bgERP.com

Термини започващи с 0-9 / A-Z


Admin

Роля в bgERP, която дава права да се създават нови потребители, да им се дават роли, да се инсталират/деинсталират/конфигурират пакети и др. Администраторът на bgERP може да е различен от системния администратор (sys admin), който отговаря за хардуера и операционната система.
 

Asterisk

Софтуер за цифрова (IP) телефонна централа с отворен код. В bgERP има възможност за интегриране с тази система, като се проследяват (и евентуално записват) в реално време преминаващите през нея телефонни разговори. Тази функционалност помага за изграждането на вътрешнофирмен кол-център. Потребителят може да види цялата налична в системата информация за повикващия, още преди да е поел обаждането. След като разговорът приключи, от него има възможност да се направи задача.
 

bgERP

Система за управление на бизнеса с отворен код и отзивчив уеб интерфейс. Разпространява се безплатно под GPLv3 лиценз, който позволява на всеки да я инсталира, модифицира и използва неограничено дълго време. Внедряването ѝ позволява на мениджърите да са информирани за всички протичащи във фирмата процеси, които се отразяват документално (имейли, фактури, задачи, входящи позвънявания, договори ). Има възможности за интеграция с IP камери, датчици, телефонна централа Астериск и др. Управлява корпоративен имейл сървър, и рендира без излизане от уеб-приложението над 100 файлови формата.

CMS

(Content Management System) - система за управление на съдържанието. Приложен софтуер, който позволява публикуването и редактирането на уебсайт, при използване на главен интерфейс.

CMMS

(от Computerized maintenance management system) - Компютаризирана система за управление на техническото оборудване на предприятието. Поддържа база данни за разполагаемото оборудване и специфичните му особености. Позволява планиране и провеждане на техническото обслужване и ремонтите при обезпеченост с подходящ персонал, резерви части и т.н.
 

CRM

Customer Relationship Management е подход за създаване и поддържане на дългосрочни и взаимноизгодни отношения с клиентите. Това се постига чрез проследяване и анализиране на техните индивидуални потребности. CRM моделът на взаимодействие поставя клиента в центъра на бизнеса, а основни направления и цели са дейностите по поддръжка на ефективен маркетинг, продажби и обслужване на клиенти. В контекста на ERP системите, CRM модулите поддържат информацията, необходима за работата с разнообразни контрагенти на фирмата.

CSV

(от Comma Separated Values – стойности, разделени със запетаи). Текстов формат за представяне на таблични данни. В bgERP се използва при импорт и експорт на някои данни към и от системата.

ERP

(от Enterprise Resource Planning) е термин с който се означават определен клас бизнес информационни системи. Възникнал в началото на 90-те години на миналия век, първоначално терминът се е използвал за название на системи, които спомагат за по-прецизното планиране на ресурсите на предприятието. Днес с ERP се означават системите, които поддържат интегрирана информация за всички процеси в една организация.
 

GPL

(от General Public License) е лиценз за софтуер с отворен код. GPL версия 3 дава възможност безплатно да свалите цялата система и да я използвате както желаете. Без ограничения, пробни периоди или липсващи функции. Ако сте софтуерен разработчик, може да правите допълнения към системата, които да разпространявате по желан от вас начин, но спазвайки условието да публикувате и добавения от вас код под същия лиценз.
 

GPS

(от Global Positioning System) е името на спътникова радионавигационна система за определяне на положението, скоростта и времето с точност до 1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време. В bgERP има модул, с който могат да се проследят движещи се материали обекти с помощта на малки устройства, наречени GPS тракери.

HCM

(от Human Capital Management) - Система за управление на човешките ресурси (HR)
 

IaaS

(от Infrastructure As A Service) виж “Изчисления в облак”
 

IoT

(от Internet of Things, Интернет на нещата) е концепция за свързване в мрежа като Интернет на обекти, различни от обичайните (компютри, таблети и телефони). Такива устройства могат да бъдат автомобили, битови електроуреди, производствено и инфраструктурно оборудване. Съчетавайки заедно множество устройства и мощта на облачните изчисления, тази концепция дава възможност за лесно наблюдение и синхронизиран контрол на многобройни отдалечени физически обекти. IoT и M2M са две близки понятия, но докато IoT се отнася до много широк кръг приложения, включително в бита, то M2M е термин, който се използва предимно за индустрията.

IBMS

(от Integrated Business Management System) - Интегрирана система (софтуер) за управление на бизнеса. Това са системи при които на модулен принцип могат да се обхванат всички аспекти на бизнеса. По своето изпълнение и възможности bgERP e точно такъв тип система.

QMS

(от Quality management system) - Система за управление на качеството. Управлява съвкупност от бизнес процеси насочени към постоянно подобряване на качеството на предлагания продукт при отчитане и максимално удовлетворяване на изискванията на потребителите. Може да функционера като самостоятелна система и като част от общото управление на предприятието.
 

MySQL

Сървър за бази данни, който работи със специализирания език SQL ( Език за структурирани запитвания към бази данни). Предназначението на този софтуерен компонент в bgERP е да съхранява всички данни: документи, потребителски профили, фирми, (без големите бинарни файлове). Първоначално създаден от шведски разработчици, днес той се поддържа и се разпространява от американската компания Oracle Corporation. Напълно съвместима алтернатива на MySQL е софтуерът за бази данни Maria DB, разработен от екипа създал MySQL.

М2М

(от Machine to machine) - Подход в управлението на машини и технологична инфраструктура, при който, чрез използването на стандартни протоколи за комуникация, технологичните единици обменят информация, която може да се използва за оптимизиране на работата им. Например чрез протоколи като Modbus, http(s) и други машините могат да обменят информация от сензори за температура, налягане, работна скорост, консумация на електроенергия и други. Смята се, че M2M е необходимо условие за четвъртата индустриална революция (Industry 4.0). В bgERP има модул "Мониторинг на сензори и оборудване", с помощта на който може да се реализира този подход.

MES

(от Manufacturing Execution System) - Система за управление на производствениите процеси. Приложен софтуер предназначен да решава задачи по синхронизиране, координиране, анализ и оптимизация на производството на продукция. Класифицира се към системите за управление на ниво цех, но може да се приложи и за цялостно интегрирано управление на производството на предприятието.

OpenOffice

(от англ., отворен офис) е офис пакет, който се разпространява като свободен софтуер. Служи за обработка на текст, таблици, презентации и бази от данни. Има версии за различни компютърни платформи, включително Microsoft Windows, Linux, Mac OS X и Solaris. Някои от допълнителните му функции са писани на Java, пак с цел платформена независимост. Сред основните цели на продукта е да върши това, което върши Microsoft Office, и да се конкурира с него, но работи и с отворени стандарти за документи, примерно XML и HTML.
 

PHP

Скриптов език за програмиране, предназначен за уеб, но също така се използва и като език с общо предназначение. Някои големи Интернет-базирани услуги, които използват PHP са Wordpress, Facebook, Yahoo, Drupal, SugarCRM, Magento, Wikipedia. Системата bgERP има отворен изходен код написан на езика PHP и може да работи на неговата 7-ма версия.

PLM

(от Product Lifecycle Management) - Управление на жизнения цикъл на изделието. Жизненият цикъл е съвкупност от процеси изпълнявани от възникването на обществена потребност от някакъв продукт, удовлетворяването на тази потребност и утилизацията на продукта. Основните етапи на жизнения цикъл са проектиране, производство, техническа експлоатация и утилизация. PLM системите са предназначени за управлиние на тези процеси.
 

RFID

Радиочестотната идентификация (англ. RFID - Radio-Frequency IDentification) е един от методите за автоматична идентификация и събиране на данни, за движими обекти, към които са прикрепени специални RFID тагове. Те представляват чип и антена, които се захранват от електромагнитното поле на RFID четеца. Когато RFID тага се постави в близост до съвместим RFID четец, електромагнитното поле генерирано от четеца захранва с енергия тага и така се осъществява комуникацията помежду им. Таговете могат да бъдат изработени под различни форми - етикети, карти, гривни и др. В bgERP има модул, с помощта на който се отчита престоя на работното място.
 

SaaS

(от Software As A Service) виж “Изчисления в облак”
 

SCM

(от Supply Chain Management) - Управление веригата на доставките. SCM системите са предназначени за автоматизация, планиране, управление и контрол на всички етапи от движението на материални запаси - доставка на суровини, производствен процес, реализация на продукцията.

SEO

Оптимизация за търсачки (на английски: search engine optimization, SEO) е процесът и дейностите за подобряване видимостта на уеб сайт в търсачките.

SSL

Съкращение от Secure Sockets Layer, е криптографски протокол за връзка клиент-сървър, предложен от Netscape Communications Corporation за пренасяне на информация през Интернет. В протокола SSL са установени множество проблеми със сигурността, които са коригирани в неговия наследник TLS. За да бъде bgERP защитена от подслушване на комуникацията е необходимо да домейнът на който тя работи да се защити с SSL сертификат.

SSH

(от Secure SHell - Сигурна обвивка) - Мрежов протокол за криптирано предаване на данни. Най-често се използва за изпълняване на команди на отдалечена машина, прехвърляне на файлове от една машина на друга и самото ѝ менажиране. Възможност за връзка с отдалечени машини и тяхното управление по SSH е интегрирана в bgERP.

SRM

(от Supplier relationship management) - аналог на CMR (Customer relationship management), но с предназначение управление на взаимоотношенията с доставчиците.

URL

(от англ. URL: Uniform Resource Locator) е еднообразен локатор (определител на местонахождение) на ресурса, начин за запис адреса на ресурса в Интернет. Това, което се изписва в адресния бар на браузъра, е URL.

WMS

(от Warehouse Management System) е софтуерна система или модул, която отговаря за управлението на складово стопанство. Тя помага за планирането, получаването, съхраняването и експедирането на суровини, стоки и продукти. В bgERP има модул "Палетно складово стопанство", който работи в тясно взаимодействие със счетоводството и останалите модули от групата "Логистика". Той дава възможност да се управляват множество стелажни складове, като се оптимизират местата за поставяне на палетите и движенията при събиране на поръчки с разнообразни продукти.