bgERP.com

Проследяване и приключване на покупка


Покупката е процес обратен на продажбата. Докато при продажбата имаме увеличение на парични средства срещу продажба(намаление) на материални запаси или предоставяне на услуги, тук се случва обратното - срещу намаление на парични средства се увеличават (купуват) материални запаси или се получават услуги. Проследяването и приключването на сделка за покупка е аналогично на това при продажбите. Извършва се от изгледа на документа Покупка.

Проследяване на сделка за покупка

Документът покупка винаги се създава като начало (първи документ) на нова нишка в папката на контрагента. За всяка покупка автоматично в счетоводната подсистема на bgERP се генерира перо в номенклатура Сделки. Всеки следващ документ, съставян в процеса на осъществяване на сделката за покупка се добавя в нишката на документа за покупка и намира стойностно изражение в специално създадената в документа секция, зареждана с минитаб бутона Статистика:

sPoki-png-ea0e

Секцията Статистика в документа за покупка изпълнява абсолютно същите функции както при продажбите, но са различни документите, които се съставят в процеса на протичане на сделката и автоматичните счетоводни операции, свързани с тях:
  • стойността в полето доставено се формира от сумата на съставените документи за доставка - складова разписка и приемателен протокол за услуги.
  • стойността на полето платено се образува от издадените по сделката разходни платежни документи.
  • в поле фактурирано се включва стойността на издадените фактури от доставчика, които за организацията се явяват Входящи фактури.

     
С минитаб бутон Обороти се визуализират всички счетоводни операции извършени при контирането на документите, съставени в хода на сделката. В изгледа на всеки документ, чрез който се вземат автоматични счетоводни операции е наличен бутон Журнал, чрез който могат да се видят счетоводните операции за конкретния документ, отразени в Журнала на счетоводната подсистема на bgERP. Бутон Поръчано/Доставено извежда детайлна справка за количеството на доставените артикули по Покупката.

Приключване на сделка за покупка

Както и при продажбите приключването на сделка за покупка става или ръчно - с бутон Приключване(в списъка с допълнителни бутони) в изгледа на Покупката или автоматично от системата. И в двата случая в нишката на сделката се генерира документ Приключване на покупка:

priKu-png-9rc4

Приключването на сделката за покупката затваря перото и в номенклатура Сделки и по нея вече не е възможно добавянето на документи.

Когато в статистиката на сделка за покупка във валута имаме салдо, независимо че всички валутни позиции са равни, използваме бутон Промяна на курса по начина описан за приключването на сделки за продажба.