bgERP.com

Термини започващи с У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я


Уеб-базиран

Уеб базираните системи предлагат единна база данни. Централизираната архитектура на уеб системите позволява съхранението на всички данни на едно място. Това предотвратява например проблемите с консолидирането на данните от различните офиси на компанията или различни инсталации на съответната система (ако например се инсталира отделна база данни във всеки обект, в който се използва софтуерът). Благодарение на единната база данни е възможно да получавате информация в реално време за състоянието на компанията. В общия случай инсталацията, настройката и поддръжката на една ERP система се разделя на клиентска и сървърна. Когато ERP система е уеб базирана, не се нуждаете от инсталация на клиентската машина (работните места), поради това всички промени и модификации по системата се извършват само на едно място, без да е необходимо да се отразяват по всички работни места. Това прави поддръжката ѝ ефективна, бърза и евтина.

Усъвършенстване на кода

Софтуерната рамка (framework) върху която е базирана системата, е създадена с основна цел - лесна промяна и надграждане на съществуващия код. GPL v3 лиценза дава възможност много програмисти да разглеждат, изпробват и усъвършенстват кода. Също така позволява да се пишат добавки към системата, които отговарят на конкретни нужди за управлението на бизнеса.
 

Фактури

Фактура /за продажба/ се издава от системата в процеса на извършване на сделка за продажба. В bgERP получената от доставчика фактура въвеждаме чрез бутон Входяща фактура. Записва се в Чернова. Тя е попълнена със стойността и количествата на фактически доставените /по складови разписки и приемателни протоколи/ артикули по съответната доставка. Докато е в това състояние може да бъде свободно редактирана. Допустими са промени както на параметрите на фактурата, така и на артикулите включени в нея, чрез познатите ни вече бутони от складовата разписка и договора за покупка. Черновата на фактурата се контира.
 

Факторинг

Това е финансова операция, при която дадена фирма "продава" своите вземания (по фактури) от клиенти на трето лице (фактор) в замяна на незабавно плащане. Обикновено цената при такава продажба е по-малка от номиналната, което формира и печалбата на фактора или за извършената услуга факторът получава възнаграждение от продавача. Предназначението на такива операции е да осигури налични оборотни средства, чието постъпване е разсрочено по-продължително във времето.
 

Финансова сделка

В bgERP е документ, който пренася в себе си разчетни отношения, възникнали с други документи (сделки), в процеса на дейността ни. Основният момент, който е задължителен за да може да се използва финансовата сделка, е наличието на разчетно отношение - задължение или вземане. За извършването на Финансова сделка се съставят специфичните документи Прехвърляне на вземане и Прехвърляне на задължение. Регистърът на съставените такива документи формира съдържанието на таб Прехвърляния.
 

Фирмена бланка

Това е графично оформление, което присъства във всички документи издавани от фирмата. От бутон Настройка в изгледа на пакета bgERP се отваря екран, откъдето е възможно създаване на фирмена бланка - на български и английски. Добре е бланката да съдържа логото на фирмата, мотото ѝ, адресна и контактна информация. Екип, локация или определена група потребители, за да използват различна фирмена бланка, е необходимо да се укаже при персонализирането на личните профили и роли.
 

Фирмена инфраструктура

Управление на: собствена телефонна централа, видеонаблюдение, интегриране на различни датчици за следене състоянието на обекти от инфраструктурата, използване на собствена лаборатория и много други. С bgERP се избягва необходимостта от такива приложения, тъй като тези дейности са интегрирани в системата. Достъпът до модулите, чрез които се управляват, е от менюта Обслужване и Мониторинг.
 

Фирмена сигурност

Управлението на риска е основен вид дейност на системата за фирмена сигурност. В bgERP използването на роли с наследяване за определяне правата за достъп до функциите на приложението и лесното споделяне на документи и папки, дава възможност много потребители да работят в системата, без застрашаване на фирмената сигурност.
 

Фирми

В bgERP страница Фирми – обединява данните на всички фирми (физически и юридически лица), учреждения, организации и институции; визуализира списък на контрагентите - фирми. На страницата е разположен филтър за търсене, откъдето записите се филтрират по един или в комбинация от критерии. Изведени са и бързи бутони за създаване на документи.
 

Форматиращи тагове

В bgERP форматирането на текст става с помощта на специални системни думи, които обикновено са оградени с правоъгълни скоби, наречени тагове. Много от таговете могат да се изписват автоматично чрез бутоните и менютата на долната лента с бутони, наречена тулбар. Резултатът от действието на форматиращите тагове се вижда, когато текстът бъде записан и визуализиран.
 

Фреймуърк

Фреймуъркът (framework, софтуерен фреймуърк) е структура на програмна система; софтуер, който облекчава разработката и обединението на различни компоненти на голям програмен проект. За разлика от библиотеките, които обединяват набор от подпрограми с близка функционалност, фреймуъркът съдържа в себе си голямо количество различни по предназначение библиотеки. Софтуерната рамка е универсална, многократно употребяема софтуерна платформа, използвана за да се разработват приложения, продукти и софтуерни решения. bgERP използва специално създаден за системата фреймуърк.
 

Харесване на документ

Документите в bgERP могат да бъдат "харесвани", по подобие на коментарите в социалните мрежи. Това е възможно чрез бутона за Харесване и Отказ от харесване (сърцето) разположен в заглавието на всеки документ.
 

Хипервръзки

Хипервръзката (също линк, препратка или просто връзка от анг. hyperlink) в програмирането е част от хипертекстов документ, която препраща читателя към някой друг елемент в самия документ (раздел, забележка, изображение, видео и аудио клипове) или към обект извън документа: (файл, приложен софтуер и др.), разположени локално или в компютърна мрежа.
 

Хостинг

Хостингът (от англ. web hosting, буквално уеб или мрежово стопанисване, съхранение) е услуга, която предоставя на физически лица и организации хостинг (съдържане върху сървъри) на уеб страници и друг вид информация: данни, файлове, изображения, видео и пр. На практика най-точно се представя като срочен абонамент за ресурсите на един или няколко компютъра (сървъри), които имат директен и висококачествен достъп към Интернет.
 

Хронология (на бизнес-процес)

Организирането на всички документи в папки и нишки от документи с обща тема (подобно на Фейсбук и Интернет форумите) позволява лесно да се проследи хронологията на всеки един бизнес-процес, отразен в системата.
 

IP адрес

IP адресът е уникален адрес, много наподобяващ телефонен номер, който се използва от машини (обикновено компютри), за да се свързват едни с други, когато изпращат информация през Интернет или локална мрежа, използвайки Интернет протокол (IP). Той позволява на машините, които изпращат информацията, да знаят къде да я изпращат, а на машините, които получават информацията, да знаят, че тя идва от желаното местоназначение.
 

Ценова политика

Това е документ за дефиниране на правила за ценообразуване. Ценовите политики в bgERP са документи, които могат да се наследяват. Това означава, че една политика може да съдържа както независими, конкретно разписани цени за всеки отделен артикул, така и правила, дефиниращи надценки или отстъпки за отделни продукти или цели продуктови групи, спрямо политиката „родител“ - т.е. политиката, която наследява.. След първоначална инсталация на системата, в bgERP са налични две основни ценови политики:
Себестойност – в която се задават себестойностите на всички продаваеми артикули;
Каталог – представляваща пряк наследник на политика „Себестойност“, в която са дефинирани правила за три групи артикули: 0, А и В, с надценки съответно: 10, 20 и 30% спрямо себестойността на артикулите, заложена в политика "Себестойност".
 

Ценоразпис

Това е документ, чрез който се визуализират в разгърнат, списъчен изглед конкретни моментни цени, разписани по конкретни артикули и опаковки от артикули. Ценоразписите в bgERP представляват моментна снимка на генерираните от една Ценова политика цени.
 

Циркулярен имейл

Това са имейли с еднакво съдържание, изпращани до множество контрагенти, по предварително изготвени адресни списъци. В bgERP е създадена възможност всеки такъв имейл да бъде персонализиран спрямо конкретния получател.
 

Черна икономика

Това са нерегистрирани от закона и неотчитани от официалната статистика икономически дейности. bgERP не е подходяща за фирми от черната икономика. Всички действия в системата се записват, но съвсем малка част от тях могат да се изтрият. След като се активират, документите в системата не могат да се променят, нито да се изтриват, а само да се "оттеглят".