bgERP.com

Финанси » Сделки


Финансовата сделка в bgERP е документ, който пренася в себе си разчетни отношения, възникнали с други документи (сделки), в процеса на осъществяване на дейността ни. Основният момент, който е задължителен за да може да се използва финансовата сделка е наличието на разчетно отношение - задължение или вземане. От меню Финанси » Сделки имаме достъп до регистъра на документите създавани в хода на финансовите сделки и е възможно създаването на някои от тях.

Финансови сделки

Информацията в менюто е разделена в три страници. По подразбиране при стартиране се зарежда таб Финансови Сделки:

Fsda-png-530w

В него е изведен списък на всички документи от типа Финансова сделка създадени в системата. С бутон Нов запис се достига до форма за създаване на нова финансова сделка. Начинът на работа с Финансовите сделки е разгледан при описанието на финансовите операции във фирмата.

Приключването на финансова сделка се извършва с документ за приключване. Списък на създадените документи за приключване на финансова сделка може да се зареди с минитаб Приключвания в страницата.

Подотчетни лица - ПОЛ

Принципът, на който работи Финансовата сделка се прилага и по отношение отчитането на паричните средства, предоставени на служители на фирмата,за изпълнение на различни дейности (служебните аванси). В страница Финанси » Сделки » ПОЛ (подотчетни лица) се поддъдържа регистър на документите Служебен аванс и Авансов отчет, които са групирани с два минитаб бутона със съответните имена:

aviab-png-1tx8

Прехвърляния на вземане и задължение

За извършването на Финансова сделка се съставят специфичните документи Прехвърляне на вземане и Прехвърляне на задължение. Регистърът на съставените такива документи формира съдържанието на таб Прехвърляния:

Presq-png-t9ut