bgERP.com

Бърза покупка


При покупката, както и при продажбата е възможно плащането и доставката да се извършват заедно със създаването на документа. В този случай, някои от действията могат да бъдат извършени автоматично от системата в зависимост от зададените параметри при създаване на покупката. Ако във формата за създаване на покупка е посочен метод на плащане "100% при доставка" и са посочени склад, където ще бъде заскладена стоката и каса от която ще се плати, системата ще предложи автоматично извършване на тези действия при активиране на документа Покупка:

potwa-png-zuo5

Ако бъдат избрани и двете опции в активираната покупка ще бъде отбелязано с червено ДОСТАВЕНО и ПЛАТЕНО:

bbbpipi-png-e3pb

В статистиката на покупката всички полета с изключение на Фактуриране ще се приключат. Добавянето на фактура става по стандартния начин от бутон Входяща фактура.

За да получи достъп до тези възможности на системата потребителят, който активира покупката, трябва да има права за работа с модулите и обектите участващи в процеса - касата и склада. (ако потребителят няма права за работа със склада и/или касата системата няма да му предложи, автоматично засклаждане и/или плащане. Ще бъдат генерирани по общия ред документи в системата, които да се обработят от потребители с права в конкретните модули)