bgERP.com

Артикули » Ценообразуване

calculate
Другият важен аспект от дейността на организацията, който е тясно свързан с артикулите е прилаганата система за управление на цените. В bgERP решение на този въпрос е дадено в модула за Ценообразуване

Системата за ценообразуване в bgERP е начин за изчисляване на продажни цени, базирани на хронологическата себестойност на продукта. В системата могат да се дефинират както конкретни ЦЕНИ, така и ПРАВИЛА - система от надценки и отстъпки, реализиращи ценовата политика на фирмата.

Всяка една съвкупност от правила, дефинирани за групи артикули и отделни артикули в bgERP формира документ Ценова политика.

В bgERP могат да бъдат създавани неограничен брой Ценови политики, прилагането на които формира ценоразписи, отнасящи се за отделен клиент, група клиенти, обект, промоция, акция, мотивационна схема и др.

Предназначението на Модул Ценообразуване е поддържането на регистър на създаваните Ценови политики.

Ценови политики

Ценовите политики в bgERP са документи, които могат да се наследяват. Това означава, че една политика може да съдържа както независими, конкретно разписани цени за всеки отделен артикул, така и правила, дефиниращи надценки или отстъпки за отделни продукти или цели продуктови групи, спрямо политиката „родител“ - т.е. политиката, която наследява.
Първата страница (таб) на модул Ценообразуване съдържа списък на съществуващите в системата ценови политики. След първоначална инсталация на системата, в bgERP са налични две основни ценови политики:
  • Себестойност – в която се задават себестойностите на всички продаваеми артикули; и
  • Каталог – представляваща пряк наследник на политика „Себестойност“, в която са дефинирани правила за три групи артикули: 0, А и В, с надценки съответно: 10, 20 и 30% спрямо себестойността на артикулите, заложена в политика "Себестойност".

     
CenTabe-png-vf21

Ценови политики се създават в папка на контрагент или в папка от тип проект ("Ценови политики" или друга). Създадените в папка на клиент и за клиент(частни) политики могат да се видят в минитаб Клиентски политики.

Ценоразпис

bgERP осигурява бързо, лесно и удобно автоматично генериране на актуални ценови листи (Ценоразписи) за цялата продуктова гама на фирмата при всяка промяна както на себестойността на стоките, продуктите и суровините/материалите, така и на прилаганата ценова политика.

Ценоразписите в bgERP представляват моментна снимка (справка) на генерираните от една Ценова политика цени. Чрез тях се визуализират дефинираните в Ценовата политика групови и индивидуални правила в разгърнат, списъчен изглед на конкретни моментни цени, разписани по конкретни артикули и опаковки от артикули.

Справките - Ценоразписи се създават в папки на контрагент или в папки от тип проект. Във всяка папка/нишка, в която трябва да бъде създаден Ценоразпис (на фирма, лице или проект) - бутонът Нов ... зарежда Документния модел на bgERP, където в раздел Общи се избира Справка:

novceni-jpg-ne4w

Той зарежда форма за избор на вид справка, в която се избира справката да е от вид Ценоразпис:

CenRa-png-xuov

След избора на вида справка се зарежда и конкретната за нея форма за създаване:

cenoForm-png-wxky

Във формата се попълват:
  • Дата – произволен минал, настоящ или бъдещ момент;
  • Политика – базата на ценоразписа от наличните в системата политики;
  • Валута – на цените в ценоразписа;
  • ДДС – да се начислява или не;
  • Заглавие – име на ценоразписа;
  • Секция Продукти - ако не бъде посочена нито една продуктова група, в ценоразписа се включват всички групи. Възможно е и посочване на опаковки за които да се изведе цена. Ако не се посочи опаковка, се извеждат всички.
Задължителна за попълване е само ценовата политика. Когато ценоразписът се създава в папка на контрагент по подразбиране се подсказва ценовата политика към контрагента, ако има такава. Добавена е възможност артикулите да се покажат в съкратен и разширен (с описание) вид, да се покаже или не EAN и до колко знака след десетичната точка да се закръглят цените. Включена е възможност ценоразписът да се направи видим за контрагенти - партньори в споделените им папки.
Ценоразписите са динамични справки. Като такива те притежават всички техни възможности. За тях може да се настрои автоматично периодично обновяване и да се споделят потребители, които да получават известия при възникнали промени. Справките ценоразписи поддържат версионизиране и от тази форма може да се укаже колко версии на справката да пази системата. С бутон Запис в попълнената форма се извежда справката Ценоразпис:

CenoRaz-png-5nkm

Чрез бутон Редакция, може да се променя всяко от полетата, които дефинират Ценоразписа.

Правила за обновяване

Следващият таб на модул Ценообразуване извежда списък на артикулите, за които са зададени правила за обновяване на себестойността.

obnobo-png-y19m

Правилата за обновяване се задават от минитаб Цени в картона на артикула. Възможни са няколко източника за обновяване на себестойността. Обновяването може да се прави ръчно или автоматично през определен период от време.