bgERP.com

Сделка за продажба (bgERP-N18)


Сделка за продажба се създава от бутон Продажба в папката на контрагента. При натискането му се установява връзка с ФУ и се зарежда чернова на Договор за продажба:

sal01-png-w4z9

В черновата се добавя УНП, получен при свързването с ФУ.

Всяка сделка за продажба в bgERP-N18, независимо от начина и на плащане, има УНП генериран съгласно изискванията на Наредба 18.

С бутон Артикул в черновата на продажбата се добавят артикулите предмет на сделката. Попълнената чернова се активира с бутон Активиране и може да започне изпълнението и:

sal02-png-ek7f

С бутон Експедиране се съставя експедиционно нареждане за предаване стоката на клиента:

expe3-jpg-req0

По една сделка за продажба може да има повече от едно експедиционно нареждане. Всяко Експедиционно нареждане съдържа УНП, по която е издадено.

В експедиционното нареждане е включен бутон за създаване на ПКО (Приходен касов ордер). ПКО се създава в чернова и съдържа УНП, за която се отнася:

pkko5-jpg-xt8b-1

Когато плащането или част от него ще бъде извършено безналично това се посочва във формата са създаване на ПКО. От падащ списък се избира типа на безналичното плащане и сумата, която ще бъде погасена с него:

bez4-jpg-6hlh

Натискането на бутон Контиране в ПКО приключва плащането и разпечатва Фискален бон с включен в него УНП съгласно изискванията на Н18.

pko6-jpg-d7yw
ER-000307-jpg-lzl0

От бутон Фактура в Договора за продажба се издава фактура:

fakt07-jpg-5ej5

В нея също е включен бутон ПКО откъдето може да се създаде Приходен касов ордер. Използва се в случай, когато фактурирането предхожда предаването на стоката. Действието му е аналогично на бутона ПКО от експедиционното нареждане - при контиране разпечатва фискален бон. Във фактурата се записва УНП, по която е съставена.

По една продажба може да има множество касови плащания. Всеки ПКО и отпечатания заедно с него фискален бон съдържат УНП, по която са издадени.

При плащане по продажба, открита преди инсталиране на bgERP-N18, за която не е генериран УНП, към фискалното устройство се подава за печат УНП от следния вид: ОО000000-0000-0000000, където първите два символа са латински главни букви О, а останалите са нули.

Касов документ не може да се контира и съответно да се разпечата фискален бон ако статусът на ФУ не позволява това. Документа остава в състояние чернова докато се отстрани причината за нарушения статус на принтера.


Бърза продажба

Едни от най-често срещаните продажби в практиката са тези, при които получаването на стоката и плащането съвпадат във времето. В такива случаи bgERP предлага начин за опростено осъществяване на процеса на продажба. За целта е необходимо в черновата на продажба задължително да се посочат:
  • склад за експедиране на стоката;
  • каса за получаване на парите;
  • метод на плащане - в брой при получаване:

     
pro1-1-jpg-gyo6

Черновата се попълва с артикулите предмет на сделката за продажба. При активиране на черновата системата предлага автоматично да извърши изписването от склада и записването на парите в касата:

abtomat-jpg-unsc

Бутон Активиране/Контиране активира продажбата и разпечатва фискален бон без да се издават експедиционно нареждане и ПКО:

ER-000336-jpg-2rki

В изгледа на контираната продажба се добавят ДОСТАВЕНО и ПЛАТЕНО.

baktiv-png-peb8

От бутон Фактура се издава фактура за Продажбата.

fakturka-jpg-ewud

Анулиране на продажба

Продажба може да бъде анулирана преди по нея да е направено плащане и да е издаден фискален бон. Това става от бутон Оттегляне в договора за продажба:

anulepro-png-d782

Анулираните продажби се съхраняват в системата могат да бъдат разгледани със справка Анулирани продажби:

spravkaanule-jpg-w3us


Сторниране на продажба

Продажба, по която е извършено плащане, и за която е издаден фискален бон може изцяло или частично да бъде сторнирана.

В нишката на сделката за продажба, която ще се сторнира се съставя складова разписка за приемане на върната стока:

skladoedno-jpg-yly0

Издава се кредитно известие към фактурата по продажбата:

fakturakriz-jpg-yqtd

Когато няма връщане на стока се издава само кредитно известие в стойност.

В Приходния касов ордер издаден за плащането по сделката се натиска бутон РКО (Разходен касов ордер). Създава се разходен касов ордер, в който се посочва сумата и причина за сторното:

osnovanie-jpg-00rh

Записва се в чернова. Задължително в записаната чернова се попълва полето Към: (Документ).

kontnekont-jpg-dpxj

В него достъпни за избор са съставените складова разписка или кредитно известиe:

dossdoss-jpg-9vub

След като това поле бъде попълнено с един от достъпните документи РКО се контира с бутон Контиране. При контирането се разпечатва сторно фискален бон съдържащ изискуемите по Наредба 18 реквизити:

ER-000338-jpg-v6bx

Не може да се контира Разходният касов ордер и да се разпечата фискален сторно бон ако статуса на принтера не позволява това или касовата наличност е недостатъчна. Разходният ордер не може да се контира и ако не е попълнено полето за документ към който се съставя

При сторниране на Бърза продажба процедурата е същата, но Разходен касов ордер за връщане на сумата се съставя от бутона РКО в Договора за продажба.

Всички сторно операции се съхраняват в системата и могат да се разгледат със справка Сторнирани продажби.

Онлайн продажба

bgERP-N18 позволява извършване на продажби, по заявки изпратени от електронния магазин на системата. В примера по надолу e показан електронен магазин с един артикул в него:

emagsajt-jpg-wisq

С бутон Купи клиентът може да добави артикула в количката си. Всяко натискане на бутона добавя едно продажно количество от артикула. Клик върху името на артикула зарежда форма от която също може да се добавя. Когато се добави поне един артикул става активна количката на купувача:

koli4katami-jpg-tpys

За да се направи поръчка е необходимо да се отвори количката, като се кликне върху нея.

koli4katamipak-jpg-59bt

Бутон Направете поръчка отваря форма за въвеждане на контактна информация от клиента.

formi4katapak-jpg-jm8a

Задължителни за попълване са име, имейл адрес и телефон. Ако най отдолу се избере с фактуриране се зареждат допълнителни полета за въвеждане данни за фактурата:

zafaktura-jpg-0tut

С бутон Продължи се преминава към следващия екран:

predizavar-jpg-65pb

Бутон Завърши изпраща поръчката. При натискането му се генерира УНП и в системата се създава заявка за Договор за продажба:

zayavkazayavka-png-6r9r

Не може да се изпрати заявката ако няма връзка с дефиниран в системата фискален принтер или статусът му не позволява. В този случай системата връща съобщение: Опитайте пак! Имаше проблем при завършването на поръчката! Ако проблема продължава, свържете се с нас.

Потребителите на системата отговорни за извършване на сделката получават нотификация:

system-jpg-d5ha

Получената заявка за продажба се активира и може да започни изпълнението и. То не се различава от това на обикновена сделка за продажба. За експедиране на стоките се създава експедиционно нареждане. За получаване на средствата се съставя Приходен касов ордер:

pkoonline-jpg-1m3r

При контирането на ордера се разпечатва фискален бон. Всички издадени документи съдържат УНП, по която са съставени:

ER-000472-jpg-q7e8