bgERP.com

Обединяване на покупки


По различни причини в практиката се налага няколко започнати сделки за покупка да се обединят в една. В bgERP това може да се направи като в папката на доставчика се създаде нова сделка, в която не се въвеждат никакви артикули. В черновата на тази сделка е включен бутон Обединяване:

4erPo4-png-70y8

Той зарежда форма, от която могат да бъдат избрани всички неприключени покупки с този контрагент:

iO6te-png-bjkw

Избираме сделките, които искаме да обединим и с бутон Обединяване във формата активираме новата покупка:

Nepoki-png-kfuc

В нея се обединяват движенията по избраните сделки и стават валидни заложените във формата за създаването и условия. В условия на сделката е записано, кои други сделки обединява. Работата с новата сделка продължава по стандартния начин.

Обединените сделки за покупка се приключват. Натрупаните по тях стойности се прехвърлят в новата сделка, а в нишката на всяка от тях се добавя документ за приключване на покупка:

prikii-png-311k

В него e отбелязан номерът на приключващата (обединяващата) ги сделка.

За да се обединят няколко договора за покупки, трябва да са изпълнени няколко условия.
 • Договорите, които ще се обединяват и обединяващия:
  • да са на един и същ контрагент;
  • да са в една и съща валута;
  • да са с еднакъв курс на валутата
  • да са с едно и също условие на доставка;
  • да са с еднакъв режим по ДДС;
 • В обединяваните договори да няма документ в състояние "Заявка" и/или "Чернова".
 • Новосъздаден Обединяващ договор трябва да е празен (в него не трябва да има артикул).

   
В обединяващ договор могат да се добавят други договори отговарящи на условията. Ако няма договори, отговарящи на тези условия, в обединяващия договор няма да се появи бутон Обединяване. Aко има бутон Обединяване в списъка за избор се показват само договори, изпълняващи тези условия.