bgERP.com

Създаване на имейли

Избира се меню Документи » Имейли » Изходящи и се натиска Нов запис.

allmalema-jpg-uv5x

Отваря се форма за въвеждане на ново електронно писмо.

meil1-png-q66b
mail2-png-hoo3

В нея се попълват поле "Относно:", съобщението и адресните данни:

Полето "Относно:" (събджектът) на имейла се използва от системата за заглавие на обекта.

Полето "Съобщение" е попълнено по подразбиране със:
  • стандартен или персонализиран (последният, използван от потребителя в тази нишка/папка) поздрав/обръщение (Системата "помни" използваното обръщение към адресата и го добавя по подразбиране в нови имейли към него); и
  • визитка на потребителя;
Езикът на които са попълнени полетата по подразбиране се определя от езика на последните имейли в нишката/папката. Всички тези данни могат да бъдат свободно редактирани и променяни.

От бутон Персонализиране в профила си, всеки потребител може да зареди форма, откъдето да настрои стойности по подразбиране, които да се зареждат в изходящите му имейли.

Полето за съобщение поддържа пълната функционалност на редактора за въвеждане на текст описана в модул Писане на текст, като:
  • цитирането на номер на документ от системата дава на получателя възможност да го отвори и прегледа, дори без да е потребител на системата;
  • прилагането на URL или линк към файл от системата позволява изтеглянето му от получателя;
  • маркирането на част от друг документ непосредствено преди създаването на имейла, цитира маркирания текст в съобщението и т.н.

     
Друг начин за създаване на имейл е чрез документния модел на bgERP. В желаната папка / нишка се натиска бутона Нов... / Добави... и се избира бутона Имейл от група "Общи".

dokmodemail-png-mrbm

Когато е избрана папка на контрагент, в секция "Адресат", автоматично са попълнени всички данни за получателя (имейл адрес, фирма, имена, контактни данни), които bgERP е успял да извлече от входящи писма в нишката, от папката, и от визитката на контрагента. При открити няколко подходящи имейл адреса (в зависимост от папката, в която се създава писмото), системата ги предлага за избор от списък в падащо меню.
Полетата "Имейл" и "Копие" допускат въвеждането на повече от един имейл адреси, разделени с интервал, запетая или точка и запетая. От настройките на пакета email може да се зададе брой на адреси, които автоматично да се попълват в полето "Копие".

Изходящ имейл може да бъде създаден и от указателя чрез клик върху имейл адрес на контрагент - в списъка с контрагенти или във визитката му, при което имейлът ще се създаде в папката на контрагента. Формата за въвеждане е същата. За създаване на имейла се следват стъпките описани по-горе.

В изгледа на почти всички документи, създавани в системата (оферти, фактури, експедиционни нареждания и т.н.) е добавен бутон Имейл, чрез който веднага може да се зареди форма за имейл, в която са попълнени по подразбиране текст и визитка на изпращача и адрес на контрагента. Обикновено е добавен и оригиналният документ, от който се стартира създаването на имейла. Предложените попълнени данни могат да бъдат свободно редактирани.


В bgERP първият (най-вляво) записан в полето Имейли във визитката на контрагент имейл адрес е с приоритет.

imeilpole-jpg-sx0x

При започване на нова нишка системата автоматично попълва в Адресат » Имейл на изходящия имейл първия адрес от полето Имейли във визитката. Същия имейл адрес се попълва по подразбиране и когато се натисне бутон Имейл в:
  • Договор
  • Проформа фактура
  • Фактура
Попълненият по подразбиране имейл адрес може да се промени