bgERP.com

Плащания при покупките


Методът и начинът на плащане също са елементи на сделката за покупка. Те се указват във формата за създаване на покупка. От тях, както при фактурирането, се определят различни опции, предлагани от bgERP. Създаването на платежните документи, съпътстващи сделката за покупка, е възможно от:
 • изгледа на документа Покупка - бутоните РБД и РКО;
 • изгледа на контиран документ Входяща фактура в нишката на сделката за покупка - бутоните РБД и РКО;
 • от документния модел на bgERP в нишката на покупката - бутон Добави ..., група Финанси;
 • или от Меню Финанси » Каса/Банка » Чакащи и бутона РКО/РБД в колона "Действие" от съответния списък на реда на документа за покупка.

   
Независимо откъде стартираме плащане формите за създаване на платежен документ - касов или банков, са едни и същи:

 • Форма за банков документ:

   
bankP-png-rp40

 • Форма за касов документ:

   
plaKa-png-npy2

Полетата маркирани с удебелен шрифт са задължителни за попълване. Съставеният паричен документ се записва първоначално в Чернова или Заявка, където е възможно редактирането му, и се добавя в нишката на сделката. Паричният документ се контира, като това може да стане и от състояние Чернова и от състояние Заявка:

kondx-png-gojc

С контиранeто се вземат автоматичните счетоводни операции:

obwrot-png-vlxe

Плащането се се отразява и в статистиката на сделката за покупка:

s100sta-png-zeze

По една сделка за покупка могат да бъдат създадени множество документи за плащане, както банкови, така и касови. Може да се извършват плащания и в различни валути. Всеки конкретен документ се добавя в нишката на сделката, а стойността му се отразява в статистиката по сделката.

Авансово плащане

Когато във формата за създаване на покупка сме посочили метод на плащане, при който част от сумата се плаща авансово или плащаме по Покупка, по която още няма доставка, във формата за платежен документ по подразбиране в полето операция е посочено Авансово плащане към доставчик, а в полето Платени е попълнена изчислената сума на аванса според договореното в покупката:

avacco2-png-4ohb

Тези и всички останали полета (без полето Контрагент) във формата за създаване могат да бъдат редактирани. В следващият паричен документ по сделката отново ще са заредени стойности по подразбиране, но вместо Авансово плащане към доставчик, в полето операция ще бъде подсказано Плащане към доставчик, а в сума ще бъде попълнен остатъкът от сумата за плащане. Отново полетата могат да бъдат редактирани.

Всички извършени действия по сделката се отразяват стойностно след контирането (активирането) на съответния документ в нейната Статистика.

Съставяне на бланки на банкови документи

В bgERP е интегрирана възможността за попълване на стандартни бланки на банкови документи, което е особено полезно при покупките, когато организацията се явява платец. Тези бланки не извършват операции в счетоводната система. Удобни са, ако фирмата и банката обменят хартиени документи.

От черновата на Банковия разходен документ се създава бланка за Платежно нареждане.

4bdbla-png-7am4

Изборът на бутон Платежно нареждане в черновата зарежда форма за попълване на бланка за платежно нареждане:

plafo-png-m01u

Попълнената бланка може да се запише в чернова, с възможност за редактиране, или направо да се активира:

aktbla-png-a8ug

Активирането на бланката не контира банковият документ, по който е създадена.

Във Финанси » Банки е показан пример с бланки за банкови документи.