bgERP.com

Финанси » Банки

bank-building
Модул Банки е предназначен за управление и организация на паричните потоци и дейностите, в които участие вземат банковите сметки на фирмата.

Условно функциите на модула могат да бъдат разделени на две: Регистър на банкови сметки и Оперативна работа с банкови сметки.

Регистърът на банкови сметки сметки поддържа:
  • регистър на всички банкови сметки на контрагенти, въвеждани през Визитника;
  • отделен регистър на собствените сметки на фирмата
  • възможност за редактиране на въведените в bgERP банкови сметки;
Функциите му се осъществяват от страниците (табовете) Наши сметки и Всички сметки.

Оперативната работа с банкови сметки включва:
  • регистър на всички банкови документи/операции – входящ и изходящ превод, вносна бележка, нареждане разписка и т.н., създавани чрез импорт на банкови извлечения или от другите модули на системата.
  • Създаване на банкови документи обслужващи дейността на фирмата.
За тези дейности e предназначена страницата (таб) и Документи.

Стартирането на модула става от меню Финанси » Банки

Наши сметки


BnaSme-png-cw76

При стартиране на модула по подразбиране се зарежда страницата, в която е показан списък от собствените сметки на фирмата, които са описани във визитката и.Бутон Нов запис под списъка зарежда форма, за добавяне на нова наша сметка:

forBaa-png-p10y

Собствените сметки на фирмата са корици на папки:

Korba-png-glke

С бутон Редакция зареждаме формата за създаване на банковата сметка и можем да променим въведената за нея информация.

За работа с модула системата изисква да бъде избрана текуща банкова сметка. Избирането става от бутон Избор в колона "Текущ" на реда на сметката в списъка със сметки.

Всички сметки

Таб Всички сметки зарежда списък на всички банкови сметки (на фирмата и на контрагенти), описани в системата. Информацията в списъка се попълва автоматично при попълването на банкова сметка във визитката на контрагента.

allood-jpg-hiu1

От този списък също е възможно редактиране на информацията, а сметките на контрагенти могат да бъдат и изтривани. От тук също може да се добави и редактира наша сметка (в собствената ни визитка).

Банкови сметки на контрагенти могат да се добавят и в хода на работа. Ако при съставяне на банков документ, се въведе банкова сметка, различна от съществуващите във визитката на контрагента,тя ще се добави във визитката му.

Документи

Таб Документи извежда списък на съставените банкови документи в системата. Според типа си документите са разделени в четири списъка посредством ред с минитабове - Приходни документи, Разходни документи, Вътрешни трансфери и Обмен на валути

PriDo-png-osdb

В първите два таба автоматично се включват всички създадени документи от съответния вид, независимо в кой модул на системата се създават. Документите, които не са контирани са с различен цвят. Могат да бъдат групирани и с филтър по състояние. От списъка може да се зареди нишката на документа и той да бъде редактиран или контиран. Бутон Експорт позволява списък от приходни или разходни банкови документи да се експортира в csv формат.

Приходни и разходни банкови документи се създават в нишката на документа основание за плащането. Това е възможно от бутона в изгледа му:

sdelprtoPKO1-png-78lj

или чрез документния модел на bgERP - бутон Нов ... в нишката на документа и избор на нужния банков документ в група Финанси.

Зарежда се форма за въвеждане на избрания документ:

bankdokformB1-png-xh4e

Под нея е визуализиран документът основание за плащането. Във формата по подразбиране са пренесени данните от него. Въведените данни могат да се редактират. Поле Операция се попълва по подразбиране, в зависимост от избрания банков документ и документа към който се съставя. Избират се банковите сметки, които участват в плащането. Документът се записва в Чернова. Ако потребителят няма права за контиране го променя на Заявка (бутон Заявка във формата или в списъка с допълнителни бутони). С бутон Контиране документът се активира и се отразява в системата:

PBDkokont-png-dtiu

За да бъде контиран документът потребителят трябва да има права за контиране за съответната банкова сметка.

В табовете Вътрешни трансфери и Обмен на валути е реализирана възможност за създаване на специфични документи. В тях е наличен бутон Нов запис.
Чрез бутон Нов запис във Вътрешни трансфери се зарежда форма за прехвърляне на средства от една фирмена банкова сметка в друга банкова сметка или каса:

KymKasa-png-ud6w

В Обмен на валути бутон Нов запис зарежда форма за обмен от една в друга валута между банкови сметки на фирмата:

BOVI-png-je17

Двата документа могат да се съставят и от документния модел на bgERP - бутон Нов ... в папката на съответната банкова сметка и избор с бутон в група Финанси:

dokmodevbt-jpg-fvaj

Бланки

В bgERP има възможност за създаване и попълване на бланки на стандартните банкови документи. Това е може да стане докато документът е в състояние Чернова.

blank4er-png-lmwt

В горната част на документа са налични бутони за избор на бланки, от възможните за документа, в зависимост от типа му - Приходен или Разходен. Избирането на бланка зарежда форма, в която е попълнена информацията от банковия документ.

llankfor-png-nhh1

Данните във формата могат да бъдат редактирани. Задължително е попълването на всички полета отбелязани с удебелен шрифт. Попълнената форма може да се запише в състояние Чернова за последващо редактиране или директно да се активира.

blankpak4er-png-kg1g

Активираната бланка не активира (контира) банковият документ, по който е съставена. За да се активира банковият документ и да се осчетоводят съдържащите се в него основания, е необходимо той да бъде активиран от бутона Контиране в изгледа му.

Подобно на страницата Документи страницата Бланки поддържа регистър на всички създадени бланки, групирани според вида си с три минитаба: Платежни нареждания, Нареждане разписка и Вносна бележка.

Чакащи

Таб Чакащи извежда списък на всички документи, по които предстои да се направят или получат плащания:

4akpaktak-png-zqp4

С бутоните в колона Действие на списъка може да се зареди форма и да се състави приходен или разходен банков документ за отразяване на плащането по съответната сделка.