bgERP.com
Версия 23.26 Алеко
image-2-png-h344
23.26 Алеко е новата версия на bgERP, която е налична за обновяване и инсталиране. В нея има изключително много нови функции и подобрения на съществуващи.

Например, може да се настрои PWA приложение за мобилни телефони, с което директно да се споделят файлове от други приложения. С него потребителите могат да получават нотификации за важни събития в системата, директно на телефона си, без да е необходимо браузърът да е отворен.

Най-значимите нововъведения са свързани с детайлното проследяване на производството. Развита е система от производствени операции, чрез които мениджмънтът на фирмата да осъществява контрол над отделните етапи от производството. Всяка произведена единица продукция (детайл, кашон, заготовка и т.н.) може да получи уникален номер и етикет, чрез който по-късно да се провери нейното влагане или експедиране.

По традиция версиите на системата носят имена на български планински върхове.

Какво е новото във версия "Алеко"?


1. Работа с Документи
 • Възможност за превеждане чрез DeepL. Интеграция с DeepL Translator за машинен превод на текст в документи и имейли

   
2. Имейли
 • Възможност за извличане на данни от имейлите чрез Изкуствен интелект OpenAI
 • Автоматично подготвяне на циркулярно писмо до клиенти с просрочени фактури

   
3. Счетоводство
 • Импорт на данни в Мемориален ордер (зареждане на начални салда на артикули)
 • "Изписване на минус" - настройваемо по роли
 • Подобрено осчетоводяване на "Протокол за бързо производство", "Протокол за инвентаризация" и др.

   
4. Артикули
 • Допълнителни филтри в Артикули/Каталог за по-гъвкаво търсене
 • Добавена възможност за деактивиране на опаковка към артикул
 • Рефакторинг на работата с генерични артикули - всеки вложим артикул с възможност за повече от един генеричен в рецепти, задания и операции
 • Артикули от тип "Производствен етап"
 • Включване на производствените етапи в рецептите с възможност за промяна/параметризиране и при активирана рецепта
 • Нов тип параметър - "Формула"
 • Показване на опциите на параметрите като радио бутони за прецизна настройка
 • Лесно управление на режийните разходи в рецепти - на ниво система/група артикули/рецепта

   
5. Производство
 • Нова функционалност Подновяване на рецепта - с обновяване на промените по включените в нея етапи
 • Възможност за разгъване и свиване подробностите на етапите в рецепта
 • Импорт на етапи в производството
 • Импорт на материали в рецепта
 • Подобрения на производството на артикули с партиди
  • Статистика в производствена операция - обобщение на прогреса по партиди
  • Автоматично прехвърляне на произведени количества по партиди от финална операция в протокол за производство
  • Автоматично прехвърляне на планирани количества по партиди от задание без операции в протокол за производство
 • Нови видове партидност - Ваш реф. на сделка, Размер+Цвят
 • Усъвършенствани действия и списъци на артикули с партиди в палетен склад
 • Дефиниране на ниво "Център на дейност" на:
  • "тара" за приспадане от бруто теглото чрез параметър или опаковка
  • параметър - източник за "единично тегло" - за сравняване на очакваното с реалното от прогреса
  • прагове за сигнализиране разминаването на нетото в прогреса на производствената операция
  • настройване поведението на операциите и изгледа на списъка с операции
 • Производствена операция:
  • автоматично създаване на шаблонни операции от рецепта/предходно задание с възможност за избор на операциите
  • изчисляеми параметри на база стойността на други параметри - с данни от заданието, артикула на заданието, етапа, ръчно въведени от потребител
  • дефиниране на норми, начисляване на заработки чрез прогрес по операциите
  • етикeтиране в операциите:
   • чрез сканиране на предварително разпечатани етикети
   • чрез разпечатване на етикети от прогреса
   • комбинирано
  • отразяване на брак, отпадък, бруто тегло
  • в рамките на заданието:
   • алгоритъм за автоматично подреждане на операциите
   • възможност за ръчно преподреждане на операциите
  • drag & drop преподреждане на операциите за машина
  • алгоритъм за автоматично пренасяне на етапи и материали от рецепта като материали "за влагане" в операцията с възможност за активиране/деактивиране
  • влагане чрез сканиране на производствен № от друга операция/задание
  • "планиращи действия" в операцията на ниво машина/групи машини
  • възможност за произвеждане на втори артикул в операцията (отпадък, ІІ-ро качество и др.)
  • дефинируеми срокове за въвеждане на данни/производство на втори артикул след приключване на Операцията
  • индикация за готовност на предходни операции
  • възможност за смяна на машината в операцията
  • възможност за заместване - заработки на персонал и от други цехове
 • Прецизиране правата/ролите за работа със задания и операции
 • Протоколи за производство/влагане в производствена операция:
  • сигнализиране за произведени и не-вложени заготовки от предходни операции
  • импорт на заготовки от предходни операции за влагане
 • Автоматична партидност тип "Номер на задание" за складируемите етапи/операции
 • Подобрено автоматично приключване на Задания

   
6. Търговия
 • Създаване на Декларация за съответствие от оферта
 • Автоматично създаване на нов документ "Курсови разлики", подобряващ статистиката по валутните сделки
 • Подобрено автоматично приключване на валутни сделки
 • Подобрени нотификации за документи в заявка в договор, който отговаря на условията за приключване

   
7. Логистика
 • Експорт в csv на списък Междускладов трансфер
 • Интеграция със CVC Куриери (ново CVC API)
 • Подобрения по Транспортни линии; автоматично показване на товарителницата и фактурата в ТЛ

   
8. Сайт
 • Нов пакет PWA. Известяване чрез PUSH нотификации за спешни, критични и всякакви новости, имейли, запитвания и сигнали. Алгоритъм за проверка и автоматично генериране на PUSH известия, според избраните критерии. Възможност за потребителска настройка на известяването
 • Правилно взимане на IP адреса на посетителите зад reverse proxy

   
9. Справки
 • Нова справка Пасивни клиенти
 • Нова справка Изпратени оферти без отговор
 • B справка Фактури по контрагент - добавен филтър по начин на плащане

   

Как да получа оферта за внедряване?

Ако прецените, че не можете да се справите сами с внедряването или искате да извлечете максимума от bgERP, може да потърсите нашите услуги. Като създатели на bgERP ние можем да ви предложим пълноценно внедряване, предшествано от анализ и оптимизация на вашите бизнес процеси. Заявете интереса си към внедряване на системата във вашата фирма като попълните този формуляр:

https://experta.bg/B/R/inquiryForm

За автора на bgERP

Създател на проекта е фирмата от Велико Търново - Експерта ООД, която е основана през 1997 г. Проектът bgERP започва през 2003 г., а от 2010 г. е с отворен код.

Добавете коментар

 Име
 Имейл
 Сайт