bgERP.com

Модули в меню "Артикули"


Меню "Артикули" включва модулите свързани с организацията и управлението на структурата и ценообразуването на материалните запаси и услугите, с които работи фирмата:
 
Артикули » Каталог
Чрез модула се регистрират и описват в системата всички суровини и материали, стоки, услуги и дълготрайни активи, които фирмата ползва, произвежда и търгува при осъществяване на дейността си. Освен артикулите чрез модула се дефинират и управляват използваните за описанието на артикулите категории, параметри, мерки, опаковки и други допълнителни характеристики.

Артикули » Ценообразуване
В този модул се създават и прилагат правилата за ценообразуване използвани в bgERP. Модулът позволява организация на артикулите в свободно дефинируеми ценови групи и създаване на ценови политики, чието прилагане осигурява удобен инструмент за автоматично изчисляване и преизчисляване на продажни цени и генериране на ценоразписи.