bgERP.com

Модули в меню "Финанси"


В меню "Финанси" са включени модулите:

Финанси » Валути
Валутният модул на bgERP предлага работа с предварително дефинирани над 30 валути и възможност за добавяне на нови. Поддържа се автоматично обновяване на валутните курсове.

Финанси » Каси
В модула е съсредоточено дефинирането, управлението и оперативната работа с неограничен брой левови и валутни каси на фирмата. Тук се поддържа и регистър на всички създадени в системата касови документи.

Финанси » Банки
Модул Банки поддържа регистър на всички банкови сметки в системата - собствени и на контрагенти. В модула се извършва оперативната работа с банковите сметки и се обединяват всички банкови документи създадени в bgERP

Финанси » Сделки
Модул Сделки позволява начин на използване на разчетните отношения, при който не е задължително във всеки един момент да се разполага с налични средства. В модула се поддържа регистър на документите Финансова сделка и придружаващите финансовите сделки документи.