bgERP.com

Обслужване » Лаборатория


lab

В съвременното предприятие наличието на собствена лаборатория, в която да бъдат изследвани качествата и свойствата на продуктите, материалите, въздействието на околната среда и т.н. е нещо задължително.

В bgERP е интегриран модул за организиране на лабораторните изследвания и документиране на резултатите от тях. В зависимост от дейността, от конкретните цели и разполагаемото лабораторно оборудване могат да се изследват най-разнообразни показатели и характеристики на продукти, материали и т.н. Работата с модула става възможна с инсталирането на пакета lab:

lab-jpg-zhw8

Модулът се добавя в меню Обслужване. Стартира се от Обслужване » Лаб. За работа с модула съответните потребители трябва да притежават роля lab.

Тестове

При стартиране на модула по подразбиране се зарежда таб Тестове:

tessyte-png-x0hk

Той съдържа списък с всички записани в системата лабораторни тестове. С клик върху името на тест от списъка той може да бъде отворен за преглед.
Създаването на лабораторен тест става от бутон Нов запис в страницата:

Gra2-png-r5ma

Във формата се попълва наименованието на изследването и се указват параметрите, които ще се изследват. Ако бъде поставена отметка в полето Референтен създаваният тест ще може да се използва в бъдеще като база или стандарт, с който могат да се сравняват резултатите получени при следващи изследвания. Може да се запише като Чернова или направо като Заявка. За да започне попълването на теста е необходимо той да е в състояние Заявка :

zayagra2-png-kdci

От падащия списък последователно се избират параметрите за изследване, избира се използваният метод и се въвеждат измерените стойности:

metgra2-png-5p4m

С бутон Нов запис в заявката може да се зареди форма за добавяне на нов параметър в изследването. Попълненият тест се Активира:

aktoGra2-png-urav

Когато има създадени референтни (еталонни) тестове в изгледа на заявката и на активирания тест е наличен бутон Сравнение. С него получените резултати могат да бъдат сравнявани с тези от избрани референтни тестове.

aktrefi-png-x16e

Всеки тест е начало на нишка.

Лабораторен тест може да бъде създаден и с документния модел на bgERP в папка от тип Проект от бутон Нов ... и избор на Лабораторен тест в група Други.

Методи

Таб Методи съдържа дефинираните в системата методи, за изследване на различни параметри:

meta-png-6uor

С бутон Нов запис се отваря форма за добавяне на метод:

rormet-png-f0yb

Създаването на метод за конкретен параметър и въвеждането на допустими стойности, улеснява работата при често повтарящи се изследвания.

Параметри

Таб Параметри извежда списък на въведените в системата параметри, които могат да бъдат изследвани. Създадените при инсталацията на системата не могат да се променят:

parameri-1-jpg-llel

За добавяне на нов се зарежда форма от бутон Нов запис в страницата. Добавените параметри могат да бъдат редактирани. Формата за добавяне и редактиране е една и съща:

paraminov-jpg-0w4n