bgERP.com

Обслужване » Поддръжка


support

Модулът отговаря за поддръжката на системи, принадлежащи на фирмата или нейни клиенти.

Системите, съгласно концепцията на bgERP, са информационно обособени структури в състава на организацията. Такива могат да бъдат: Система за управление на качеството, инфраструктурна система, софтуерна или хардуерна система, както и неограничен брой други, свободно дефинируеми структурни единици, които имат нужда от поддръжка, контрол и проследяване на инциденти и събития. Системите в bgERP са корици на папки. Достъп до тях, а и до модула като цяло, имат само потребители с роля: admin или support.

Създаване на Система

Избира се менюто: Обслужване » Поддръжка » Системи и се натиска бутона Нов запис.
Във формата за добавяне на запис в "Поддържани системи" се попълват името на системата и позволените типове сигнали, които ще могат да се подават в нея:

sistemanew-jpg-5yeh

Важно е правилно да се настроят правата за системата, за да може всички потребители, които е необходимо, да имат достъп до нея. Системите са корици на папки.
Всяка система може да има неограничен брой компоненти. Когато компонент на системата е някакъв вид оборудване, той може да бъде определен и като ресурс за дейността на предприятието. Оборудването включено като компоненти на системата се извежда с минитаб Ресурси в детайлния изглед на системата.

sistres-jpg-n45m

С бутон + се зарежда форма за добавяне на ново оборудване (ресурс) към системата.

oborudi-jpg-8wox

Типове сигнали

В дадена система могат да се подават само определен тип сигнали, активирани при създаването ѝ. bgERP предлага няколко основни типа сигнали, създадени по подразбиране при инсталирането на програмата, както и възможност за добавяне на неограничен брой допълнителни типове.
Избира се меню Обслужване » Поддръжка » Типове и се натиска бутон Нов запис:

typesigne-jpg-ubjq

Във формата за добавяне на запис в "Типове сигнали" се попълва само името на новия тип, който след записването си вече е достъпен за активиране във всяка от системите за поддръжка. Активирането на тип става от бутона срещу името му в колона "Видимост" на списъка с типове сигнали.

Създаване на сигнал

Сигналът е вид задача, която може да няма срок и дата, и изпълнението на която може да бъде подробно проследено описването на извършените оценки, превантивни и коригиращи действия и финални резолюции, удостоверяващи отстраняването на несъответствието и приключването на сигнала.

Това е задача, с която се сигнализира за:
 • несъответствие, което изисква поддръжка и проследяване;
 • предложение за подобряване;
 • сигнал за авария или злополука; и т.н. в зависимост от дефинираните типове сигнали.

   
Сигнали най-често се създават в папка от тип "Система". Създават се по обичайния начин за създаване на задачи.

adsignall-jpg-857e

Във формата за създаване на задача-сигнал се попълват задължително:
 • Заглавие;
 • Тип на сигнала - от въведените в системата типове сигнали;
 • Приоритет на сигнала

   
Изборът на "Ресурс" при системите, позволява той да не бъде описван в заглавието и автоматично споделя задачата-сигнал с отговорниците на ресурса. Всички потребители, с които сигналът е споделен получават известие с линк към сигнала:

otehni-jpg-hh3w

В изгледа на активираната задача-сигнал има достъп до всички бутони, посредством които са възможни по-нататъшни действия със задачата.

vazelsig-jpg-mkak

Коригиращи и Превантивни действия, Оценка и Резолюция на сигнал

От бутон Прогрес в изгледа на активирана задача-сигнал се добавят в нея предприетите действия за решаване на проблема:

screenshoo-png-am34

 • Корекция - описват се взетите за отстраняване на проблема мерки и резултатът от тях;
 • Превенция - мерките, приложени за да се избегне повторната поява на същия проблем;
 • Оценка - оценка на щетите;
 • Резолюция - финална резолюция.

   
Задачата-сигнал се приключва автоматично при отчитане на 100% прогрес на изпълнението и. Може да бъде приключена и ръчно, независимо от достигнатото изпълнение:

siginale-png-p40g

Сигнал към разработчиците на bgERP

bgERP е сложна система, която се нуждае от поддръжка. Потребителите могат да подадат сигнал към разработчиците ѝ, като натиснат бутона за сигнал, който е достъпен от профила на потребителя в портала:

signalbu-bured-jpg-irt4-1

Зарежда се форма за подаване на сигнал към екипа за поддръжка на bgERP. Във формата, от падащ списък, може да се избира между типовете сигнали: несъответствие, бъг, предложение и въпрос:

signaleko-jpg-71kt

В стандартната (по-старата) вътрешна тема, бутонът за сигнал се намира в дъното на екрана:

debug-21-jpg-yvoz