bgERP.com

Съответствие с изискванията на
Приложение No 29 към чл. 52А от Наредба Н-18 на МФ


bgERP-N18 версия 18.25 (Shabran)

bgERP-N18 е софтуерна система базирана на системата за управление на бизнеса bgERP, като
са отчетени специфичните изисквания на Наредба 18 и ЗДДС.

1. bgERP-N18 е създадена в България и най-честите ѝ потребители са български фирми. При
разработката ѝ са взети предвид спецификите на българския бизнес и култура. Интерфейсът
на системата е създаден изцяло на български език. Има възможност да се превключва на
английски или на език, добавен и преведен от потребителя.

2. bgERP-N18 използва интегрирана база данни MySQL или Maria DB, като на софтуерно ниво
са дефинирани всички връзки между данните. Всяко действие осъществява запис в базата
данни. За всички касови плащания едновременно със записа в базата се извършва и запис
във фискалната памет на свързаното ФУ. В bgERP-N18 няма действие изтриване на данни и
операции - те могат да бъдат само оттеглени, при което продължават да съществуват в БД,
спрямо тях може да се прави търсене, филтриране, възстановяване.

3. В bgERP-N18 има само два модула, чрез които могат да се правят продажби -
Продажби(sales) и POS(pos). И в двата модула са приложени изискванията на Н18. Няма
възможност да се направи продажба, без тя да се регистрира във ФУ и да получи атрибутите
си, по начина определен в Наредбата. Никой от останалите модули в bgERP-N18 няма
дублираща функционалност за управление на продажбите или функционалност за
заобикаляне на изискванията на Наредба 18.

4. За разлика от системата bgERP, която е със свободен лиценз и отворен изходен код,
пакетът n18 с който става конвертирането от bgERP към bgERP-N18 е със затворен код и се
разпространява срещу заплащане. Той не позволява инсталиране на приложения,
позволяващи промяна на функционалността на софтуера по отношение на продажбите.
Кодът на пакета е криптиран, а чрез функциите на инструмента git се проверява
интегритетът на целия код. Веднъж започнал работа, пакетът n18 не може да бъде
деинсталиран.

Конвертирането от bgERP към bgERP-N18 е необратим процес.

5. bgERP-N18 сверява астрономическото време на системата чрез NTP услуги от надеждни източници и осигурява функционалност за сверяване на времето на ФУ с времето на системата.

6. При първоначална регистрация в системата всеки потребител получава уникален ник (потребителско име) и парола, която може самостоятелно да промени.

pospos-jpg-mmzn

Всички действия извършени от потребителите се документират в системата в хронологична последователност:

dejsvi-jpg-2hrn

При регистрация в системата потребителя получава роли, които определят достъпа му до различни части от софтуера. Всяка промяна на правата (достъпа) на потребителя се записва в лог за сменени роли:

loginrol-jpg-96py

7. Работата със софтуера е възможна само след регистриране в системата чрез ник и парола, които са уникални за всеки потребител.

8. bgERP-Н18 в реално време получава информация за състоянието на ФУ - установяване на връзка, синхронизация на времето между ФУ и системата, готовност за издаване на фискален бон и др. Не е възможно откриване и извършване на продажба когато статуса на фискалното устройство не позволява това. Не е възможно и завършването на продажба, ако няма връзка с фискален принтер. В случаите на установена липса на връзка, системата показва съобщение за грешка:

error1-jpg-tivo

При наличие на повече от едно работно място в търговския обект, откриване и извършване на продажба не е възможно от никое работно място когато статусът на фискалното устройство не позволява.

9. Стартирането на продажба става със съставяне на чернова, която ще се попълни със стоките предмет на продажбата. В черновата се добавя генерирания след осъществяване на връзка с фискалния принтер УНП:

 • в продажба от ПОС (касова бележка):

   
kasbelxxx-jpg-sytm

 • в договор (сделка) за продажба:

   
sdelproxxx-jpg-6hlc

Ако не може да се установи връзка с ФП или статусът му не позволява, черновата на продажбата не може да получи УНП и да бъде записана. За всяка продажба създадена в bgERP-N18, независимо от начина на нейното плащане се генерира УНП.

10. Всеки фискален/сторно бон съдържа УНП, по която е издаден.

ER-000348-jpg-jybe
ER-000368-jpg-eyol

При плащане по продажба, открита преди инсталиране на bgERP-N18 , за която не е
генериран УНП, към фискалното устройство се подава за печат УНП от следния вид:
ОО000000-0000-0000000, където първите два символа са латински главни букви О, а
останалите са нули.

11. В bgERP-N18 не съществува възможност за разпечатване на междинни служебни бонове в процеса на продажба. Всеки разпечатан бон за продажба е фискален.

12. Всички документи в bgERP-N18 могат да бъдат в един от следните статуси: Чернова(Заявка), Активиран, Приключен и Оттеглен(Анулиран). Продажба може да бъде анулирана само докато е в състояние активна или чернова (преди да е отпечатан фискален бон по нея). В системата се съхранява пълна информация за детайлите на анулираната продажба - анулирани стоки/услуги, количество, стойност, оператор и др. Тази информация може да се преглежда, но повече не може да бъде редактирана.

13. В bgERP-N18 няма функционалност за изтриване на данни от информационните бази. Приключена продажба може да бъде сторнирана, изцяло или частично. За сторнирането се разпечатва сторно фискален бон съдържащ УНП на продажбата по която се съставя. Не може да се приключи сторно операция при липса на връзка с ФП или когато статусът му не позволява. Не може да създаде и разпечата сторно фискален бон и в случай на недостатъчна касова наличност, регистирана във фискалното устройство. bgERP-N18 задължително съхранява данните от сторно-операциите така, както и от фискалния бон.

14. Текст, съдържащ думите „Фискален“, „Фискална“, „Фискално“, „Фискални“ или производни техни словосъчетания не се съдържа в нито един документ съставян в процеса на продажба, различен от Фискален бон, освен в случаите, когато тези думи са част от наименованията на закупуваната стока или от търговското име на клиента по текущата продажба.

15. bgERP-N18 поддържа информация в структуриран вид за следните изпълнени действия:
- лог за промени на правата (ролите) на потребителите в системата и време когато е
извършена промяната
- за всяка потребителска сесия се съхранява подробна информация за действията
потребителя: Регистрират се влизане и излизане в/от системата, редакция, сторниране,
анулиране и промени в номенклатурите на софтуера. За действия сторниране и анулиране
на продажба се показва и УНП.

16. bgERP-N18 осигурява визуализация чрез потребителски интерфейс на записаната по т. 15 информация с възможност за филтриране по: период, потребител (оператор), вид извършени действия и др.

17. Създаваната чрез bgERP-N18 информация за продажбите се съхранява в текущата база данни в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК и е достъпна през потребителския интерфейс.

18. За осигуряване на информацията по т. 18 са предназначени потребителските справки от група НАП:

sprnap-jpg-nx67

Чрез потребителския интерфейс е възможно експортирането на справките в различни файлови формати - csv, html, xls, doc, pdf.

anulexp-jpg-vy48

18.1. Таблица – Обобщени данни за продажбите:
18.2. Таблица – Данни за плащанията по продажбите:
18.3. Таблица – Детайлни данни за продажбите:
18.4. Таблица – Сторнирани продажби:
18.5. Таблица – Анулирани продажби:
18.6. Таблица – Обобщени данни за доставки:
18.7. Таблица – Детайлни данни за доставки:
18.8. Таблица – Движение на стоки за период:
18.9. Исканата информация по т.18.9 в bgERP-N18 се съдържа в следните таблици:
 • Номенклатури » Артикули
 • Номенклатури » Контрагенти
 • Номенклатури » Методи на плащане
 • Финанси » Каси
 • Търговия » POS(Точки на продажба)
 • Система » Потребители
 • Система » Роли

   
19. При инсталиране на bgERP-N18 се създава служебен потребител N18 (НАП Одиторски профил) с роля napodit който получава администраторски достъп с права за четене до конфигурационните параметри на софтуера и цялата му справочна част:

napoditprof-jpg-tsrs

20. bgERP-N18 не допуска работа в тестов или друг режим при който операциите не се записват във фискалната памет на принтера.

21. bgERP-N18 е цялостна интегрирана информационна система от тип ERP и изпълнява изискваният по т. 16, 17, 18 и 19.