bgERP.com

Оферта от доставчик


Офертата от доставчик не е задължителен елемент от процеса на покупка, но често в нея се съдържа важна информация и затова в bgERP e предвидена възможност за нейното отразяване в системата.

При наличие на оферта от доставчик същата може да бъде въведена в bgERP. Въвеждането става като в папката на контрагента от бутон Нов ... се стартира документният модел на bgERP, където в секция "Логистика" са налични бутоните Оферта от доставчик и Покупка.

PapiKl1-png-tv2h

Когато контрагентът е включен в група Доставчици бързи бутони за входяща оферта са изведени пред името му в листовия изглед на списъка с контрагенти и в папката му:

PapKli-png-wheq

Бутоните зареждат една и съща форма за въвеждане:

OForm1-png-05mr

В формата се въвеждат условията за доставка и плащане предложени от контрагента. Задължително за въвеждане е полето за срок на валидност на офертата. Попълнената форма се записва с бутон Чернова:

4Ofer-png-uq5q

Черновата на Офертата от доставчик се попълва по начин аналогичен на този, по който се попълва Изходящата оферта. В секциите Оферирани продукти и услуги и Опционални продукти и услуги с бутоните Артикул, Опционалeн артикул, Създаване и Импортиране се описват в офертата предлаганите от контрагента артикули. Задължителни за попълване са полетата за цена:

AdartOf-png-uipf


Цените от Оферта на доставчик са един от възможните източници за обновяване себестойността на артикулите

Попълнената чернова на Офертата от доставчик може да се запише в състояние Заявка или направо да се активира от съответните бутони:

AkTof-png-m4k1

В активираната оферта е включен бутон Покупка, от който може да се създаде Сделка (договор) за покупка.