в различни комбинации между изброените. Предвид, че списъкът с артикули съдържа много позиции в екрана е включен и индекс на страница. Клик върху име на артикул зарежда детайлният му изглед, който наричаме Картон на артикула. Бутонът пред името на артикула зарежда контекстно меню с бутони за разглеждане и редакция на артикула. Клик върху име на папка (категория) зарежда съдържанието на избраната папка. Срещу името на всеки един артикул е разположен и чекбокс, чрез който е възможно маркиране на един или повече артикули и извършване с тях на едновременни действия предлагани от бутон С избраните.

Създаване на универсален артикул

Артикули могат да се добавят само от потребител, с роля ceo или cat.
Въвеждането на артикули в системата става от меню: Артикули » Каталог » Списък и бутона Нов запис. Извежда се екран за избор на категорията (папката), в която ще се включи новият артикул, след което се зарежда форма за въвеждане:

AdAr-png-sl8p

Във формата за добавяне на запис в артикулите на каталога, задължително се попълват:

 • Вид на артикула
 • Име на артикула
 • Код на артикула
 • Мярка
 • Поне едно свойство (Задължителното поле за свойства - Списък, по подразбиране е попълнено със свойствата на избраната за артикула категория, които могат да бъдат редактирани).

   
Кодът на артикула представлява специфична стойност, по която той ще се идентифицира от системата.

Кодът може да е буквено-цифров. Ако завършва с цифра, при последователно създаване на артикули, системата автоматично предлага следващ - с 1 по-голям от последно въведения и записан в предходния артикул код.

С бутон Запис новосъздаденият артикул се записва, за него автоматично се създава перо в номенклатура Артикули и с него може да се извършват действия в системата.

Въведената за един артикул информация формира т.нар. Картон на артикула. В него е обединена цялата информация за артикула. Оттук данните за него могат да бъдат разглеждани, редактирани, допълвани и отпечатвани. С разположените в картона инструменти и връзки се извършва управлението на артикула - т.е. чрез промените върху артикула се определят възможните действия с него и съответно неговото участие в стопанската дейност на фирмата.

ArKar-png-bj7h

Картонът на артикула е първи документ в нишка с името на артикула. Нишката е разположена в папката на избраната за артикула Категория.

Артикул може да бъде създаден и в Папка на Категория през документния модел на bgERP достъпен с бутон Нов ... или направо от бързия бутон Артикул:

kategAr-png-i39w

Бутон Клониране в Картона на артикула зарежда форма за създаването на нов артикул, попълнена с данните на избрания. След като бъдат въведени желаните корекции с бутон Запис се създава нов артикул. Новосъздаденият артикул се създава в папката на артикула източник. С бутон Преместване в нишката артикулът може да бъде преместен в друга папка.

Детайлно описание и редактиране на артикул

Възможностите за промяна и допълване на информацията за артикул са две. Всяка от тях води до промяна на различни аспекти от описанието, а чрез това и до различно приложение на артикула в дейността на фирмата:

 • Чрез формата за редактиране, която може да се зареди от бутон Редакция в контекстното меню пред името на артикула в списъка или от бутон Редакция в Картона на артикула. И в двата случая се зарежда формата за създаване на артикул, в която са попълнени съществуващите към момента стойности. От тук те могат да бъдат редактирани. В тази форма е включена и възможността за добавяне на допълнително описание и изображение за артикула. Те не са задължителни, но са полезни при работата с артикула в други модули на bgEPP - в Уеб каталог, при изготвяне на оферти и продажби и др.
 • Чрез добавяне на допълнителни характeристики в блоковете за допълнителна информация в Картона на артикула:

   

Блок Параметри

Изведената тук информация показва дефинираните за артикула параметри. На разположение са бутони за изтриване и редактиране на всеки от тях.
С бутон + може да се добави нов параметър и да му се зададат стойности:

PaRam-1-png-qbhg

Блок Групи

В него са показани групите, в които е включен артикулът. Принадлежността на артикула към една или повече групи позволява допълнителна функционалност при работа с него. С бутона в блока могат да се променят групите на артикула.

grupxa-png-318y

Групите на артикула могат да бъдат променяни и от формата за редакция на артикула.

Блок Свойства

Тук са показани зададените за артикула свойства (продаваем, купуваем, производим, вложим, складируем, генеричен и дълготраен актив). Зададените на артикула свойства определят неговото участие в стопанската дейност на фирмата и документите, в които може да се използва:

svojsvojsvoj-jpg-l3tz

Свойствата на артикула могат да се променят и от формата за редакцията му.

Блок Опаковки/Мерки

Тук са показани дефинираните за артикула опаковки. В контекстно меню са разположени бутони за редактиране и изтриване на записа за опаковката. С бутон + може да се зареди форма за добавяне на нова опаковка за артикула:

merkixa-png-5got

Във формата за добавяне и редактиране на опаковки е предвидена и възможност за добавяне на EAN код (баркод). Въвеждането може да става ръчно или със сканиращо устройство. Извършва се проверка, недопускаща въвеждането на некоректен EAN код.

bgERP позволява за един артикул да се дефинират повече от една мерки. Добавянето на мярка става в блок Опаковки/Мерки като за добавяната нова мярка се посочва какво количество от основната се съдържа в нея:

admerk-jpg-qv5i

Възможни за добавяне са само Опаковки и Параметри предварително дефинирани в системата.

Минитаб бутони в картона на артикула

В долната част на картона е разположен ред от минитабове, чрез които може да се получава информация и да се задават характеристики за артикула. В зависимост от свойствата на артикула се извеждат и съответни бутони.

Минитаб Цени съдържа ценовата информация за артикула, и от тук е възможно тя да бъде променяна:

MiCen-png-8fue

С бутон Нова себестойност се се зарежда форма за задаване на себестойност. Бутон Задаване служи за задаване на правило за автоматично обновяване на себестойността. Всички промени се добавят в хронологията и могат да бъдат проследени. Не е възможна промяна за минало време.

Минитаб Счетоводство извежда информация за наличностите и движението на артикула:

S4eTi-png-kfj8

Чрез бутона на реда на записа за склада в счетоводната сметка може да се зарежда справка за хронологията с връзки към оригиналните документи, които са основания за счетоводните записвания:

HrOno-png-5i5q

Минитаб Лимити показва въведените лимити и позволява задаване на лимит за счетоводна сметка, който да се следи от системата. Въведените лимити могат да бъдат редактирани, изтривани, активирани и деактивирани от бутони разположени в контекстно меню. С бутон + може да се зареди форма за задаване на нов лимит:

liMit-png-a400

Минитаб Влагане e наличен в картоните на вложимите артикули:

slojihtigo-png-bd2d

С бутон + може да се добавят генерични (заместващи) артикули, които съответстват на артикула и могат да се влагат вместо него:

VlAga-png-5k1j

Минитаб Задания / Документи показва съществуващите задания за производство за артикула:

zdanD-png-g2t4

С бутон + се зарежда форма за създаване на Задание за производство:

ZaDforM-png-9pwf

Използването на минитаб Задания е възможно само в картоните на производими артикули.

Минитаб Рецепта извежда списък на съществуващите технологичните рецепти и позволява създаване на нова технологична рецепта за производим артикул:

Recta-png-sauh

С бутоните Търговска и Моментна се зарежда форма за създаване на съответния вид рецепта:

ReceFor-png-qf2s

Може да се избере къде да се показват съставките на рецептата - в картона, в задание за производство и т.н. Създадената рецепта се добавя в нишката на артикула.

Търговските рецепти се използват при офериране и продажби. Моментни рецепти се съставят за производими нескладируеми артикули.

В описанието на производствените процеси е разгледано използването на бутоните от картона на артикула, свързани с тях.

Минитаб Достъпност позволява артикулът да се направи видим и с него да се извършват сделки само в папките на избрани контрагенти.

DostArt-png-nhsi

С бутон + се зарежда форма за добавяне на контрагенти:

DoFor-png-ylg5

Информацията изведена с минитаб Наличности е подобна на тази в минитаб Счетоводство но предназначението и е за нуждите на логистиката на фирмата. Оттук може да се видят запазените и очакваните, по съставени документи, количества от артикула по складове.

NaLtab-png-vzi8

Минитаб Е-маг служи за връзка и включване на артикула в електронния магазин на фирмата:

eArt-png-mbcc

Бутон + зарежда форма за свързане на артикула към съществуващ електронен артикул (е-артикул) или създаване на нов такъв:

eArtAd-png-n38i

Когато за артикул са създадени партиди в картона на артикула е наличен и минитаб Партиди, с който можем да видим наличностите по партиди:

Partpa-png-2fgf

Когато се използва палетен склад от минитаб Позиции може да се види на кои палет места и в кои зони се намират наличностите от артикула:

Papoz-png-xx9l

Шаблони

Много често описанията на артикулите са сравнително близки и еднотипни. За категория артикули може да се зададе включените в нея артикули да бъдат ползвани като шаблони:

6abloni-jpg-dfpw

Създадените в такава категория артикули имат в картона си бутон Шаблон.

6abla-png-4coe

Той зарежда форма, от която се настройва достъпа до шаблона - в коя папка ще е достъпен и кои роли и потребители ще имат достъп до него:

editshablon4e-jpg-nnde

След като сме направили тези настройки, във формата за създаване на артикули имаме поле Шаблон, в което можем да изберем артикул от включените в категорията с шаблони.

otshablon4e-png-f520

С това по подразбиране в новия артикул ще се заредят данните на избрания шаблон. Всички заредени данни от шаблона, включително и технологичната му рецепта ако има такава, могат да бъдат свободно редактирани до достигане на желаните стойности.

Артикулите - шаблони служат само и единствено за създаване на нови артикули. Те могат да имат технологични рецепти, но не могат да се произвеждат и търгуват. За тях не се създават пера в номенклатура Артикули на счетоводната подсистема.