bgERP.com

Покупка


Стартирането на процеса по доставка започва с документа Покупка (Договор за покупка).

Покупката в bgERP е вътрешен документ, който описва всички договорени детайли и условия на сделката за покупка. В него е постигната пълна функционалност за:
  • създаване на документите, необходими в процеса на осъществяване на сделка за покупка;
  • обобщаване на постъпващите от създадените документи данни и представяне на пълна и актуална информация за развитието на сделката за покупка във всеки един момент.

Документът Покупка, с който се документира Сделка за покупка:
  • винаги се създава в папката на контрагента;
  • е начало (първи документ) на нова нишка, в папката на контрагента;
  • при активиране автоматично създава перо в номенклатура Сделки на счетоводната подсистема на bgERP.

Най-удачният и препоръчителен начин за създаването на Покупка е от папката на контрагента в Указателя, защото оттам е възможно да бъдат прегледани всички досегашни контакти, сделки и цялата история на взаимоотношенията ни с контрагента. В листовия изглед на контрагента във визитника:

zaharilist-jpg-iq08

и в папката му, в зависимост от досегашните ни отношения с него (клиент или доставчик) е наличен бърз бутон Покупка/Продажба или и двата:

papkadost-jpg-v7b3

От бутон Нов ... може да се стартира документният модел на bgERP, където в секция "Логистика" има бутони Оферта от доставчик и Покупка:

papkadost2-jpg-d1if

Независимо от къде стартираме Покупката формата за създаване е една и съща:

zahar1-jpg-ww5r
zahar2-jpg-7vag

Във формата се попълват условията на доставка и плащане, служителите от наша страна, които ще участвуват в доставката, начина на фактуриране и включване на ДДС във фактурата и др. Както и при продажбите, от данните попълнени във формата зависят автоматичните действия, които може да предложи системата в хода на сделката. Покупката се записва в Чернова, като в нея все още не са включени артикулите, които ще се доставят.

pokuzah-png-h7xb

Добавянето на артикули става чрез бутон Артикул и формата която зарежда той:

zapinov-jpg-h1te

Задължителни за попълване във формата са артикул и количество. Ако не бъде попълнена цена, по подразбиране се зарежда последната цена, по която е доставян артикулът от този доставчик. Ако артикулът се доставя за пръв път, при пропускане на полето за цена, системата извежда съобщение и изисква въвеждане на цена.

Когато имаме списък от листвани артикули, който е зададен като търговско условие (листвани артикули покупка) във визитката на контрагента:

tylist-jpg-dhto

в черновата на продажбата имаме и бутон Списък. С него също можем да въвеждаме артикули. Той зарежда списъка от листвани артикули с поле за въвеждане на количество за всеки от тях:

listimpor-jpg-o6so

Бутон Създаване стартира форма за създаване на нов нестандартен артикул в папката на контрагента:

dialogo-jpg-00ki

Докато е в състояние Чернова, Покупката може да бъде свободно редактирана, както по отношение параметрите на покупката от бутон Редакция, така и по отношение на включените в нея артикули, чрез бутоните пред номера на артикула в списъка и чрез бутон Артикул за добавяне. След като бъде попълнен документът се активира:

aktpoko-png-00ui

В горната част на документа за покупка са разположени бутоните Статистика, Обороти и Поръчано/Доставено за проследяване развитието на сделката:

Визуализират се бутони, чрез които се съставят документите, необходими за извършване на сделката по доставка. Всеки следващ документ се добавя в нишката на сделката и се визуализира под документа за покупка. Възможно е уговореното в покупката да бъде доставено, фактурирано и платено на няколко етапа. За всяко конкретно движение се съставя отделен документ и сумата по него се добавя и натрупва в статистиката.

Показаните в примера бутони са видими за потребител с роля ceo. Участниците в процеса, които не притежават такава роля, имат достъп и виждат само бутоните свързани с техните функции и ролята която притежават.