bgERP.com

Термини започващи с М, Н, О, П, Р, С, Т


Маркетингово запитване

В bgERP е документ, който може да се създаде чрез уеб-форма от външната част на сайта. С този документ посетителите на сайта отправят запитване за определен продукт или услуга, като в него описват подробно параметрите ѝ. По този начин в bgERP се поддържа структурирана информация за контактните данни на потенциалните клиенти и желаните от тях продукти или услуги.
 

Мобилен изглед

Oзначава проектиране на онлайн визия за мобилни устройства, преди да бъде създаден дизайнът за десктоп или друго устройство. Това е стратегия, а понякога дори е и нов начин за писане на код. bgERP разполага с мобилен интерфейс и цялата ѝ функционалност е достъпна през него от мобилни устройства, като телефони и таблети.
 

Модул (софтуерен)

Модулът е подсистема, част от компютърна програма, която изпълнява конкретни действия. Понякога модулът се нарича още пакет, библиотека и др.Съдържа предимно по-малки единици (функции, класове и т.н.) в повечето случаи, написани на отделен файл.
 

Модулно програмиране

Модулното програмиране е техника за проектиране на софтуер, увеличаваща степента, до която софтуерът е съставен от отделни, взаимозаменяеми компоненти, наречени модули. Това се постига чрез разбиване на функциите на програмата на модули, всеки от които изпълнява само една функция и съдържа всичко необходимо за нейното изпълнение.
 

Независими разработчици

В контекста на bgERP това са програмисти на свободна практика или софтуерни фирми, които имат възможност да създават допълнения към системата за конкретни нужди.
 

Ник

Никът е идентификаторът на потребителя с който той се разпознава от другите участници в нея. Профилът на всеки потребител в bgERP (съдържащ имената, снимката, контактните и потребителските му данни) е достъпен и може да бъде зареден чрез клик върху потребителското му име (ник).
 

Нишка (от документи)

Представлява последователност от хронологично подредени документи със свързано съдържание. Подобно на Интернет форум всяка нишка има своя тема и начален постинг (документ) и последователно подредени и свързани тематично и хронологично отговори (документи). Нишката е най-малката съвкупна единица до която може да се дефинират специфични права за достъп за даден потребител или роля. Нишките се групират в папки.
 

Номенклатура

Номенклатурата е списък на термини в конкретна област. bgERP се инсталира с набор от стандартни номенклатури. Номенклатурите, имащи интерфейс (функция за извличане на пера от мениджър), се попълват с пера автоматично от другите модули на системата - например: номенклатура "Съдружници" се попълва с данни от страница "Лица" на модул Визитник, номенклатура "Складове" - от страница "Складове" на модул Складове и т.н. Номенклатурите, които нямат интерфейс, се попълват с пера ръчно - от потребителя, в страница "Пера". Могат да бъдат създадени и неограничен брой допълнителни номенклатури - както ръчни, така и автоматични, използващи наличен или допълнително разработен интерфейс.
 

Оборотна ведомост

Счетоводната подсистема на bgERP позволява във всеки момент да получаваме актуална и точна информация за състоянието на фирмата. В различните модули на системата се създават документи, които генерират счетоводни записвания. Тези записвания се обобщават и отразяват в Оборотната ведомост. Оборотната ведомост е структурирана така, че получената обобщена информация, да може да се детайлизира и проследява хронологично.
 

Опция

Опцията е право, свобода на избор. Възможност, която възниква като алтернатива или от изпълнението на едно условие. Във формите за въвеждане на данни в bgERP има често полета, които от падащи списъци предлагат избор на стойност. Трябва да се има предвид, че за разлика от стандартните полета на браузъра, в които може само да се избира текст, в някои от полетата на формите на bgERP могат да се въвеждат и данни от клавиатурата.
 

Основно меню

Съдържа връзките към подменютата на системата bgERP. С първия бутон на реда на логото, лентата на менюто може да се скрива или показва. Всяко подменю, е част от лентата на основното меню и съдържа връзки към различни модули на системата. Администраторът може да променя менюто, като добавя или премахва негови елементи.
 

Отворен код

Софтуерните продукти с отворен код могат да бъдат разучавани и променяни според нуждите на всеки, който желае да ги ползва. Основните предимства на отворения код са: по-качествен продукт - в неговото усъвършенстване участват повече програмисти; намалява риска разработчикът на софтуера да злоупотреби с вашето доверие; по-ниски разходи за софтуерни продукти. Много от големите компании използват активно приложения с отворен код.
 

Отворена архитектура

Най-важното качество на bgERP е отворената за разширения архитектура. Тя позволява системата безпроблемно да се допълва със специфични модули за всяка конкретна дейност, без да се променя съществуващия код. Това осигурява на фирмите система, която отговаря на особеностите на тяхната дейност с възможност за развитие, следвайки промените на бизнес-средата.
 

Отговорник

Всяка папка в bgERP има Отговорник. По подразбиране това е потребителят, който я създава, но за Отговорник може да бъде посочен и друг потребител. Отговорникът винаги има пълен и неограничен достъп до папката. Това му позволява по всяко време да сподели папката с друг/други потребители, Отговорникът и потребител с по-високи права, могат да назначат нов Отговорник на папката.
 

Отметки

виж Буукмаркване
 

Оттегляне

"Оттегляне" вместо "Изтриване". Най-силното средство против злоупотреби в системата не е ограничаването на възможните действия на потребителя, а ясните видими следи от неговата работа. Активните документи в системата не могат да бъдат изтрити, а само "оттеглени". Това, заедно с факта, че колегите, мениджърите и администраторите имат възможност да видят какво е направил даден потребител, предпазва от злоупотреби.
 

Оферта

Офертата предложение за сключване на сделка. В bgERP различаваме Входяща оферта (от доставчик) и Оферта (към клиент, изходяща оферта). Изходящите оферти са важен елемент, чрез който се улеснява и автоматизира процеса на продажба. Получените от доставчици оферти могат да се въвеждат в системата.
 

Офис програми

Програми, съдържащи множество модули, предназначени за текстообработка, електронни таблици, презентации, бази данни и други. Microsoft Office е най-известният представител на този вид софтуер. OpenOffice е най-разпространеният офис пакет с отворен код, а напоследък все по-често се използват онлайн базираните услуги, като Google Docs.

 

Палетен склад

В bgERP има възможност към всеки един склад да се дефинира стелажно пространство, в което да се записват и проследяват движенията на палети. По този начин потребителите на системата знаят във всеки момент, кой продукт на кои палетни позиции в стилажите се намира. Добавена е и функция за бързо “събиране” на множество поръчки.
 

Папка

Съвкупност (колекция) от нишки документи със свързано съдържание, специфично за съответната папка. За разлика от масово разпространения документен модел, типичен пример за който е файловата система на Windows, те нямат дървовидна структура, но въпреки неограничения си брой и линейната си структура могат лесно да бъдат търсени и достъпни чрез вградените удобни търсачки на всяко едно ниво от модела - папки, нишки или документи.
 

Партида

В bgERP е включена и възможност за следене на купуваните, произвеждани и продавани артикули по партиди и серийни номера. За целта е необходимо да се инсталира пакета batch, след което в Меню Логистика се визуализира модул Партиди. За артикулите с партиди е добавено поле за указване на партидата и с възможност за създаване на нова партида.
 

Партньор

В bgERP съществува възможност да бъдат регистрирани потребители на системата, които не са служители на фирмата. Такива могат да бъдат служители - представители на контрагенти, с които bgERP e в партньорски взаимоотношения. За това е необходимо да бъде инсталиран пакетът colab, след което в минитаб Права на визитката на контрагент става активна секция Свързани партньори. Другото значение на този термин е разработчик, консултант, хостинг компания или друга фирма, която смята да предлага продукти или услуги свързани с bgERP. Такива фирми или лица могат да кандидатстват за партньорски статус в проекта. За това е необходимо: кратко представяне на дейността на фирмата; информация за предлаганите продукти или услуги; контакти. Фирмите, получили статус "партньор на bgERP" се представят в сайта bgЕRP и по други комуникационни канали.
 

Перо

Перото е най-малката единица от реалния свят, към която могат да бъдат отнесени счетоворни записи.
Например при създаване на документа Продажба в счетоводната подсистема на bgERP автоматично се генерира перо в номенклатура Сделки. По него се отразяват всички счетоводни записвания, генерирани от документите, съставени при извършването на продажбата. Когато условията по продажбата бъдат изпълнени или по някаква причина по нея няма да има повече развитие сделката за продажба се приключва. Приключването на продажбата затваря перото на сделката в номенклатура Сделки и по нея вече не е възможно добавянето на документи.
 

Персонализиране

Това e използването на технологии за въвеждането на лични специфики и предпочитания, въвеждане на собствена идентичност при употребата им. От профила си всеки потребител е в състояние да зададе свои лични настройки, които ще използва при работата с bgERP. От изгледа на профила си с бутон (смяна) потребителят може да промени паролата си. Бутон Персонализиране, зарежда форма, чрез която може да се направят персонални настройки за: потребителски интерфейс; изходящи имейли; фирмена бланка включвана в изходящите му документи - на български и английски. Потребителят може да редактира и визитката си, при което някои от въведените в нея промени - име, адрес и др. ще се отразят и в профила му. Потребител с роля admin има достъп до профилите на всички потребители. От формата зареждана с бутон Персонализиране той може да направи всички изброени по-горе настройки за всеки потребител на системата. Освен за отделен потребител той може да зададе и настройки за определена роля, както и за цялата система.
 

Плъгини

Приставка /от английски: plug-in, плъгин/ представлява софтуерен компонент, който се инсталира в допълнение към съществуващо софтуерно приложение (компютърна програма), за да предостави на потребителя допълнителна функционалност, която не е част от базовото приложение. Фактът, че дадено приложение поддържа приставки, означава, че е разработено така, че да позволи персонализация (customization) на приложния софтуер от страна на потребителя и така да отговори на негови специфични нужди.
 

Поддомейн

Поддомейн (sub domain) е част от името на домейна, но стои на по-ниско ниво в йерархията на домейн имената в интернет. Всяко име на домейн може да бъде наследено от неограничен брой поддомейни, които са производни от него. Името на всеки поддомейн се поставя преди името на домейна и се разделя с точка (".").
 

Поддръжка

bgERP е сложна система, която се нуждае от поддръжка. Потребителите могат да подадат сигнал към разработчиците ѝ, като натиснат бутона за сигнал, който е достъпен от профила на потребителя в портала. Зарежда се форма за подаване на сигнал към екипа за поддръжка на bgERP. Във формата, от падащ списък, може да се избира между типовете сигнали: несъответствие, бъг, предложение и въпрос.
 

Подменю

Е вградена част от менюто, съдържащо команди, обединени по смисъл от един елемент на менюто. Всяко подменю е част от лентата на основното меню и съдържа връзки към различни модули на системата.
 

Позиция (в палетен склад)

Стелажът е показан като двуизмерна матрица от клетки (позиции) с три основни параметъра, определящи еднозначно всяка възможна позиция в активния склад: номер, ред, колона на стелажа в склада. Комбинацията от трите параметъра в реда: номер-ред-колона на стелажа, адресира еднозначно всяка една позиция (палет място) в активния склад. Позиция на стелажа се визуализира като клетка, вътре в която е изписан адресът ѝ във формат Стелаж-Ред-Колона (например 1-А-10). С двоен клик върху клетка от стелажа се зарежда форма, от която може да се редактира състоянието на клетката.
 

Покупка

В bgERP е вътрешен документ, който описва всички договорени детайли и условия на сделката за покупка. В него е постигната пълна функционалност за: създаване на документите, необходими в процеса на осъществяване на сделка за покупка; за обобщаване на постъпващите от създадените документи данни и представяне на пълна и актуална информация за развитието на сделката за покупка във всеки един момент.
 

Портал

При влизане в системата потребителят попада в Портала на bgERP. Логото на системата, разположено в средата на основния екран, e пряк път до Портала, достъпен винаги (при Стандартна тема за вътрешен интерфейс логото е разположено в горния десен ъгъл). Най-лявата колона (раздел Последно) на Портала, съдържа списък на всички документи, нишки и папки, които последно е използвал (създавал, преглеждал, редактирал) потребителят. Този списък често е най-удобният и бърз начин за преминаване от една към друга задача и респективно - от папка в папка. В заглавието на раздела е вградена търсачка за търсене по ключови думи.
 

Потребител

Потребител на bgERP е всяко лице, притежаващо възможност за идентификация в системата. Потребители могат да се създават само от потребител, който притежава роля admin.
 

Потребителски интерфейс

В индустриалния дизайн е мястото за взаимодействие между човека и машината с цел да се позволи ефективно управление и контрол върху машината от страна на човека, като в същото време машината връща обратно информация, която подпомага процеса на вземане на решения от оператора. bgERP e уеб-базиран софтуерен продукт. Потребителският интерфейс е сходен с изгледа на сайт в Интернет. Въпреки, че bgERP се състои от множество разнородни модули, за достъп до техните функции се използват стандартни и еднообразни по вид менюта, бутони, табове и форми. При успешно вписване в програмата се зарежда основната страница ("Портал"-ът) на bgERP. В горната ѝ част са Връзките към Менюто, Подменютата, Табовете и Логото на системата.
 

Пощенска кутия

виж Имейл кутия.
 

Права

В софтуерните системи това са правилата за това какви действия са позволени и какви не са на потребителите. В bgERP достъпът до информацията и действията се определя от следните обстоятелства: какви роли има даден потребител; кои са ресурсите от системата, за които даденият потребител отговаря; кои ресурси от системата са споделени. Всеки потребител има права за достъп до екипните документи на участниците в екипите, на които е член.
 

Приселинг

Приселингът е начин на търговия, при който търговците на дребно изпращат заявките си към производителя, а той или ги разпределя към дистрибуторите си или ги изпълнява самостоятелно.
 

Продажби

Модул Продажби на bgERP поддържа регистър на издадените в системата търговски документи. Предоставя всички необходими средства за създаване и управление на търговските процеси, осъществени са връзки с останалите модули на системата, участващи в процеса на продажба. Модулът се стартира от Меню Търговия » Продажби. Съдържанието му е разделено в няколко страници (таба), които са регистри на създаваните документи, и от които е възможно извършването на действия.
 

Продукти

В процеса на производство закупуваните от фирмата суровини и материали претърпяват трансформация, при която се достига до нов продукт. Новият продукт обединява в себе си всички разходи направени за неговото производство и формира нова, различна наличност в активите на фирмата.
 

Производство на ишлеме

Това е процесът в който клиентът - възложител предоставя на изпълнителя всички или част от необходимите материали, необходими за производството на желания от клиента продукт. В документацията на bgERP има описание, как се отразяват подобни операции.
 

Профил на потребител

При регистриране на потребител в bgERP за него се създава личен профил. От профила си потребителят може да извършва различни действия и да задава лични настройки. Страница Профили на Визитника съдържа списък с профилите на потребителите на системата. Профилът на всеки потребител в bgERP (съдържащ имената, снимката, контактните и потребителските му данни) е достъпен и може да бъде зареден чрез клик върху потребителското му име (ник).
 

Разширения

bgERP е направена по начин, който позволява добавянето на нови функции в системата да става чрез инсталирането на нови пакети, без промяна на нейния код (fork). Например работата с документи и файлове в bgERP се улеснява, чрез инсталиране на допълнителни пакети, които разширяват възможностите на потребителя. За да се използва дадена услуга, трябва съответният пакет да бъде инсталиран от меню Система » Админ » Пакети. За да работят услугите за отваряне и редактиране на файлове във външни услуги, като Google Drive и Pixlr, трябва bgERP да е инсталиран на видим от Интернет домейн или IP.
 

Ресурси

Ресурси за едно предприятие се явяват всички средства, които са могат да участват в генерирането на дохода му. Ресурсите могат да бъдат човешки, финансови, оборудване и машини, материали и суровини.
 

Роли

Специфични етикети, които се прикрепят към даден потребител и му дават възможност за работа с модули, достъп до папки и нишки от документи.
 

Роли с наследяване

Една роля може да бъде наследник (в смисъл - да бъде съставена от, и да има свойствата) на една или няколко други роли. Това позволява създаването на още един тип (група) роли: напр. тип Длъжност - роли, които наследяват (представляват съвкупност от) специфичен набор от роли (достъпи), необходими за съответната длъжност, според организационната и длъжностна структура на фирмата.
 

Рутиране на имейлите

В bgERP съществува подсистема за разпределяне на входящите имейли в съответстващите им папки или нишки. Моделът на рутиране се базира на 7 предварително дефинирани системни правила плюс опция за създаване на т.нар. потребителски правила. Всяко потребителско правило дефинира шаблон за входящо писмо и действие, което да бъде изпълнено когато входящо писмо отговаря на шаблона. Филтрирането на входящата поща се изпълнява точно след опита за рутиране на писмото по номер на нишка.
 

Ръчно инсталиране на bgERP

Това е по-сложен начин, но ви дава възможност за прецизно конфигуриране и настройване на системата. Необходимо е да се извърши от човек с добър опит в системната администрация на Linux. Ръчното инсталиране е препоръчителният метод за създаване на система, която реално ще се използва в бизнеса. Трябва да се има предвид, че за да работи пълнофункционално, bgERP се нуждае от допълнителни софтуерни приложения, които са свободно достъпни.
 

Салдо

Салдото е счетоводен термин: информация от дадена счетоводна сметка, която характеризира състоянието на отчитания обект в даден момент, изразено стойностно, а там, където е възможно, едновременно и натурално и стойностно; остатък, разлика между приход и разход на сметка. Салдо между дебита и кредита.
 

Сваляне на документ

Документите в bgERP могат да бъдат изтеглени/свалени и записани на локалното устройство на потребителя. За това е предназначен бутон Сваляне, който най-често се намира в списъка с допълнителни бутони.
 

Свободни софтуерни лицензи

Позволяват продуктите да бъде използвани за всякакви, включително търговски цели, да бъдат променяни и разпространявани „надолу по веригата“ както в дословен, така и в модифициран вид. Не свободните лицензи защитават авторските права на творците: тази защита се осигурява от съществуващите закони за авторското право. Свободните лицензи са само онзи правен механизъм, който позволява на носителя на авторските права над дадена творба да се откаже съзнателно от някои от тях (при това не всички), с цел да улесни други хора да разпространяват и надграждат творбата му, със или без материална изгода за себе си, без да е необходимо всеки път да искат изрично разрешение или да му дължат някаква форма на заплащане. За работата си bgERP използва множество компоненти с отворен код или ресурси със свободни за използване лицензи, напр. MySQL, PHP и др.
 

Свързаност към Интернет

Гарантирана Интернет свързаност е услуга с дефинирани от клиента параметри за достъп до българското и международното интернет пространство, при което съотношението на трафика от и към клиента е 1:1. bgERP е напълно web-ориентирано приложение, работещо през стандартен браузър (клиент). Пълната функционалност на системата е лесно достъпна от всякакви клиентски устройства, имащи свързаност към Интернет, без да се налага инсталирането и поддръжката на някакъв специален софтуер.
 

Себестойност

Включва финансовите и извънредните разходи, както и разходи за организация и управление. Системата за ценообразуване в bgERP е начин за изчисляване на продажни цени, базирани на хронологическата себестойност на продукта. В системата могат да се дефинират както конкретни цени, така и правила - система от надценки и отстъпки, реализиращи ценовата политика на фирмата.
 

Сензори

Сензорът (от англ.: sensor, или датчик на руски) е първичен преобразувател на физични или химични параметри в удобен за използване сигнал. Тези устройства представляват неизменна част от системите с автоматизирано управление. Модулът за Mониторинг на оборудване на bgERP осигурява възможности за: дефиниране и управление на сензори от всякакъв тип; дефиниране на произволен набор от параметри, поддържани от използваните сензори.
 

Системен администратор

Tова е човекът, който има достъп до операционната система на сървъра, където е инсталиран bgERP. Той отговаря за стандартния софтуер, който се използва от bgERP, файловата структура и други системни функции. Той няма оперативни задачи, свързани с работата на bgERP. За разлика от него ERP администратор (с роля admin в системата) - има права да създава нови потребители в системата, да инсталира и конфигурира пакети от bgERP, да обновява кода на системата. Възможно е двете роли да се изпълняват от един и същ служител.
 

Склад

Складът е помещение, сграда или район, предназначени за съхраняване на материални активи. Изпълнява функцията за натрупване на резерви на материални ресурси, необходими за осигуряване на промените в търсенето и предлагането на пазара, а също така на синхронизацията на скоростта на потока от товари. Модул Склад в bgERP осигурява пълнофункционално централизирано управление на складово стопанство на фирмата. За всеки създаден склад автоматично се създава перо в номенклатура Складове на счетоводната подсистема на bgERP. Дефинираният Склад е корица на папка. Чрез инсталирането на отделен модул може да се дефинират стелажи в даден склад и да се проследи движението в него на палети със материали, стоки или продукти.
 

Складовата разписка

Складовата разписка е документ, чрез който артикулите, предмет на покупката се приемат в склада и се увеличава наличността на материалните запаси. В изгледа на активирана покупка, потребител с роля store има достъп до бутон Засклаждане. Задължителни за въвеждане във формата са датата и складът, в който ще се заприходят артикулите.
 

Прогрес

Прогресът най-често се свързва с представата за постоянно линейно подобрение, развитие. В bgERP - прогресът е термин, чрез който се отразява напредъка в изпълнението на задачите.
 

Сметка (банкова)

В bgERP при стартиране на модул Банки по подразбиране се зарежда страницата, в която е показан списък от собствените сметки на фирмата, описани във визитката и. Собствените сметки на фирмата са корици на папки. Банкови сметки на контрагенти могат да се добавят и в хода на работа. Ако при съставяне на банков документ, се въведе банкова сметка, различна от съществуващите във визитката на контрагента, тя ще се добави във визитката му.
 

Сметкоплан

С инсталирането на bgERP се предлага стандартен сметкоплан, който може да бъде променян и допълван. Потребител с роля "accMaster" може да създаде неограничен брой нови счетоводни сметки.
 

Споделяне

Специфичен начин за даване на права за достъп - ако папка или нишка бъде споделена с даден потребител, той вече има достъп до нея, независимо от ролята си в системата.
 

Сървър

Сървърът е компютър, стартиращ сървърен софтуер и предоставящ една или повече услуги ( напр. hosting) на други компютри в същата мрежа. Уеб сървърът предоставя информация на клиент под формата на HTML документ. За пренасянето на информацията се използва протокола HTTP. Често Уеб сървърът се използва за предоставяне на информация и в други формати, най често това са изображения във форматите PNG, JPEG и GIF; XML документи.
 

Табове

Табовете (подраздели на страници) са предназначени за достъп до различни функции на съответния модул. Бутон ? в заглавието на таба отваря помощ - кратко описание на функциите на таба. За някои табове е добавена и връзка към помощна информация в документацията на bgERP. Под табовете са записите, които се визуализират с тях. Тази част от екрана представлява съдържанието на страницата.
 

Тагове

Тагът (етикет) е визуално изображение на потребителски генерирани етикети или просто думите, съдържащи се в сайт, обичайно използвани, за да се опише съдържанието на уебсайтовете. Важността на всеки един таг е изобразена с размер на шрифта или цвета. Така е възможно да се намери таг по азбучен ред или по важност. Обикновено таговете са хиперлинкове, които водят до колекция от страници, свързани с всеки таг. Понякога за открояване се използват други визуални техники, като цветен шрифт, яркост или удебеляване.
 

Транслитерация

Транслитерацията е предаването на текст от една писмена система със средствата на друга писмена система, с помощта на определено съответствие между графемите на двете системи. В bgERP търсачката поддържа транслитерация. С едни и същи ключови думи могат да се намерят както текстове на кирилица, така и на латиница, като преобразуването между латиница и кирилица е по най-разпространените стандарти. Например 'Шостакович' освен документите на кирилица ще открие и тези, които съдържат 'shostakovich'.
 

Технологична рецепта

Технологичната рецепта е основен елемент в процеса на производство. Предназначението ѝ е да опише необходимите материали и ресурси за производството на едно изделие. Това описание се използва в процеса на производство и чрез него се автоматизира отчитането на влаганите суровини и материали, консумативи, труд и т.н. Освен за производствения процес технологичната рецепта участва и в процеса на офериране и договаряне на търговската сделка, когато се налага да бъдат показани компонентите, от които се произвежда дадено изделие. По тази причина в bgERP разглеждаме два вида технологични рецепти: търговски - това са рецептите, използвани при сключване и договаряне на сделки, и чрез които се формира описание на продукта за клиента; работни - това са рецептите, по които се произвежда съответното изделие, и които са предназначени за участниците в производствения процес.
 

Тулбар

Тулбарът (лента с инструменти) включва функционални бутони, с които се извършват съответни действия. Бутоните са различни в зависимост от отворения таб /страница/ и допустимите действия в нея.
 

Търсачка

Подсистема на bgERP за намиране на информация в системата по различни признаци: ключови думи, автор на документа, дати на създаване или модифициране и др. В почти всеки модул на bgERP има търсачка, а от лупата в гората част на портала може да се търси глобално във всички документи, папки, фирми или физически лица.