bgERP.com

Термини започващи с А, Б, В, Г, Д и Е


Автоматично рутиране

Подсистема в bgERP за разпределяне на входящите имейли в съответстващите им папки или нишки. Базира се на предварително дефинирани системни правила с възможност за създаване на потребителски такива.
 

Артикул

Под общото наименование Артикули в bgERP са обединени всички продукти, стоки, материали, услуги и дълготрайни активи, с които фирмата работи. Въведената за един Артикул информация е обединена в Картон на артикула.. Картонът на артикула е първи документ в нишка с името на Артикула. Всеки Артикул в bgERP е самостоятелен документ.
 

Архивиране на данни

Това е процес на съхранение на физически носител (хартия, оптични дискове) на важните за организацията предмети и документи: фактури, договори, мостри и др. Всяка организация трябва да има процедури, по които се осъществява архивирането. Когато се архивират само данни, а не физическият носител, върху който те са разположени, процесът се нарича бекъп.
 

База данни

База данни (БД, още база от данни), представлява колекция от логически свързани данни в конкретна предметна област, които са структурирани по определен начин. В първоначалния смисъл на понятието, използван в компютърната индустрия, базата от данни се състои от записи, подредени систематично, така че компютърна програма да може да извлича информация по зададени критерии. Обикновено базите от данни се съхраняват и достъпват на сървъри, на които работи специализиран софтуер - т.нар. Система за управление на бази от данни (СУБД). Примери за СУБД са Microsoft SQL Server, MariaDB, MySQL, PostgreSQL, Access, Oracle, Paradox, dBase и др. Системата bgERP може да работи с MariaDB или с MySQL.

Баркод

Баркод (още: бар код, бар-код, щрихкод, щрих код, щрих маркировка) е система за кодиране на стокови единици или обекти в промишлеността, търговията, медицината и други области, която предоставя информация за производителя и артикула (в търговията) или други данни. Информацията, записана в баркода може да се прочете от специални устройства - баркод четци, а чрез инсталиране на приложение всеки смартфон може също да ги сканира. Познати са десетки видове баркодове, а bgERP поддържа следните стандарти за баркодове: QR, EAN-8, EAN-13, code11, code39, code93, code128, DataMatrix, STD25, INT25, MSI, и др. Например EAN е кодът, който се използва в търговската мрежа на много страни по света, в т.ч. на ЕС и България. В bgERP може да се зададе за всяка опаковка на артикул EAN код. Друг пример е добре познатият двумерен QR код, с формата на квадрат, който в bgERP се използва за даване на уникално URL на документите. В модула “Етикети” могат да се генерират етикети с различни баркодове, съдържащи статични или променливи данни.

Бележка

В bgERP е текстов документ, служещ за вътрешна комуникация. Бележката може да стои само в началото на нишка от документи. Аналогичен по свойства е и документът Коментар, който обаче може да се използва навътре в нишката. Бележката и Коментарът могат да се променят, като bgERP запазва всички техни версии.

Бекъп

Процес, при който се създават резервни копия на данните с цел да се съхранят за продължителен период от време. В bgERP има модул - backup който се грижи за този процес.

Браузър

Браузърът (още уеб браузър, на английски: (web) browser) е приложен софтуер, предназначен за разглеждане на информационни ресурси в Уеб. Всеки информационен ресурс притежава стандартизиран адрес Унифициран локатор на ресурси (URI/URL) и може да бъде уеб сайт, изображение, видеоклип или друго съдържание. Процесът на придвижване от един ресурс към друг, обикновено следвайки хипервръзки, се нарича уеб навигация. Известни браузъри са: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome.

Букмаркване

Букмаркването е начин, по който Интернет потребителите организират, съхраняват, управляват и търсят ресурси с отметки (bookmarks) онлайн. За разлика от споделянето на файлове, самите ресурси не се споделят, споделят се само отметките, които ги обозначават. В bgERP потребителите имат възможност за създаване на отметки за предпочитани страници. Тези отметки се пазят в системата и за разлика от букмарките, създадени в браузър, те са достъпни за потребителя, независимо от какво устройство работи.

Версионизиране

След първоначалното активиране на документ, всяка следваща редакция се записва в системата като нова версия, при наличие на старата. В bgERP документи като бележка и коментар, статиите в сайта и др. поддържат версионизиране. Възможно е сравняването на различните версии на документ.
 

Визитки на фирми/лица

Въведената за всеки контрагент информация се обобщава в неговата визитка. С клик върху името на фирма/лице може да се зареди визитката. Визитката на контрагента е корица на неговата папка. От визитката е възможно редактиране на данните на контрагента и отваряне на папката му.
 

Виртуална машина

Това е най-лесният начин за тестване или използване на цялата система на собствен сървър. Виртуалната машина представлява емулиране на самостоятелна компютърна единица. Това дава възможност един или няколко виртуални сървъра да работят на един реален сървър. Виртуалната машина може да е с предварително инсталиран системен и приложен софтуер. Виртуализацията може да се прави на ниво хардуерна система (каквито са VirtualBox, Oracle VM, Virtual PC, Virtual Server, Hyper-V, VMware Workstation) или на ниво операционна система (като Docker, OpenVZ, Linux-VServer, LXC). Разработчиците на bgERP предоставят за сваляне виртуална машина, съдържаща пълната инсталация на системата, която може да се пусне на физически сървър с различни ОС (Linux, Windows).

Дебъг

Дебъгер (от англ. debugger) е компютърна програма за проследяване на процеса на изпълнение на компютърни програми (дебъгване). Целта на такова проследяване е намиране на грешки, които се наричат „бъгове“. Програмна грешка или „бъг“ възниква, когато дадена програма не може да продължи с изпълнението си по нормален начин. Дебъгване е самия процес на откриване на грешки с една програма в друга.
 

Дейта център

Дата център, от англ. data centеr, на български - център за/на/с данни/ е съоръжение, използвано да помещава компютърни системи и асоциирани компоненти, като телекомуникации и системи за съхранение. Включва: електрическо захранване и възможности за аварийно захранване, комуникационни връзки за данни, контрол на средата /като регулиране на въздуха, супресори за огън/, съоръжения за сигурност и др.
 

Декларация за съответствие

Това е документ, в който производителят или негов упълномощен представител в рамките на Европейското икономическо пространство указва, че продуктът отговаря на всички необходими изисквания, изложени в съответните приложими директиви. В bgERP е интегрирана възможност в процеса на продажба да бъде издадена и Декларация за съответствие на продуктите.
 

Демо версия

Демо версията е предварителна, обикновено безплатна версия на софтуерен продукт, която служи само за запознаване на потребителите с неговите възможности. Демо версиите имат някакви ограничения, които ги правят негодни за работа в реални условия - например ограничено време на работа, ограничен брой потребители и т.н. bgERP не се разпространява като демо версия. Потребителите могат да свалят, инсталират и използват цялата система, неограничена по никакъв начин. Все пак, за потребителите, които искат да се запознаят с интерфейса и базовите възможности, bgERP има демо инсталация на адрес http://reload.bgerp.com с примерни данни от производител на енергийни напитки.
 

Договор

Договорът е съглашение между две или повече страни, което установява, определя или прекратява техни права и задължения. Договорите за Покупка, Продажба и Финансова сделка в bgERP са основен документ, чрез който се регистрира, осъществява и проследява една търговска сделка.
 

Документ

Документът е най-малкият обект, носител на информация или описващ действие, операция или събитие в bgERP. Според предназначението си и информацията, която носят, документите в системата биват: комуникационни, счетоводни, финансови, производствени, складови, транспортни и т.н.; отделният документ от своя страна се състои от задължителна основна част и евентуално - детайли, съдържащи по-подробна информация. Всеки документ в bgERP получава уникален идентификатор - съвкупност от букви (код за вида на документа) и цифри, който еднозначно и недвусмислено го идентифицира в системата. Документите в bgERP се обединяват в малки структурни единици, наричани нишки и папки.
 

Документооборот

В bgERP това е подсистема, която отговаря за подреждането, съхранението и достъпа до всички документи на организацията. Документите са подредени в нишки, отговарящи на бизнес-процесите във фирмата, а нишките се съхраняват в папки, свързани с контрагенти, вътрешни проекти, имейл кутии и др. С бързо търсене може да намерите интересуващия ви документ и да видите предхождалите и последвалите го документи. Системата за документооборот на bgERP представлява: плоска структура от папки в които са разположени нишки от документи; всеки потребител има множество папки, на които е отговорник; във всяка папка има множество нишки от документи; всяка една нишка от документи, представлява хронологическа последователност от документи по дадена тема.
 

Домейн

Домейнът (от английски: domain – област, владение) е част от йерархическото пространство на глобалната Интернет мрежа, което има собствено уникално име /име на домейн/ и трябва да отговаря на определени изисквания. Името на домейна служи за адресация на възлите на Интернет мрежата и на разположените по тях мрежови ресурси: /уебсайтове, пощенски и други сървъри и други услуги/ в удобна за ползване форма. Създадени са за удобство, тъй като се помнят лесно. За преобразуването на името на домейн в IP-адрес и обратно служи системата DNS.
 

Драйвер

В софтуера, драйверът е програма, с която системите от високо ниво взаимодействат с хардуерен компонент. Например операционната система се нуждае от драйвер за съответния модел принтер, за да може да отпечатва на него. В bgERP това понятие е разширено и с него се означават компонентите, които добавят на системата възможности за работа със специфични хардуерни, софтуерни или интерфейсни обекти. Например чрез различни драйвери, системата може да:
  • Отпечатва бележки на различни фискални или не-фискални устройства;
  • Да експортира данни в различни формати
  • Да пресъздава поведението и вътрешната логика на различни продукти и услуги
  • Да събира информация от различни микро-контролери и IoT устройства
Външни разработчици най-лесно могат да разширяват възможностите на bgERP чрез написването на нови драйвери.
 

Екип

Екипът е (малка) група от хора, която се създава по специален повод, нейните участници са еднакво съпричастни към постигане на обща цел и работят заедно в постоянна зависимост помежду си, за да изпълнят целта. В bgERP - ролите, даващи достъп до документи, папки и т.н. на потребителите от определен екип. Екипите могат да бъдат дефинирани на произволен принцип, в зависимост от нуждите и структурата на съответната организация: географски (по държава или населено място), по отдел, по различни проекти и др. Един потребител може да участва в няколко екипа. Той има права за достъп до екипните документи на хората от екипите в които участва.