bgERP.com

Термини започващи с Ж, З, И, Й, К, Л


Идентификация

Установяване на тъждественост на неизвестен обект с известен въз основа на съвпадение на признаци; опознаване. Потребител на bgERP е всяко лице притежаващо възможност за идентификация в системата.
 

Известия

Известието е съобщение, уведомяване, предупреждение, нотификация. Известията са съществен елемент във функционирането на bgERP. В хода на работа, се генерират известия, които уведомяват потребителите за събития, промени и действия. Известията могат да бъдат по електронна поща, телефон, факс, текстови съобщения и др.
 

Изчисления в облак

Облачните изчисления (на английски: cloud computing) са използването на компютърни ресурси (изчисления, съхраняване на данни) като отдалечена услуга, а не като физически продукт. Благодарение на Интернет и софтуерните технологии от последните десетилетия, някои компании изграждат системи от свързани сървъри и предлагат различни “облачни” услуги. При услугата PaaS (platform-as-a-service, платформа като услуга), клиентът получава на разположение виртуален сървър с инсталиран системен софтуер, върху който внедряващата компания инсталира избраната ERP система. Често се среща и другият модел - SaaS (software-as-a-service, софтуер като услуга) при който доставчикът предлага достъп до вече инсталирана ERP система. При модела IaaS (infrastructure-as-a-service) доставчикът предоставя услуги на “самообслужване” за достъп, наблюдение и управление на инфраструктура в дейта-център. Освен виртуални или физически сървъри, потребителят може да достъпва и мрежово оборудване, защитни стени, масиви за съхранение на данни. Тази услуга е подходяща за фирми, които предлагат хостване на системи от типа на bgERP.
 

Имейл акаунт

Това е сървърна услуга, предоставяна от специализиран софтуер. Почти всички хостинг провайдъри предоставят акаунти с POP3/IMAP достъп, като някои фирми стартират софтуер за имейл акаунти върху собствените си сървъри. Може да си представите сървърите, които поддържат имейл акаунти като пощенски станции, в които клиентите имат пощенски кутии, а служителите разпределят в тях постъпилите писма. За да избегне разкарването на потребителите до пощенската станция, bgERP действа като техен пълномощник - взема писмата от пощенската станция и ги доставя директно до бюрата на потребителите. bgERP може да управлява няколко сървърни сметки за електронна поща, като получените от тях писма се разпределят на множество вътрешни пощенски кутии. Сървърните сметки, които обслужва системата се делят на следните видове:
  • Самостоятелна - този тип е подходящ за адресите в безплатните имейл доставчици от вида на abv.bg, mail.bg, google.com, yahoo.com и др. На една такава сметка, отговаря точно една вътрешна кутия. Въпреки това, писмата получени от подобна сметка, могат да се рутират и да се разпределят автоматично от системата в папките на контрагентите.
  • Събирателна (обща) - този тип сметка предполага в нея да се "вливат" писмата постъпващи и от други сметки на същия домейн. Ако разполагате със собствен домейн(и) и IMAP/POP3 сървър, много е удобно да направите пренасочване, така че всички писма към вашия домейн да се събират в една кутия, например team [аt] example.com.
  • Корпоративна имейл сметка - този тип сметка предполага че в нея се "вливат" писмата постъпващи и от други сметки на същия домейн. Ако разполагате със собствен домейн(и) и IMAP/POP3 сървър, много е удобно да направите пренасочване, така че всички писма към вашия домейн да се събират в една кутия, например team [аt] example.com. При това положение в системата ще можете да създавате нови вътрешни кутии към този, изцяло чрез уеб интерфейса на bgERP. Само една сметка може да бъде корпоративна. Тази сметка се използва, когато се създават автоматично пощенски кутии при регистриране на нови потребители в системата.

     

Имейл

Имейлът или електронната поща (от англ. electronic mail, съкратено email или e-mail) е метод за обмен на цифрови съобщения през Интернет или други компютърни мрежи; средство за съхраняване и пренос на съобщения чрез стандартизирани протоколи. Имейлът е много удобен за бизнес-организациите, защото той дава възможност за писмена, асинхронна комуникация. За разлика от телефонните позвънявания и чат-услугите, които очакват незабавен отговор, имейлът дава възможност за по-добре обмислен и систематизиран въпрос и отговор, при това в най-подходящото време.
 

Имейл кутия

В bgERP това са папки в които се доставят имейлите, насочени към конкретни потребители. Например ivan [аt] company.com или r.ivanova [аt] company.com . Възможно е да бъдат създадени и кутии, не-свързани с определени потребители, например jobs [аt] company.com . bgERP рутира автоматично входящите имейли (виж Рутиране на имейлите), като голяма част от тях се разпределят в папките на съответните контрагенти, а не в имейл-кутиите.
 

Индикатор

Устройство, информационна система, вещество, обект - показващи промени в параметър на контролиран процес или състояние на обект във форма, която е най-удобна за пряко възприемане от човек визуално, акустично или по друг лесно интерпретиран начин. В bgERP тази дума има и друго значение. Чрез “индикатори за ефективност” може да се измерва приноса на всеки един служител за успеха на организацията.
 

Инсталиране

Процесът на добавяне и настройване на програми /някои са част от операционна система, други се добавят отделно/ за конкретните нужди на потребителя, свързани със спецификата на работата му или личните интереси.
 

Интерфейс на bgERP

bgERP e уеб-базиран софтуерен продукт. Потребителският интерфейс е сходен с изгледа на сайт в Интернет. bgERP се състои от множество разнородни модули, функционални стандартни и еднообразни по вид менюта, бутони, табове и форми; предоставя бърз достъп до профила на потребителя, промяна на изгледа ; лесно използване на търсачките - в документи, в папки, във фирми и лица; възможност за добавяне на персонални бързи връзки от всеки потребител.
 

Каси

В bgERP модулът осигурява свободно дефиниране на неограничен брой левови и валутни фирмени каси. Поддържа единен регистър на всички касови документи, независимо дали са създадени през документната система, или директно в модул Каси. При дефинирането си, всяка каса се асоциира едновременно: с материално отговорно лице - потребител в системата, което единствено има право да работи с касата; с автоматично създадено перо в номенклатура Каси на счетоводната подсистема на bgERP.
 

Каталожна цена

В bgERP - цена на артикулите според ценова политика Каталог. Използваният в системата за ценообразуване на bgERP модел предполага политика „Каталог“ (или друга - създадена от потребителя политика) да съдържа най-високите – т.нар. „каталожни“ - цени за крайни клиенти, а всички останали политики по отношение на отделни клиенти или групи от клиенти да я наследяват, със съответните отстъпки за продукти / групи продукти. виж Ценова политика
 

Клониране на документ

Клонирането /с бутон Клониране/ е създаване копие на документ, който може да бъде редактиран. Новият документ става начало на нова нишка в папката на оригиналния.
 

Ключови думи

Ключовите думи са думи или фрази, използвани от автора на един документ, с цел да се посочи основната тема и да послужи при класификацията на документа. Ключовите думи са опорни думи, които се разпознават по това, че те се повтарят многократно или присъстват в текста под формата на свои контекстови или езикови синоними.
 

Колокиран сървър

Това е сървър, собственост на една фирма, разположен в специализирано помещение на друга фирма (виж Дейта център). По този начин, собственикът на сървъра ползва предимствата, които предлага дейта центъра: сигурно електрозахранване; надеждна връзка с Интернет; охрана и контрол на достъпа; климатизирани помещения; постоянно присъствие на обучен персонал; специализирано пожарогасене.
 

Коментар

Коментатър в bgERP е текстов документ, който може да бъде създаден вътре във всяка нишка. Използва се основно за вътрешна комуникация между потребителите на системата. Коментарът винаги е последващ документ и не може да е първи документ в нишката.
 

Комуникация

Комуникацията е процес, чрез който хората, живи организми и системи, обменят информация. Информационната обмяна включва създаване, редактиране и изпращане на съобщения . Има много начини на комуникиране и много различни методи. В bgERP с „Бележка” и „Коментар” и чрез функцията за споделяне на документите се осъществява вътрешната комуникация между потребителите на системата при работата с нея, а чрез входящите и изходящите имейли се комуникира с външните субекти.
 

Контрагент

В bgERP под контрагенти разбираме всички физически и юридически лица, организации и институции, с които фирмата е имала каквито и да e взаимоотношения, или които по един или друг повод са представлявали, представляват или ще представляват интерес за фирмата при осъществяването на дейността и – потенциални и настоящи клиенти, доставчици, съдружници, персонал, кредитори, дебитори и т.н.
 

Конфигурация

Конфигурацията на един софтуерен продукт, представлява съвкупността от всички негови настройки, които персонализират неговата инсталация и му дават възможност да работи в конкретната среда. Чрез конфигурацията се управлява поведението и на bgERP. В системата има три нива на конфигуриране. На най-ниско ниво са разположени конфигурационните константи, които се задават във файл с име bgerp.conf.php. Те определят важни пътища във файловата система, параметрите на връзка с базата данни и др. През уеб-интерфеса на системата могат да се конфигурират параметри на отделните ѝ модули, а от бутона "Персонализация" в профила на всеки потребител, могат да се зададат настройки, които да важат само за него.
 

Корица на папка

В bgERP това e информационно обособен обект - визитка на контрагент, категория артикули, склад, банкова сметка, каса, точка на продажба и т.н. Кориците съдържат обобщена информация за обекта си. От тях тази информация може да се допълва и редактира. Само от кориците може да се създаде папка в която се съставят и съхраняват нишки от документи, свързани с обекта.
 

Лица

В bgERP това са всички контрагенти - физически лица в качеството им на самостоятелни субекти - клиенти, персонал и т.н. Обединени са в страница Лица от меню Указател » Визитник.
 

Логвам

Логването(от англ. log-in, на разговорен български логвам) е процес, който най-често се ползва за получаване на оторизиран достъп до компютърна система или приложение. За идентификация и вход в една система или приложение, потребителят ползва комбинация от потребителско име (ник) и парола (или имейл и парола), което се нарича логин информация(login info).

Логистика

Управление на материалните, информационни и човешки потоци с цел тяхното оптимизиране - постигане на максимален ефект с минимум разходи и усилия.
 

Локация

Всеки един обект – (фирма или лице), за който в bgERP e създадена визитка, може да има една или повече локации. Локациите са физически съществуващи места с адрес и координати на картата, които изпълняват различни функции: офис, склад, магазин, завод и т.н. и присъстват в отношенията ни с контрагента. Пример за локациите на една фирма са нейните магазини, офиси, складове и т.н.