bgERP.com

Работа с модул POS (bgERP-N18)


За работа с POS в bgERP-N18. За всяка точка за продажба се дефинират каса и склад, с които ще работи. Касата трябва да е свързана с фискално устройство.

С бутон Отвори в колона "Текущ" на списъка с Точки за продажба се избира активна точка на продажба, с която ще работи текущия потребител:

posove-jpg-g3gw

Бутон Отвори има и в изгледа (корицата) на точката за продажба:

kasapos-jpg-pe0c

Изборът на активна точка на продажба зарежда Екран (Терминал) за работа с POS.

kb1-jpg-hudc

Терминалът не може да се зареди и работата да продължи, ако няма връзка с фискалното устройство.

Горе в ляво е заредена празна чернова на касова бележка. Черновата се създава при отваряне на терминала и в нея се добавя генерираният след свързване с фискалния принтер УНП.
Под нея има пулт за въвеждане и обработка на данните за продажбата. В дясната част на екрана e разположен пулт за избор на артикул, търсене на артикул и избор на бележка. По подразбиране са изведени наличните бутони за бързо избиране на стоки. За улесняване на работата артикулите са разделени в категории. За всяка категория за продажба е наличен бутон. Чрез него се визуализират всички бързи бутони за артикули от съответната категория. В Терминала е възможна работа както с мишка, така и от клавиатурата.
Продажбата се извършва чрез добавяне на артикул в черновата на касовата бележка:

kb2-png-nk3p

 • чрез баркодчетец;
 • чрез бърз бутон, ако за артикула е създаден такъв;
 • с ръчно въвеждане на кода на артикула в полето за въвеждане и натискане на бутон Kод;
 • чрез използване на възможностите за търсене от бутон Търсене.
Възможно е търсене по част от кода на артикул въведена в полето за търсене. Филтрирането е автоматично според зададените символи. Чрез клик върху името на артикула, той се добавя в черновата на касовата бележка.

Въвеждането на желаното количество за артикул става чрез маркиране на реда му в черновата на касовата бележка, въвеждане на желаната стойност в полето за въвеждане и натискане бутон Количество. Бутон Х изтрива реда, в който е натиснат от черновата на бележката. С бутон Отстъпка може да се зададе отстъпка в процент за артикул в черновата на касовата бележка. Прави се по същия начин по който се въвежда количество.
След въвеждане на желаните стойности в черновата на касовата бележка се избира бутон Плащане. Автоматично в полето за плащане се зарежда сумата от черновата на бележката.

kb3-png-n5ox

Избира се начин за плащане - По подразбиране е зареден В брой, но от падащия списък може да бъде избран друг начин:

 • Чек    
 • Талон
 • В.Талон    
 • Амбалаж    
 • Обслужване
 • Повреди    
 • Карта    
 • Банка
 • EUR    
 • USD

   
Ако в полето за въвеждане се въведе сума и е избрано В брой системата ще изчисли ресто и ще го покаже в бележката. Когато плащането ще се извършва с банкова карта системата следи въведената сума за плащане да не е по-голяма от общата сума за плащане. Плащането може да се извърши едновременно по няколко начина като сумата се разпредели между тях.

С бутон >> плащането се потвърждава.

С бутон Фискален бон продажбата се приключва, записва се във фискалното устройство и се разпечатва фискален бон:

ER-000348-jpg-ca1j

С приключването на текущата продажба се генерира нов УНП и в терминала се зарежда нова празна чернова на касова бележка с този УНП за започване на нова продажба.

Не може да се приключи продажба на ПОС и да се генерира нова, ако няма връзка с фискалното устройство или статусът му не позволява това.

Може да се извърши следваща продажба от POS преди да е приключила текущата, като от екрана, който се отваря с бутон Бележка се избере Нова:

nova-jpg-13j5

Ще се зареди нова празна чернова на бележка, а попълнената текуща остава записана в чернова и може да бъде заредена по-късно от същия екран за да се довърши и приключи.

За продажба от POS, при която освен касов бон, ще бъде издадена и фактура е предназначен бутон Прехвърляне. Натискането му зарежда форма за избор на контрагент(клиент):

kb4-jpg-5hpt

При избор на контрагент бележката за продажба се закрива, а записите в нея и генерираният УНП автоматично се прехвърлят в чернова на договор за продажба в папката на контрагента. По подразбиране продажбата е оформена с условия за бърза продажба:

prodagi-png-kf3h

Черновата се активира от бутон Активиране/Контиране при което се отпечатва фискален бон, в който са включени артикулите от продажбата:

ER-000351-jpg-4c3t

От бутон Фактура в договора за продажба се издава фактура.

Анулиране на продажба от ПОС

Продажба от ПОС може да бъде анулирана преди по нея да е издаден фискален бон. Това става от бутон Оттегляне в черновата на Бележката:

kb5-jpg-nbfj

Всички анулирани продажби с данни за детайлите в тях се съхраняват в информационната база и могат да бъдат изведени със Справка за анулирани продажби

Сторниране на продажба от ПОС

Продажба, за която е разпечатан фискален бон може да бъде изцяло или частично сторнирана чрез издаване на сторно фискален бон. За целта в празна чернова на бележка се избира Плащане. В полето за въвеждане се въвежда УНП на продажбата, която ще се сторнира:

unprodvhod-jpg-ccnq

Натиска се бутон Сторно и се зарежда избраната продажба:

kb6-jpeg-hkow

Корегират се нужните с стойности и отново се избира
Плащане:

kb7-jpg-c013

Избира се причината за сторното и с бутон Фискален бон се разпечатва сторно бон за избраната продажба:

ER-000368-jpg-iq8j

Не може да се издаде сторно бон, ако няма връзка с фискалното устройство или статусът му не позволява това. Не може да се сторнира продажба и когато сумата на касовата наличност е недостатъчна

Отчети и служебно въведени средства

Бутон Отчети ФП зарежда диалог за избор и разпечатване на отчети от ФП:

ot4etifp-jpg-1mkb

Избира се:
 • вид на отчета
 • нулиране - Да/Не
 • детайлен - Да/Не

   
Не може да се стартира отчет с нулиране, ако има касови бележки в чернова!

Бутон Средства зарежда формата за служебно въвеждане и извеждане на наличности във фискалния принтер (касата):

srestvaa-jpg-ouyp

Избира се:
 • тип на операцията - Захранване/Изплащане
 • сума
 • да се отпечата ли наличността

   
   
Бутони за печат на отчети от Фискалното устройство, служебно въвеждане и извеждане на суми и отпечатване на дубликат на фискален бон са включени и в изгледа на касата, към която е свързано фискалното устройство:

kasawew-jpg-v064