bgERP.com

Финансови сделки


Финансовата сделка в bgERP е документ, който пренася в себе си разчетни отношения, възникнали с други документи(сделки) в процеса на осъществяване на дейността ни. По такъв начин се създава възможност за различно използване на разчетите. Възможните примери и варианти са най разнообразни, но основният момент, който е задължителен за да може да се използват финансови сделки е наличието на разчетно отношение - задължение или вземане.

Финансова сделка се създава в папката на контрагента, с който искаме да приключим (изцяло или частично) някакво разчетно отношение (вземане или задължение):

impulscor-png-y7dn

В примера сме показали контрагент към когото имаме едновременно и задължение и вземане, които ще прихванем. С бутон Нов ... в папката на контрагента зареждаме документния модел на bgERP и от група Финанси избираме Финансова сделка. Зарежда се формата за създаване:

finsde88-png-s746

Задължително избираме сметка по която ще се отнасят сумите. Когато в сделката участва трета страна тя се посочва като втори контрагент. Записваме в Чернова, с възможност за редакция и Активираме:

impulsdel-png-xtqk

Активираната сделка става начало - първи документ на нова нишка в папката на контрагента. За нея автоматично се открива перо в номенклатура Сделки. Тя все още няма никакво стойностно отражение в системата. В изгледа на сделката са налични бутони за Статистика и Обороти, посредством които ще се проследява състоянието по сделката и извършените автоматични счетоводни операции в хода на нейното изпълнение.

Следващата стъпка е да прехвърлим в сделката разчетите, които искаме да приключим с нея. В bgERP има специални документи - Прехвърляне на вземане и Прехвърляне на задължение, с които се осъществява прехвърлянето на вземане/задължение от една сделка към друга. Първата сделка може да е Покупка, Продажба или Финансова сделка, докато втората сделка задължително трябва да е Финансова сделка. Достъпът до тези документи е възможен от нишката, в група Финанси на документния модел на bgERP.
В конкретния случай в договора за продажба, от който произтича вземането ни правим документ Прехвърляне на вземане и го контираме. Изборът на финансова сделка, в която да бъде отнесен документа е задължителен елемент във формата за създаване на документа Прехвърляне на вземане:

impvze-png-txng

По същия начин в договора за покупка, по който имаме задължение създаваме документ Прехвърляне на задължение, в който посочваме същата финансова сделка.

impzad-png-47qu

Финансовата сделка вече се е попълнила със сумите, които отнесохме в нея:

sdelfull-png-2u65

От визитката на контрагента можем да видим как са се трансформирали разчетните ни отношения с него:

vizvizsdel-png-wg29

В изгледа на сделката има бутони за създаване на парични документи. Когато контрагента преведе остатъка по сделката се съставя приходен документ и се закрива вземането (възможно остатъкът да е задължение, и тогава се съставя разходен документ):

plasfull-png-4frx

След направеното плащане няма салдо по сделката и сумите в статистиката са приключени. С бутон Приключване можем да приключим сделката и да закрием перото и в номенклатура Сделки:

prii-png-98sy

С бутон Обороти можем да заредим и прегледаме всички счетоводни записвания, направени с отнасяне на съответните документи в сделката:

priipaa-png-w2cd

В така осъществената сделка отнесохме целите суми на наши задължение и вземане към контрагент във финансова сделка. По този начин приключихме документите които ги формират - договора за покупка и договора за продажба. Намалихме сумата, която трябва да платим, като приспаднахме от нея това което ни дължи контрагентът. Показаният пример е възможно най-елементарен и има за цел само да покаже механизма на действие на сделката. В практиката са възможни най-различни начини на нейното приложение. Може да обединява множество разчети, да се извършват частични плащания, в нея може да участват и трети лица и т.н Въпрос на преценка на фирмата е, в кои случаи и как да използва финансовата сделка. В Прехвърляне на вземане по продажба, Прехвърляне на задължение по покупка, Сделки с факторинг и Работа с Подотчетни лица са дадени примери и са разгледани различни приложения на финансовата сделка.