bgERP.com

Засклаждане и приемане


Складова разписка

Складовата разписка е документ, чрез който артикулите предмет на покупката се приемат в склада и се увеличава наличността на материалните ни запаси. В изгледа на активирана покупка, потребител с роля store има достъп до бутон Засклаждане:

AkToTp-png-1lk8

Бутонът зарежда формата за създаване на складова разписка:

FSR88-png-y6o3
FSR66-png-tohh

Задължително във формата се въвежда склад, в който ще се заприходят артикулите. Аналогично на Експедиционното нареждане складовата разписка може да се запише в две състояния:

  • Чернова - в нея по подразбиране е заредено цялото количество от договора за покупка:

     
4ery-png-qv7m

Така създадената чернова може да бъде свободно редактирана. Чрез бутон Редакция могат да бъдат редактирани данните въведени във формата за създаването и, а с бутоните пред името на артикул в списъка и с бутон Артикул да се променят и данните за самите артикули включени в складовата разписка. Възможно е доставеното да е различно от посоченото в договора за покупка. В списъка с допълнителни бутони в черновата е включен бутон Заявка, с който складовата разписка може да се запише в състояние Заявка

  • Заявка - когато е в състояние Заявка складовата разписка може да се редактира по отношение на формата за създаване:

     
ZayaR-png-x3xi

За да се редактират детайлни редове Заявката трябва да се върне в състояние Чернова.Това е възможно от бутон Редакция в заявката. Състояние Заявка се използва, обикновено когато съставителят на складовата разписка няма права за контиране за склада или ще или не се знае още, в кой склад ще се заприходи доставката. Черновата не извършва никаква промяна в системата. Заявката известява споделените потребители.

За да се отрази в системата попълнената Складовата разписка се контира, като това може да стане и от състояние Чернова и от състояние Заявка:

AkiA-png-5uxq

За реалната доставка на закупеното количество могат да се съставят една или повече складови разписки (възможно е договореното количество да се достави на няколко пъти или да бъде разпределено в различни складове). В складовата разписка за част от количеството е добавена колона Поръчано. По подразбиране, тя се попълва с договореното количество по сделката за доставка, но това може да се промени докато разписката е в състояние Чернова. От бутон Остатък в такава складова разписка може да се зареди форма за създаване на следваща, в която се подсказва количеството на остатъка за доставка. То също може да се променя.

С бутон Транспорт складовата разписка може да се добави за транспорт към транспортна линия.

Доставените и приети със складови разписки артикули се отразяват стойностно в Статистика на покупката:

sDo-png-mg1p

С контирането на складовата разписка се вземат и автоматични счетоводни операции по покупката, които могат да бъдат разгледани чрез минитаб Обороти:

obibia-png-fjbh

Формата за създаване на складова разписка може да бъде заредена и от модул Логистика » Склад » Документи » Минитаб Чакащи и бутон СР на реда на документа за покупка в списъка от чакащи документи:

4aki-png-logr

Работа с повече мерки

Системата позволява за един артикул да бъдат дефинирани повече от една мерки. Покупките и заприхождаването могат да се извършват по всяка от тях. Аналогично на продажбите е създадена възможност за посочване на действителното количество в основна мярка при заприхождаване на артикула. Това се прави чрез редакция на записа (реда) за артикула в складовия документ:

logisti-jpg-r897

Количеството в основна мярка се посочва в поле Засклаждане. Ако не бъде посочено нищо мерките се преизчисляват според съотношението в картона на артикула.

Приемателен протокол

Когато предмет на доставка са услуги, вместо Засклаждане се избира бутонът Приемане. Той зарежда форма за попълване на Приемателен протокол:

Screenshot-2024-02-02-at-15-46-39-1-Dokumenti-v-nishkite-Reload-png-u4z9

Работи се по начин, аналогичен на работата със складови разписки, но във формата липсва поле за избор на склад. Попълненият Приемателен протокол се контира:

koProa-png-bhdn

Услуга може да бъде включена и в складова разписка.