bgERP.com

Артикули » Каталог

products
От Модул Артикули » Каталог се извършва организацията и управлението на артикулите в bgERP. При стартиране на модула по подразбиране се зарежда първата му страница (таб) - Списък:

ArKat-png-eq2y

Страницата включва списък на всички регистрирани в системата артикули. От тук е възможен достъпът до картоните на артикулите. С бутон Нов запис в страницата могат да се създават нови Артикули от потребители с роля роля ceo или cat. Потребител с роля admin има достъп в страницата до бутоните Импорт и Експорт, чрез които могат да се експортират и импортират списъци от артикули.

За детайлното описание и за управлението на артикулите в модула се се дефинират Категории, Групи, Опаковки, Параметри и Мерки, за които са създадени съответните табове.

Категории

Предназначението на категориите е да класифицират артикулите по определени признаци, което на друг етап от работата на системата да позволява систематизиране и автоматизиране на извършваните действия с тях, според принадлежността им към определена категория. При създаването на категориите артикули на всяка от тях се присвояват свойства, определящи действията, които могат да се извършват с артикулите в нея. Много е важно за артикула да бъде избрана правилната категория. Включването на артикул в дадена категория му придава свойствата, зададени за категорията. Таб Категории зарежда списъка на съществуващите категории:

kate-png-d9d2

Категориите се създават от меню Артикули » Каталог » Категории и бутона Нов запис:

formKateg-png-b8ay

Задължителното за въвеждане поле във формата за създаване на категория е нейното наименование. Избраните настройки за мерки, параметри, маркери и свойства за категорията, ще се присвоят по подразбиране на всички артикули включени в нея. Във формата са създаване и редактиране е включено и поле, чрез което можем да укажем да се ползват ли или не артикулите от категорията като шаблони при създаване на нови артикули.
  
Категориите на артикулите са корици на папки:

KateKor-png-9asm

В изгледа им са включени бутоните Обновяване (+) и Партидност. Първият позволява задаване и настройка на правило за обновяване на себестойността на всички артикули в категорията, а вторият е предназначен за добавяне на партидност към артикулите от категорията. Всеки универсален артикул е първи документ - начало на нова нишка в папка на категория. В папките на категориите е изведен бърз бутон Артикул за създаване на нови артикули.

Групи

Използването на групи позволява допълнително ниво на групиране на артикули, при което те придобиват и допълнителни свойства. Артикули от различни категории могат да бъдат включени в група. Един артикул може да бъде включен в повече от една група. Чрез групите е възможно поддържането на дървовидна структура на артикулите. Дефинираните групи формират съдържанието на таб Групи:

GrUs-png-uidg

Клик върху връзката до числото в колона "Артикули" отваря списък на артикулите включени в избраната група. Клик върху името на групата зарежда детайлния и изглед. От тук може да се зададе правило за обновяване на себестойността на артикулите в групата

GrunaM-png-ap8c

По подразбиране бутон за правило за обновяване на себестойност е зададено само за системната група Ценова група и нейните подгрупи. В настройките на пакет сат се избират и добавят други групи, за които да се добави бутон и това да е приложимо:

grupC-png-569y

Добавяне на група е възможно от формата заредена с бутон Нов запис, в която задължително за попълване е само наименованието на групата.

AdGroup-png-2wi1

Подгрупи могат да се добавят и от бутона + на реда на групата, в която искаме да създадем подгрупа. Той зарежда същата форма.

Листвания

Таб Листвания извежда списък на създадените в системата списъци (листи) от купувани и продавани артикули. Списъците са особено полезни при създаване на сделки за покупка и продажба.

listTabe-png-juyi

С бутон Нов запис в страницата може да се зареди форма за създаване на нов списък.

Рецепти

Съдържанието на таб рецепти се попълва автоматично със създадените в системата търговски, моментни и работни технологични рецепти за артикулите. Записите в списъка са линкове към рецептите:

recw-png-18c3

Параметри

Артикулите притежават различни параметри - обем, тегло, ширина и т.н. За тяхното описание е предназначена страница Параметри. Тук е изведен списък на съществуващите в системата параметри. С бутон Нов запис зареждаме форма за създаване на нов параметър:

primari-png-3vlk

Във формата за създаване, задължителни за въвеждане са наименованието и типа на параметъра. Възможно е добавянето на неограничен брой нови параметри. Редактирането на параметър става от бутона за редакция пред името на параметъра в списъка. Добавените параметри могат да бъдат и изтривани, ако не са използвани.

Мерки и Опаковки

При инсталация на bgERP се създава списък от мерки и опаковки, които се прилагат в системата. Таб Мерки отваря списъци на съществуващите в системата мерки и опаковки:

mer-png-4uz7

В минитаб Мерки потребител със съответни права може да активира или деактивира определена мярка от списъка чрез промяна на статуса ѝ в колона "Видимост", както и да създава нови мерки, чрез бутон Нов запис и формата, която се зарежда с него:

MerForm-png-2duw

Създадените при инсталацията мерки не могат да се изтриват. За допълнително въведените се прилагат същите правила както при параметрите.

Минитаб Опаковки съдържа списък на дефинираните Опаковки. Тук също има бутон Нов запис, чрез който се добавят нови опаковки.

В последния минитаб Размери се поддържа регистър и се дефинират размерите на използваните опаковки.