bgERP.com

Фактури за доставка


За доставените артикули трябва да бъдат съставени и въведени в системата нужните финансови документи.

Фактура

Получената от доставчика фактура въвеждаме чрез бутон Входяща фактура от заредилата се форма:

fakturaformxa1-png-rok4
fakturaformxa2-png-j5ol

Записва се в Чернова. Тя е попълнена със стойността и количествата на фактически доставените (по складови разписки и приемателни протоколи) артикули по съответната доставка. Бутон От договора в чернова на входяща фактура позволява в черновата да се заредят количествата от договора за покупка, когато още няма доставка и доставни документи. Докато е в това състояние фактурата може да бъде свободно редактирана. Допустими са промени както на параметрите на фактурата, така и на артикулите включени в нея, чрез познатите ни вече бутони от складовата разписка и договора за покупка. Черновата на фактурата се контира:

kontofaktxa-png-0ja0

След като се контира фактурата, стойността и се отразява в статистиката на сделката:

statfatoxa-jpg-i84r

Фактура за авансово плащане

В bgERP e предвидена и възможността за отразяване в сделката на издадените от доставчика фактури за платените авансово средства. Когато сме избрали метод на плащане, при който част от сумата се заплаща авансово, във формата за въвеждане на входяща фактура в секция Аванс, в поле Начисляване е подсказана сумата на авансa:

avansfaky-jpg-3lli

Полетата за сума са свободни за редакция. Записва се в Чернова и се активира:

faktuav-jpg-nla4

Въведената фактура е в стойност и срещу сумата е записано - Авансово плащане.

Във формата за следваща фактура по сделката поле Приспадане в секция Аванс е попълнено по подразбиране със стойността на платените авансово средства по покупката:

avanspris-1-jpg-trr3

Тук също е възможно да се правят промени. В издадената фактура, авансово платената сума е изведена на отделен ред и е отбелязана с отрицателен знак:

faktiko-jpg-yo7p

Форма за фактура за авансово плащане се зарежда и когато по покупката, още не е извършена доставка по складови разписки или приемателни протоколи.
По една сделка за покупка могат да се издават множество фактури за авансови и за обикновени плащания. Всяка фактура последователно се добавя в нишката на покупката, а стойността и се отразява в статистиката.

Известия и Протоколи за ВОП

В изгледа на контираната фактура са включени бутоните Известие и ВОП. Чрез бутон Известие се зарежда форма и за въвеждане и издаване на Дебитно или Кредитно известие към фактурата. Бутон ВОП зарежда форма за създаване на Протокол за ВОП, когато доставката има характер на вътрешно общностно придобиване.