bgERP.com

Портал на bgERP


При вход в системата се зарежда основният екран ("Портал"-ът) на bgERP:

newportport-png-7zqp

Потребителите в bgERP имат възможност за подреждане на елементите в портала на системата по желан от тях начин. За тази цел в профила на потребителя е включен бутон Портал:

screenport-png-sm55

Той зарежда зададени при инсталирането системни настройки:

portalpap-jpg-1smn

Зададените при инсталирането настройки на елементите на портала могат да се променят и допълват. Промяната им става чрез клониране на съществуващия елемент. С бутон Портал в профила се отварят елементите на портала. Клик върху бутона за разглеждане отваря настройките желания елемент:

kloni-png-iq8a

Бутон Kлониране зарежда форма за задаване на нови настройки според предпочитанията на потребителя:

formakloning-jpg-wzho

Може да се променят цвят, разположение, брой показвани редове и т.н.
С бутон Запис въведеното се потвърждава и се излиза от формата. Клонираният елемент замества системния и става свободно редактируем. Като такъв може да се активира и деактивира от формата за редакция. Бутон Изтриване изтрива само клонирания елемент и на неговото място се възстановява системния.

editporto-png-hvlp
 
Промените се прилагат към портала. (В примера блок Задачи се премести най-горе, в дясно):

portalmodi-png-qpvg
Освен клониране и оформяне по свой избор на системните настройки на елементите на портала е възможно и добавяне в него на нови блокове. Това става от бутон Нов запис. Той зарежда форма за избор на елемент за добавяне:

adportalblok-jpg-ig56

Възможни за добавяне са блокове за задачи, папки и най-новите нишки в системата. За потребители с по-високи права е възможно добавянето и на блок Общи цели.

За добавяне на папка се зарежда следната форма:

papkaadd-jpg-1az9

В портала могат да се добавят различни папки, до които потребителят има достъп, и с които често работи. В примера добавяме папка от тип пощенска кутия. Добавяме я ръчно, защото акаунта е създаден след преминаване към настройваем портал. Когато пощенската кутия е създадена преди това, тя автоматично ще се добави в портала заедно със системните настройки на елементите.

За да се добави блок за Общи цели е необходимо да се дефинира някаква цел - обикновено това е стойност на показател, която трябва да се достигне за определен период:

ob6tacel-jpg-48g2

При добавяне на блок за най-новите нишки се зарежда следната форма:

markpole-jpg-gryu

Във формата потребителят може да избере какъв тип нишки от най-новите в системата(според първия документ в тях) да се включват в този блок.

Добавените блокове се визуализират в портала и е възможна работата от тях.

newportalfull-cmyk-jpg-w8hr
Пакетът darksky позволява в календара на портала да се покаже прогноза за времето.