bgERP.com

Оферта от доставчик


Офертата от доставчик не е задължителен елемент от процеса на покупка, но често в нея се съдържа важна информация и затова в bgERP e предвидена възможност за нейното отразяване в системата.

При наличие на оферта от доставчик същата може да бъде въведена в bgERP. Въвеждането става като в папката на контрагента от бутон Нов ... се стартира документният модел на bgERP, където в секция "Логистика" са налични бутоните Оферта от доставчик и Покупка.

vxodofnew-png-2wf2

Когато контрагентът е включен в група Доставчици бързи бутони за входяща оферта са изведени пред името му в листовия изглед на списъка с контрагенти и в папката му:

vxodofnewpak-png-8d9y

Бутоните зареждат една и съща форма за въвеждане:

formiof-png-lnpf

В полетата на формата се въвежда свободен текст. Включена е възможност за добавяне на файлове - снимки, оригинални документи и др. Попълнената оферта може да се запише в Чернова, с възможност за редактиране или направо да се активира:

akiof-png-czp6

Създадените оферти се съхраняват в папката на контрагента и имат информативен характер.