bgERP.com

Оферта от доставчик


Офертата от доставчик не е задължителен елемент от процеса на покупка, но често в нея се съдържа важна информация и затова в bgERP e предвидена възможност за нейното отразяване в системата.

При наличие на оферта от доставчик същата може да бъде въведена в bgERP. Въвеждането става като в папката на контрагента от бутон Нов ... се стартира документният модел на bgERP, където в секция "Логистика" са налични бутоните Оферта от доставчик и Покупка.

papkadost2-jpg-lhrk

Когато контрагентът е включен в група Доставчици бързи бутони за входяща оферта са изведени пред името му в листовия изглед на списъка с контрагенти и в папката му:

papkadost-jpg-ita5


Бутоните зареждат една и съща форма за въвеждане:

adofer-jpg-602t

В полетата на формата се въвежда свободен текст. Включена е възможност за добавяне на файлове - снимки, оригинални документи и др. Попълнената оферта може да се запише в Чернова, с възможност за редактиране или направо да се активира:

ofofof22-jpg-n8l6
ofofof33-png-bdm8

Създадените оферти се съхраняват в папката на контрагента и имат информативен характер. Цената от Офертите за доставка може да бъде източник за изчисляване на себестойност за артикула:

sebezahar-jpg-bsl2