bgERP.com

Прехвърляне на задължение по покупка


Покупките, както и продажбите пораждат разчетни финансови отношения между участниците в процеса. Такива отношения могат да се приключват и развиват посредством различни способи и методи. Приключването на едно вземане или задължение приключва и процеса който го е създал. В bgERP е създадена възможност за приключване на вземанията и задълженията на организацията да се използва инструмента Финансова сделка.

Финансовата сделка може да се използва за погасяване на всяко едно парично взаимоотношение. Доколкото такива отношения пораждат покупките и продажбите, тя може да се използва при тяхното осъществяване.
 

Прихващане на задължение срещу вземане

Често контрагент на фирмата се явява едновременно и клиент и доставчик. В този случай е възможно да се извърши прихващане на нашето задължение към него в качеството му на наш доставчик от нашето вземане от него в качеството му на наш клиент.

От визитката на контрагента във всеки момент можем да получим информация за разчетите ни с него:

viziR-png-td16

В примера сумите са по два документа, статистиките на които изглеждат така:

  • Покупка:

     
Puk1-png-z718

  • Продажба:

     
Suk1-png-fcjk

В случая е възможно да намалим задължението си по договора за покупка срещу прихващане от него на взимането си от контрагента по договора за продажба. За целта в папката на контрагента създаваме Финансова сделка. С бутон Нов ... отваряме документния модел на bgERP и в група Финанси избираме Финансова сделка. Зарежда се следната форма:

Fuk1-png-4hxl

Задължително във формата е попълването на счетоводната сметка за разчети, която ще се използва.

Записва се в Чернова и се активира. След активирането, стават активни бутони за създаване на парични документи, които се използват при окончателното уреждане на плащането. Документът Финансова сделка става първи документ - начало на нова нишка в папката на контрагента. За създадената Финансова сделка, автоматично се създава перо в номенклатура Сделки:

AkFuk1-png-5228

В нишката на покупката, по която имаме задължение с бутон Добави ... от секция Финанси на документния модел на bgERP избираме Прехвърляне на задължение:

Zuk1-png-j4rh

Във формата се попълват вальорът (датата, към която ще се вземат съответните счетоводни операции), Наименование, Финансова сделка (от падащият списък се избира сделката) към която ще се отнесе въведената в последното поле сума. В разглеждания пример сме въвели цялата сума на нашето задължение по конкретния договор за покупка, но сумата може да бъде и друга. Записва се в чернова, при което документът за прихващане се добавя в нишката на покупката, и се контира:

AkZuk1-png-qiw2

Статистиката на документа за покупка (колона Информация) се променя. Вече няма чакащо плащане:

NePla-png-s9n1

В нишките на продажбата (вземането), от която ще се прихваща задължението, се изпълняват същите действия, като се избира документ Прехвърляне на вземане:

SukFo1-png-ihgl

Там контираният документ за прихващане изглежда така:

AkSuk-png-7nbc

Променя се и информацията в статистиката на документа Продажба:

NeDa1-png-tcb6

В конкретния случай въвеждаме целите суми по договорите за покупка и продажба. По този начин ги приключваме, и прехвърляме разчетното си отношение с контрагента във финансовата сделка и сметката, която сме избрали при нейното създаване. Разликата между вземанията и задължението ни ще се покаже като салдо в документа Финансова сделка, където са отнесени сумите:

Fisal-png-0kkq

От визитката на контрагента в минитаб Счетоводство можем да видим веднага как са се променили разчетите ни с него:

Korkur-png-w1fa

В изгледа на финансовата сделка са налични бутони посредством които могат да се създадат парични документи за периодично и окончателно разплащане. Документи могат да се добавят и през документния модел на bgERP. В изгледа на финансовата сделка е наличен и бутон Приключване с което финансовата сделка може да се приключи, при което се затваря перото и в номенклатура Сделки и в нея повече не могат да се добавят документи.

Прихващане на вземания и задължения по търговски сделки - покупки и продажби, чрез Финансова сделка може да се извърши и с участието на повече и различни контрагенти - клиенти и доставчици. Например наше задължение към доставчик може да бъде покрито с вземанията ни не само от него, но и от друг контрагент, при съответна договореност между страните. Казано по най-прост начин можем да платим с вземането си. В този случай във формата за създаване на финансова сделка се посочва втори контрагент, различен от първия (в чиято папка се създава финансовата сделка). Останалите действия са аналогични на показаните по-горе, но в тях взема участие и вторият контрагент.

В Прехвърляне на вземане по продажба е показан пример за такова тристранно погасяване, чрез финансова сделка. Във финансови операции са разгледани и други примери за Финансови сделки.