bgERP.com

История на проекта "bgERP"


"Всяко приложение, което може да бъде уеб-базирано, ще стане уеб-базирано. Системите за управление на бизнеса не са изключение."

М. Георгиев

Идеята за bgERP възникна през 2003 г. с намерението да се обединят няколко уеб приложения, използвани в бизнеса на едно производствено предприятие. Още същата година, на 01 юли беше запазен домейна bgerp.com.

Първата версия на bgERP се появи на бял свят в края на 2003 г. и около 9 години беше използвана успешно в същото това предприятие. В началото на 2011 г. създателите на тази първа версия решиха да направят достъпна системата bgERP за всички български фирми, които желаят да оптимизират бизнеса си, чрез уеб-базиран софтуер.
 
Малък екип от 6 души започна работа по bgERP 2.0 през пролетта на 2011 г. с цел да направи приложението от нула, но с по-съвременни средства, запазвайки поуките и опита, който е извлечен от досегашното използване на bgERP.

По надолу накратко е описана работата по проекта bgERP през годините, и са отбелязани добавяните и подобрявани функционалности на всеки етап от неговото развитие.

Версия 24.23(Malyovitsa) - 05.06.2024 год.


1. Потребители
 • Персонализиране на аватара на потребителя с избор от няколко теми
2. Работа с документи
 • Групово изтриване на редове в документи
 • Споделяне на повече от един потребител в отпуск, болничен и командировка. Споделените потребители получават известията на замествания. Настройване на известията при заместване.
 • Отчитане на разходи по проекти
3. Имейли
 • Импорт на имейли от eml файлове - импортиране на изходящи и входящи имейли
 • Показване на html частта във входящите имейли
1. Артикули
 • Нов таб Позиции за разположението на артикула в палетно-стелажния склад - по палет места (с разбивка по партиди), зони и на пода
 • Таб Партиди - добавени Без партида
 • Aвтоматично инкрементиране кода на артикул в папка на kатегория или на kонтрагент
5. Ценови политики
 • Oрганизиране на ценовите политики в дървовидна структура. Вариации на ценови политики, които могат да се активират в определено време от деня, седмицата или друг времеви интервал
6. Партиди
 • Разширяване дефиницията на партидност от тип Сериен номер, включвайки всички символи, освен цифри
 • Нов тип партидност (Партиден номер-Производител-Годен до), подходящ за хранителни продукти
7. Търговия
 • Добавяне на произволен брой редове с обща отстъпка
 • Система за отстъпки според сумата на покупките за определен период
 • Нов шаблон и за фактура и експедиционно нареждане с митнически тарифен код
 • Преработен и подобрен модул POS
8. Стелажен склад
 • Графична визуализация по избор: отляво надясно или отдясно наляво
 • Разполагане на различни партиди от артикул на едно палет място
 • Добавени опции за генериране на движения при палетиране
9. Производство
 • Преглед на наличности в Незавършено производство с хронология за всеки артикул
 • Отнасяне на разходи за услуги към задание за производство и автоматично пренасяне при създаване на протокол за производство
 • Производство на ишлеме - нова организация на процеса
 • По-прецизно отчитане на отпадъците от производството
10. Справки
 • Премахнати са общите отчети и са заменени с динамични справки
 • Вложени артикули по задания - включени и нескладируеми артикули
 • Складови наличности - добавена опция за наличностите в Незавършено производство
 • Ценоразпис - възможност за печат на етикети за артикули с цени и параметри
Нови:
 • Време за работа със системата
 • Дневни отстъпки по групи
 • Бързо изчерпани POS продукти
 • Най-добре продавани артикули
 • Издадени касови бележки от модул POS
10. Счетоводство
 • Импорт в мемориален ордер
 • Създаване на мемориален ордер от шаблон
12. Сайт
 • Намаляващ таймер за време до предстоящо събитие
13. Премиум пакети:
 • borica - Пакетът е предназначен за автоматично подаване на сумите от продажби към банковия терминал
 • gsign - Графично полагане на подписи в полетата на определени документи (търговски, складови, производствени и финансови)
 • holding - модул Многофирменост - Пакетът позволява издаване на някои търговски документи от името на две или повече наши фирми
 • scada - Система за управление на сграда, включваща интеграция със система за управление на микроклимата Zontromat, система за контрол на достъпа базирана на контролери Hikvision, и връзка със система за управление на асансьори Kone.
 • school - Организиране и проследяване на курсове и обучения

   
   

Версия 23.26(Aleko) - 29.06.2023 год.


1. Работа с Документи
 • Възможност за превеждане чрез DeepL. Интеграция с DeepL Translator за машинен превод на текст в документи и имейли
2. Имейли
 • Възможност за извличане на данни от имейлите чрез Изкуствен интелект OpenAI
 • Автоматично подготвяне на циркулярно писмо до клиенти с просрочени фактури
3. Счетоводство
 • Импорт на данни в Мемориален ордер (зареждане на начални салда на артикули)
 • "Изписване на минус" - настройваемо по роли
 • Подобрено осчетоводяване на "Протокол за бързо производство", "Протокол за инвентаризация" и др.
4. Артикули
 • Допълнителни филтри в Артикули/Каталог за по-гъвкаво търсене
 • Добавена възможност за деактивиране на опаковка към артикул
 • Рефакторинг на работата с генерични артикули - всеки вложим артикул с възможност за повече от един генеричен в рецепти, задания и операции
 • Артикули от тип "Производствен етап"
 • Включване на производствените етапи в рецептите с възможност за промяна/параметризиране и при активирана рецепта
 • Нов тип параметър - "Формула"
 • Показване на опциите на параметрите като радио бутони за прецизна настройка
 • Лесно управление на режийните разходи в рецепти - на ниво система/група артикули/рецепта
5. Производство
 • Нова функционалност Подновяване на рецепта - с обновяване на промените по включените в нея етапи
 • Възможност за разгъване и свиване подробностите на етапите в рецепта
 • Импорт на етапи в производството
 • Импорт на материали в рецепта
 • Подобрения на производството на артикули с партиди
  • Статистика в производствена операция - обобщение на прогреса по партиди
  • Автоматично прехвърляне на произведени количества по партиди от финална операция в протокол за производство
  • Автоматично прехвърляне на планирани количества по партиди от задание без операции в протокол за производство
 • Нови видове партидност - Ваш реф. на сделка, Размер+Цвят
 • Усъвършенствани действия и списъци на артикули с партиди в палетен склад
 • Дефиниране на ниво "Център на дейност" на:
  • "тара" за приспадане от бруто теглото чрез параметър или опаковка
  • параметър - източник за "единично тегло" - за сравняване на очакваното с реалното от прогреса
  • прагове за сигнализиране разминаването на нетото в прогреса на производствената операция
  • настройване поведението на операциите и изгледа на списъка с операции
 • Производствена операция:
  • автоматично създаване на шаблонни операции от рецепта/предходно задание с възможност за избор на операциите
  • изчисляеми параметри на база стойността на други параметри - с данни от заданието, артикула на заданието, етапа, ръчно въведени от потребител
  • дефиниране на норми, начисляване на заработки чрез прогрес по операциите
  • етикeтиране в операциите:
   • чрез сканиране на предварително разпечатани етикети
   • чрез разпечатване на етикети от прогреса
   • комбинирано
  • отразяване на брак, отпадък, бруто тегло
  • в рамките на заданието:
   • алгоритъм за автоматично подреждане на операциите
   • възможност за ръчно преподреждане на операциите
  • drag & drop преподреждане на операциите за машина
  • алгоритъм за автоматично пренасяне на етапи и материали от рецепта като материали "за влагане" в операцията с възможност за активиране/деактивиране
  • влагане чрез сканиране на производствен № от друга операция/задание
  • "планиращи действия" в операцията на ниво машина/групи машини
  • възможност за произвеждане на втори артикул в операцията (отпадък, ІІ-ро качество и др.)
  • дефинируеми срокове за въвеждане на данни/производство на втори артикул след приключване на Операцията
  • индикация за готовност на предходни операции
  • възможност за смяна на машината в операцията
  • възможност за заместване - заработки на персонал и от други цехове
 • Прецизиране правата/ролите за работа със задания и операции
 • Протоколи за производство/влагане в производствена операция:
  • сигнализиране за произведени и не-вложени заготовки от предходни операции
  • импорт на заготовки от предходни операции за влагане
 • Автоматична партидност тип "Номер на задание" за складируемите етапи/операции
 • Подобрено автоматично приключване на Задания
6. Търговия
 • Създаване на Декларация за съответствие от оферта
 • Автоматично създаване на нов документ "Курсови разлики", подобряващ статистиката по валутните сделки
 • Подобрено автоматично приключване на валутни сделки
 • Подобрени нотификации за документи в заявка в договор, който отговаря на условията за приключване
7. Логистика
 • Експорт в csv на списък Междускладов трансфер
 • Интеграция със CVC Куриери (ново CVC API)
 • Подобрения по Транспортни линии; автоматично показване на товарителницата и фактурата в ТЛ
8. Сайт
 • Нов пакет PWA. Известяване чрез PUSH нотификации за спешни, критични и всякакви новости, имейли, запитвания и сигнали. Алгоритъм за проверка и автоматично генериране на PUSH известия, според избраните критерии. Възможност за потребителска настройка на известяването
 • Правилно взимане на IP адреса на посетителите зад reverse proxy
9. Справки
 • Нова справка Пасивни клиенти
 • Нова справка Изпратени оферти без отговор
 • B справка Фактури по контрагент - добавен филтър по начин на плащане

   

Версия 22.31(Orlovets) - 03.08.2022 год.


1.Работа с документи
 • По-гъвкаво персонализиране на шаблоните(формите) на създаваните документи в системата. Добавена възможност за избор на колони за показване;
 • Интерактивна промяна на документа "Изглед". Възможност за редактиране на целия документ в избран от потребителя изглед, както и запис след промените;
 • Възможност за отпечатване на изгледа на входящите имейли
 • Подобрения при импорта на записи при работа с циркулярните имейли
 • Експорт на списък от банкови документи в CSV формат
2. Артикули
 • Възможност за разрешаване/забраняване на стандартен артикул за различни контрагенти. Добавен таб Достъпност в картона и на стандартните артикули;
 • При добавяне на артикул в документ - помни и показва резултата от последното търсене. Показват се каталожните цени в списъка
3.Ценообразуване
 • Добавена възможност за автоматично обновяване на ценова политика "Себестойност" и за групи артикули.
4.Търговия
 • Възможност за лесна подмяна на получателя във фактура, чрез избор от въведените в системата контрагенти;
 • Възможност за добавяне на артикули във фактура чрез бутон Импорт (зарежда форма за избор от експедираните към клиента артикули по сделки за продажба, с опция за промяна на количеството);
 • Създаване на Фактура на база на няколко експедиционни нареждания;
 • Автоматично изчисляване на "Среден курс" при "Промяна на курса" на сделките във валута;
 • Забрана за Приключване на сделка във валута в рамките на месеца на завършването и за избягване остатъците от курсови разлики;
 • Въведено ограничение при приключване/обединяване на сделки - не може да се приключат/обединят сделки, ако в някоя от тях има търговски документи в състояние Чернова или Заявка;
 • B обединяващ договор за продажба е възможно да се добавят още договори, отговарящи на нужните условия.
5. Производство
 • Цялостна преработка с цел усъвършенстване на работата с Производствени операции;
 • Нов тип артикул - "Етап в производството" с възможност за включване в технологични рецепти;
 • Бързо създаване на последователност от Производствени операции(действия и процедури) в задание за производство, въз основа на технологичната рецепта за изделието;
 • Възможност за преподреждане на последователността на Производствените операции;
 • Автоматично изчисляване заетостта на машините и оборудването;
 • Преработени работни графици за центрове на дейност и човешки ресурси ;
 • В Протокол за влагане в производство - автоматично изчисление количеството на влагани артикули по рецептата на произвеждания продукт;
 • Протокол за производство - забрана за влагане и производство на един и същи артикул с цел предпазване от зацикляне и грешни себестойности.
6.Логистика
 • Подобрения по Транспортни линии;
 • Добавени дати за "Готовност", "Товарене", "Разтоварване" и "Експедиране" в складовите документи
 • Подобрено показване на логистичната информация и възможност за настройка коя част от нея да се показва при печат/изпращане;
 • Включване на документи за връщане в Транспортна линии (в т.ч. и автоматично);
 • Улеснено връщане на стока - добавен бутон Връщане в Експедиционно нареждане, Стокова разписка и Договор за покупка/продажба.
7.Палетен склад
 • Опция за дефиниране на Приоритетни стелаж по Зони на обслужване ("склад в склада");
 • Подобрена логиката при автоматичното генериране на движенията на палети по изходящи складови документи;
 • Подобрения при палетирането на артикулите.
8.Справки
 • В справка "Продадени артикули" добавена опция за филтриране - "По фактури";
 • Преработена и подобрена справка "Заработки";
 • Нова справка "Артикули - наличности и лимити" за работа с неограничен брой артикули. Опции за филтриране в справката и експорт на необходимите количества за заявка;
 • Нова справка "Хоризонти на заданията" - извежда разполагаемите, запазените и очакваните количества артикули по задания за производство за избран хоризонт (период) от време.
*.Системни

Версия 21.45(Dzhano) - 10.11.2021 год.


1. Работа с Документи
 • Подобрения в календара и задачите в портала;
 • По-добро показване на файловете (скриване на html и eml файловете);
 • При клониране на проект добавена опция да се клонират и настройките към него;
 • Подобрена работа с тагове;
 • Усъвършенствана е търсачката при търсене на думи, разделени с препинателни знаци;
 • По-добро блокиране на потребител при работа от различни устройства.
2. Имейли
 • Правила за автоматично затваряне, оттегляне и изтриване на нишка след определено време;
 • При създаване на списъци за циркулярно разпращане от документи, е възможно задаване на ограничение към извличаните имейл адреси, според стойността на сделките с контрагента.
3. Контрагенти
 • По-добра визуализация на групите в изгледа на фирмите и лицата.
4. Артикули
 • Импорт на данни в ценови политики;
 • Автоматично активиране (отваряне) на полето за избор на артикул в документите и възможност за работа само с клавиатура.
5. Производство и търговия
 • При автоматично разпределяне на разходи добавена опция зя избор - само върху складируеми или върху всички артикули;
 • Възможност за избор еднократна или многократни доставки по сделка;
 • Платежни документи - Възможност за разпределяне на плащане по няколко фактури в сделка;
 • Отразяване разходите за строителство и формиране на себестойност чрез производствени операции - разходни обекти.
6. Логистика
 • Нови "Входящи оферти";
 • Преработени транспортни линии;
 • Автоматично изчисление на логистичните единици в Експедиционно нареждане/Складова Разписка;
 • В Протоколите за отговорно пазене при получаване/предаване на артикули е добавена опция за означаването им като наши или чужди;
 • Подобрена работа с палетния склад;
 • Възможност за запазване, отказване и възлагане на движения в палетния склад. Ревизия на палет;
 • Лог на потребителските действия в палетния склад.
7. Сайт
 • Подобрена работа със събитийни артикули в онлайн магазина;
 • Премахване по разписание на артикули от онлайн магазина, чието време за продажба е изтекло;
 • Възможност за добавяне и преглед на "Любими артикули";
 • Показване в онлайн магазина на последно поръчваните артикули по дата;
 • Клониране на група в онлайн магазина в друг домейн и клониране на артикулите към нея.
8.Справки
 • Активирани документи по време;
 • Сравнение на цени.

   

Версия 21.16(Bezbog) - 22.04.2021 год.

1. Работа с Документи
 • Възможност за тагване (маркиране) на документ. Различни маркери, според действията с документа
 • Възможност за показване на таговете в "Най-новото" в портала
 • Възможност за качване на картинки с copy/paste и файлове с влачене (drag and drop)
 • Възможност партньорите да разглеждат документи директно от браузъра
 • Подобрен експорт на някои документи. Възможност за експорт към/импорт от клипборда
 • Възможност за групово маркиране/отмаркиране с Shift във формите за избор с чекбоксове
 • Подобрена работа с пасажи. Добавени още документи, в които могат да се използват
2. Имейли
 • Подобрения при анализирането на имейлите за определяне на СПАМ
 • Възможност за възстановяване на документи от СПАМ имейли
3. Контрагенти
 • Автоматично групиране на контрагентите по държави
4. Артикули
 • Автоматично закриване на неизползвани артикули - стандартни и нестандартни
5. Производство и търговия
 • Експорт/Импорт на детайлни редове в търговските документи през клипборда
 • Подобрения в Декларации за съответствие - задаване на потребителски полета с плейсхолдъри
 • Добавена възможност за автоматично приключване на задания за производство
 • Хоризонти на планиране: Информация за наличността в склада, след определено време, с отчитане на всички очаквани движения
 • Възможност за отчитане на производството и с втора мярка на артикула
 • Подобрения в автоматичното разпределяне (рутиране) на запитвания
6. Сайт
 • Възможност за повече от едно меню от тип Блог
 • Възможност за отнасяне на блог статии към различни категории от различни менюта.
7.Справки
 • Допълнения в справки Продадени артикули и Произведени артикули и др.

   
   

Версия 20.49 (Sinanitsa) - 03.12.2020 год.


Интерфейсни подобрения
 • Възможност в портала да се добави блок за показване на най-новите нишки
Работа с Документи
 • Възможност за разархивиране на архиви с пароли
 • Възможност за преместване на последен документ от нишката, като начало на нова
 • Възможност за задаване на повторения по работни дни в напомнянията
Контрагенти
 • При създаване на нова фирма, автоматично се извличат данните от VIES или от Търговския регистър
 • Възможност за настройка на действията с бързите бутони в папките
Артикули
 • Променени срокове и начин на закриване на артикули без движение.
 • Възможност за настройка на категории, в които да се закриват артикулите
Производство и търговия
 • Изцяло преработен и подобрен POS модул. Добавена функционалност за работа само от клавиатурата
 • Добавен пакет borsa с функционалност за заявяване и запазване на артикули
 • Печат на етикети от протокол за производство
 • Добавени допълнителни филтри в списъците със сделките
Логистика и транспорт
 • Интеграция с приложението на Speedy за създаване на товарителници
 • Възможност за изчисляване на 'Средна складова' себестойност
Нови справки
 • Инкасиране безналични плащания
 • Активирани документи по време
 • Вложени артикули по задания
 • Планиране на материали
 • Престой на палети
 • Закупени артикули
 • Движения на материали
Онлайн магазин
 • Разширени настройки и подобрения за онлайн магазина. Добавена възможност за показване на артикулите от всички продуктови групи като списък
 • Подобрено показване на свързани артикули
Телефонна централа
 • Възможност за регистриране на обаждане чрез PAMI (PHP Asterisk Manager Interface). Може да се избере дали да се регистрират входящите и изходящите обаждания.
 • Извличане на телефонни номера от входящи имейли в папките на контрагенти и добавяне към визитника и централата
Управление на сайтове
 • Нова широка тема във външната част
 • Подобрено търсене във външната част
Работа с файлове
 • Споделяне на файлове с приложение за телефон - PWA (Progressive Web Apps). Файлове, създадени в мобилни телефони могат да се споделят лесно в PWA на bgERP
Кодиране и системни подобрения
 • Възможност за синхронизиране между две bgERP системи

   

Версия 19.51 (Vezhen)- 23.12.2019 год


Интерфейсни подобрения
 • Настройваем портал - възможност потребителят да настройва блоковете, цветовете, подредбата
 • Потребителско добавяне към портала на блокове от тип задачи, папки или общи цели
 • Разделяне на задачите на два списъка в портала - с начало (/край) и без
Работа с Документи
 • Нов модул Архиви - за управление и организация на физически архиви
 • Опция за изнасяне бързи бутони на избрани типове документи в настройките на всяка папка
 • Улеснение при добавяне на връзка - показват се последно използваните документи/файлове
 • Подобрения в експорта на документи
 • Нов шаблон на експедиционните нареждания - Пакинг лист за митница
 • Възможност за клониране на проекти
Имейл подсистема
 • Възможност за виждане на цялата нишка с имейли във външната част
 • Оптимизиране изгледа на имейлите - без вътрешно-фирмените бланки, прикачени файлове, икони
 • Подобрения при показване името на изпращача в изходящите имейли
Циркулярни имейли
 • Възможност за задаване на отрицателен списък в циркулярните имейли
 • Възможност за създаване на списък за разпращане чрез импорт на данни от вътрешни документи - оферти, продажби и запитвания
Контрагенти
 • Добавен филтър по държави при създаване на списъци с клиенти чрез импорт от визитника
 • Възможност за връзка между Контрагент и Проект
Артикули
 • Нов драйвер за артикул от тип 'Производствен етап'
 • Възможност за изчисляване на средно-доставна себестойност
 • Възможност за търсене на артикул по баркод в системата
Производство и търговия
 • Добавена нова функционалност на производствените операции
 • Изцяло нов терминал за бързо въвеждане на производствени операции
 • Възможност за вземане на данни от везна в производствените операции
 • Възможност за автоматично добавяне на прогрес към производствените операции с работна карта
 • Нова структура и добавени функции на производственото оборудване и поддръжката му
 • Нови типове партиди и нови опции за партиди - задължително използване и задължителна наличност
 • Моментна рецепта - нов вид рецепта за произвеждане на артикули в момента на продажбата
Логистика и транспорт
 • Изчисляване на очаквани, запазени и налични количества в складовете
 • Възможност в експедиционните нареждания и складовите разписки да се въвеждат и услуги
 • Индикатори за изходящи складови документи
 • Изцяло преработен палетен склад със стелажи
 • Създаване и използване на зони и движения в палетния склад
 • Работа с партиди в палетния склад
Управление на персонала
 • Нови индикатори за ефективност на персонала
Нови справки
 • Счетоводство » Фактури по контрагент
 • Счетоводство » Артикули с отрицателни количества
 • Счетоводство » Неактивирани контиращи документи
 • Производство » Заработки
 • Склад » Залежали артикули
 • Склад » Складови наличности
 • Склад » Неизпълнени количества
 • Логистика » Сравнение на очакваните и реалните транспортни разходи
 • Персонал » Отсъствия по служители
 • Сайт » Брояч на ресурси
 • Проследяване » Мониторинг на превозни средства
Онлайн магазин
 • Пълнофункционален онлайн магазин
 • Създаване на продажба-заявка от онлайн поръчка
 • Разширяване на възможностите на нюзбара
 • Възможност за задаване на robots.txt, siteMap.xml и други файлове за домейна
 • Възможност за задаване на кратки URL-и
Проследяване и локация
 • Вербализиране на позиция спрямо най-близкия обект на фирмата
Лаборатория
 • Доработен модул с добавени нови функционалности
Работа с файлове
 • Подобрения при работа с файлова група - възможности за виждане и добавяне от външен потребител, за добавяне без да има хранилище (директно в системата), за изпращане на нотификации при действия с файловете в групата
 • Възможност за навигиране във файловете на архивите и документите
Кодиране и системни подобрения
 • Съвместимост с PHP 7
 • Подобрени стандарти за кодиране
 • Усъвършенстван начин за дебъгване
 • Подобрено бързодействие
 • Пакет за добавяне на периферия
 • Драйвер за етикетен принтер TD2120N
 • Логове на роли
 • Нов плъгин за времето darksky
Управление на продажбите в търговски обекти
 • Премахната възможност за печат на фискални бонове - вече се поддържа в одобреният от НАП продукт bgERP-N18 според изискванията на Наредба-18. За повече информация може да се свържете с фирма "Експерта ООД".

   

Версия 18.25 (Shabran) - 27.06.2018 год.


Интерфейсни подобрения
 • Клавишни комбинации за бърз достъп до често използвани функции, с възможност за потребителско задаване.
 • Дървовидна структура на отметките (букмарките) в десния слайдър и възможност за групирането им.
Работа с файлове
 • Възможност за експорт на документи в xls, pdf, html, csv, doc. Генериране на Интернет връзка към документ.
 • Възможност за редактиране на създадени вече документи в системата с редактор TinyMCE
 • Подобрено OCR-ване (извличане на текст от графични файлове) с помощта на Tesseract.
 • Подобрено показване на kml и kmz файлове.
 • Възможност за отпечатване на прикачен файл директно от браузъра
XMPP Чат
 • Пакет Prosody XMPP Чат, който дава възможност да се администрира чат сървър от bgERP.
- Пакет conversejs за уеб-базиран чат и възможност за нотифициране по него.
Работа по задачи
 • Подобрения при работата със задачи - отбелязване прогреса по задача с коментар, допълнителни настройки за нотификации, създаване на отложени задачи.
Имейл подсистема
 • Възможност за задаване на потребителски правила за определяне на СПАМ рейтинг
Нови документи
 • Протокол за Вътрешно общностно придобиване (ВОП)
 • Международна товарителница (CMR)
Нови справки
 • Неактивни контиращи документи
 • Неплатени фактури по клиент
 • Платежни документи в състояние 'заявка'
 • Задания за артикули с възложени задачи
 • Продадени артикули
 • Начислено ДДС при продажба без фактура
 • Дефицит на складове
 • Артикули - наличности и лимити
 • СПАМ филтър
Организационна структура
 • Нов начин на организиране на структурните единици на фирмата
 • Центрове на дейност с възможност за свързване към тях на ресурси на фирмата - персонал и оборудване
 • Пакет workpreff - съхраняване на CV-та на кандидат служители
Контрагенти
 • Възможност за редактиране на профила от външен потребител - партньор
 • Показване във визитките от кога е клиент фирмата/лицето
Производство и търговия
 • Възможност за задаване на адрес на доставка в запитване.
 • Настройка за показване на рецепти в артикули и задания
 • Контрол на датите в заданията
 • Печатане на етикети от артикули и задания
Онлайн магазин
 • Добавен пакет за създаване на онлайн магазин: Настройване, добавяне на продукти, количка за пазаруване, генериране на продажба. В момента пакета е с ограничени възможности, но предстои разширяването му
Логистика и транспорт
 • Дефиниране на логистични единици и видове транспорт
 • Възможност за задаване на логистични единици в складовите документи
 • Детайлно разпечатване на транспортна линия
 • Отговорно пазене интегрирано в Експедиционните нареждания и Складовите разписки
 • Нов калкулатор за транспорт: 'Безплатна доставка до България'
Лаборатория
 • Добавена нова функционалност за работа с референтни тестове, използване на формули в методите и връзка на тестовете с артикули.

   

Версия 17.43 (Orelyak) - 25.10.2017


 • Ново състояние "Заявка" за договори, задачи, касови, банкови и складови документи.
 • Ново поле "Срок до" на складови и платежни документи и промяна в действието на "Вальор".
 • "Резервиране" на количества от артикули в складовете с "Протокол за влагане" и "Експедиционно нареждане" в състояние "Заявка".
 • Обвързване на платежни документи с фактури.
 • Възможност за промяна на забележката към артикул в активирана фактура.
 • Възможност за "Промяна" на "нечувствителни" данни в активирана входяща фактура.
 • Поле "Счетоводна дата" във входящите фактури за определяне (автоматично или ръчно) на данъчния период (месец), в който фактурата да се включи в дневника по ДДС.
 • Печатане на етикети от експедиционни нареждания.
 • Подобрено определяне на транспортното тегло и обем в складовите документи.
 • Подобрена логика за изчисляването на заплати по формули.
 • Снимка на документ към определен момент - Изглед
 • Нов тип "Справки" с възможност за:
  • Промяна и настройване и след активирането;
  • Автоматично обновяване/опресняване през определен период от време;
  • Съхранение на последните Х версии и сравняването им;
  • Известяване на потребители при наличие на * * Настройка на тагове;
 • Нови справки:
  • Търсене в папка,
  • Готовност за експедиция,
  • Складови документи,
  • Индикатори,
  • Присъствена форма 76,
  • Договори, чакащи за задания,
  • Продукти по групи,
  • Продажби без фактура,
  • Промяна по разполагаемо количество,
  • Движения на материали,
  • Продадени артикули,
  • Просрочия по аванси,
  • Складови наличности.
 • Възможност за генериране на автоматични списъци с най-продавани артикули от последни продажби.
 • Нов тип артикул за транспортна услуга.
 • Подобрена работа с партиди. Информация за партидите в заданията.
 • По-лесна промяна на данните на контрагент директно при създаване на фактура (или друг документ, който изисква контактни данни).
 • Възможност за създаване на връзки между документи и файлове от различни нишки. Създаване на шаблонни връзки
 • Възможност за настройка на достъп (от листовия изглед) до сингъла на документи в папка, до която потребителят няма достъп.
 • По-прецизно настройване на възможността за избор на всички екипи във филтрите.
 • Подобрена работа с известяванията - възможност за настройване, маркиране/отмаркиране, запознаване и отваряне в нов таб, директно от портала.
 • Подобрения в автоматичното скриване/показване на документи.
 • Възможност за различни шаблони при отпечатване на документ.
 • Отпечатване на някои документи от мобилен принтер, чрез приложение за Android 5+ устройства.
 • Настройка и затваряне на списъка за Споделяне при голям брой потребители в системата.
 • Персонални настройки при показването на празниците.
 • Групово персонализирано изпращане на SMS съобщения.
 • Автоматично рутиране на писма по QR кода във файловете.
 • Изтриване на оттеглени имейли.
 • Възможност за обучаване на "SpamAssasin".
 • Автоматично оттегляне на писма, с по-голям СПАМ рейтинг.
 • Възможност за спиране на изпращането на имейли до определени домейни или шаблони.
 • Подобрена работа с файловете:
  • Файловете са преместени в "Документи->Всички->Файлове";
  • Подобрено е търсенето по файловете и документите във файловете;
  • Възможност за оптично разпознаване на символи (OCR) във файлове с tesseract и използване на невронни мрежи;
  • Визуализиране на kml и kmz (маршрути на карти), ics (събития в календар) файлове;
  • Възможност за увеличаване на изображението при преглед на файловете;
  • Възможност за създаване на входяща фактура (и други близки документи) от файл;
  • Възможност за сваляне на документите, като pdf, когато са отворени от външната част.
  • Автоматично индексиране на файловете и възможност за търсене в съдържанието им (дори и на изображения и архиви).
  • Скриптов език с основни функции за изчертаване (линии, криви, текст, въвеждане на размери на параметри и др). Резултатът може да се свали като pdf.
 • Възможност за записване на телефонните разговори и архивирането им.
 • Маркиране на записите от камерите, в които има движение.
 • Индикация за таба, в който редактираме.
 • Отбелязване на разрешаването или отказа в молба за отпуск.
 • Подобрения в бързодействието.

   

Версия 16.44 (Pascal) - 02.11.2016 год.


 • Контролиран достъп на външни потребители (партньори) до папки с документи с цел комуникация и създаване на запитвания и заявки за продажби;
 • Командировки, отпуски, болнични - показване на информация в профила на потребителя и работните графици;
 • Изчисляване на очаквани транспортни разходи и включване в цените на Оферти и Продажби;
 • Разходни обекти. Разпределяне на разходи по разходни обекти;
 • Листване на артикулите на контрагента;
 • Създаване на визитки на контрагенти, задачи и запитвания от телефонен разговор получен в системата;
 • Подобрен интерфейс на системата;
 • Нов начин за избор на период с филтър в листовите изгледи на страниците;
 • Нов изглед на кориците на фирми, лица, складове, каси, банкови сметки и др.
 • Нови отчети
  • Артикули - Продажбени артикули;
  • Документи - Създадени документи;
  • Счетоводство - Балансов отчет по период, Вземания от клиенти, Движения по сметки на доставчици, Задължения към доставчици, Закупени продукти, Обороти по период, Оборотни ведомости, Печалба по артикули, Печалба по клиенти, Печалба по продажби, Приходи от продажби на Стоки и продукти, Приходи от продажби по клиенти, Произведени продукти;
  • Финанси - Обороти банка, Обороти каса;
  • Планиране - Покупки на материали, Покупки на стоки, Задания по продажби;
  • Продажби - Задължения по фактура, Отклонения в цените по продажби;
  • Мониторинг - Записи на индикаторите;
  • Сделки - Задължения и просрочия;
 • Нови файлови типове за показване - RAW (3fr, ARW, SRF, CRW, ERF, MRW и други);
 • Синхронизиране на Файлови групи с отдалечени машини през SSH;
 • Създаване и използване на прототипни документи (шаблони).

   

Версия 16.24 (Kom) - 15.06.2016 год.


 • Нов документ: Протокол за инвентаризация
 • Подобрена логика за проследяване на просрочията
 • Добавена проверка за съответствие между: дата на фактура - срок на плащане - крайна дата за плащане
 • Създаване и клониране на нови продукти, директно в документите за покупка и продажба
 • Възможност за клониране на "Бележка" и "Задача"
 • Показване адреса на доставка при DAP логистичен термин
 • Бързи бутони в кориците на папки за най-честите операции (Покупка, Продажба, ...)
 • Възможност за задаване на цветовата тема на външната част
 • Контекстно меню за операциите с файлове
 • Бекъп на Amazon S3
 • Автоматично генериране на бланка за документите, с данните на фирмата
 • Добавен нов пакет за изпращане на SMS - netfinity
 • Самопоправка на БД и възможност за избор на енджин
 • Възможност за отдалечена обработка на файлове (в момента с abbyyocr9)
 • Показване на предупреждения при работа от localhost или частна мрежа
 • Предупреждения за възможност за измама в изходящите и входящите имейли;

   

Версия 16.11 - 14.03.2016 год.


Документооборот и комуникация
 • Възможност за сваляне на всички документи като PDF или HTML файлове
 • Подобрена интеграция с Google Drive
 • Възможност за "Харесвания" на документи, като в социалните мрежи
 • Подобрено бързодействие при търсене на документи
 • Нов изглед на обобщената информация в документите
 • Възможност за отложено изпращане на имейл;
 • Предупреждения за фишинг-имейли, които се опитват да заблудят потребителя
 • Възможност за промяна на повече документи след активирането им (коментари, задачи, сигнали и др.) с поддържане на версии и възможност за сравняването им
Производство
 • Шаблонни продукти, даващи възможност бързо да се създадат техни варианти
 • Рецепти (търговски и производствени):
  • Възможност за вложени етапи;
  • Количества, зависещи от параметри на продуктите;
 • Производствени задачи;
  • Отчитане на прогреса във всеки етап от производството
  • Разпечатване на етикети с баркод, за продуктовите единици към всяка производствена задача;
  • Възможност за отчитане на реално вложените суровини и материали, вместо по рецепта.
Отчетност
Други новости
 • Възможност за каскадно свързване на акаунтите в няколко bgERP системи, така че потребител в една система да получава известията си от друга
 • Показване на dwg и dwx файлове директно в браузъра
 • Валидиране на списъците с имейл адреси преди циркулярно разпращане
 • Подобрена система за логване (записване) действията на потребителите и системата. История - кой, кога, какво е правил с даден документ
 • Подобрен експорт/импорт на визитки на контрагенти
 • Експорт и импорт на артикули
 • Възможност за задаване на правила за управление на цифрови изходи на контролери, в зависимост от състоянието на входовете на контролерите и вътрешното състояние на системата. Изпращане на SMS при критични стойности
Подобрения на интерфейса
 • "Свиване" на документи в дълги нишки;
 • Падащи менюта с инструменти в списъчните изгледи.

   

Версия 15.27 - 03.07.2015 год.


Интерфейс:
 • Нова, модерна тема с по-красив и стилен дизайн. Всеки потребител може да се върне на класическия интерфейс от персонализацията на профила си
 • Бърз достъп до профила на потребителя, промяна на изгледа и др.
 • Лесен достъп до търсачките: в документи, в папки, във фирми и лица
 • Възможност за добавяне на персонални бързи връзки от всеки потребител
Маркетинг
 • Абониране за информационен бюлетин/нюзлетър във външната част (сайт изграден чрез bgERP)
CRM
 • Подобрена поддръжка и работа с партньори (контрактори), които имат ограничен достъп до системата
 • Дървовидна структура за групите контрагенти
Документна система
 • Скриване на множество документи в нишка - по-добра прегледност при разглеждане на дълги нишки
Логистика
 • Подобрени "Транспортни линии" - възможност за избор/промяна след активирането на експедиционния документ, задаване на обем и тегло на пратката, сумиране на тегла, обеми и суми за цялата линия. Това улеснява ексван и приселинг продажбите.
Производство
 • Нов документ "Протокол за бързо производство" - възможност за производство, генерирано директно от заявката, с директно влагане на необходимите ресурси според съществуващата за произвеждания артикул активна рецепта, както и описаното в секцията "Влагане" на самия Протокол за бързо производство
 • Артикулите могат да се групират в дървовидна структура
Счетоводство
 • Нов документ "Корекция на стойности" - разпределяне на разходи (например за доставка) и други корекции на стойности пропорционално на сумата, количеството, теглото и обема на артикулите в сделката
 • Възможност за задаване и следене на лимити за сметка или перо. По този начин системата може да известява, когато даден продукт е паднал под определено количество в склада или клиент е надвишил кредитния си лимит
Нови отчети
 • Счетоводство - Кореспонденция по сметки
 • Финанси - Обороти банка
 • Финанси - Обороти каса
 • Планиране - Планиране на производството
 • Планиране - Планиране на покупки на стоки
 • Счетоводство - Балансов отчет по периоди

   

Версия 15.13 - 31.03.2015 год.


Система
 • Настройки на папки и нишки - по колко теми да се показват, подредба и др.
 • Възможност за избор на модерна тема във вътрешната част - Система->пакет Core -> настройки-> Вътрешен изглед
 • Настройване на изгледа на външната част - един bgERP отговарящ на различни домейни се показва по различен начин
 • Задаване на цветова схема за външната част
 • Възможност за редуване на до 5 картинки банера с ефект
 • По-добро прихваща/показване на грешки
 • Сигнализиране на потребителя за липсваща/разпадната връзка
 • Показване на информация за заетото място от файлове и от базата
 • Работа с .dat файлове генерирани от outlook - tnef пакет - показва съдържанието им
 • Подобрение в работата със Система->Пакети - възможност за търсене и по-лесна работа
 • Избор на език при създаване на имейл
 • Възможност за използване на нов селект компонент - select2
 • Възможност за рапортуване на сигнал, въпрос или предложение
 • Сменяне на часовата зона в зависимост от местоположението
SMS
 • Работи с Андроид - smssync за изпращане на SMS
Централа
 • Показване на пренасочените обаждания в централата
 • Лесно търсене на телефонни номера в Google от централата
Етикети
 • Нов начин за отпечатване на етикети
Счетоводство
 • Документи за Приключване на период
 • Документ за автоматично прехвърляне на салда
 • Документ за корекции на баланса.
 • Изцяло преработена система за артикули
 • Протокол за отговорно пазене
 • Документ за отчети
 • Подобрени изходящи оферти
Производство:
 • Технологични карти (рецепти)
 • Задания за производство
 • Протокол за влагане
 • Протокол за производство
 • Бързо производство по рецепта
 • Управление на ресурсите в производството

   

Първа стабилна версия на bgERP - 24.10.2014 год.


 • Нов модул "Финансови сделки"
  • Възможност за отразяване на кредитни и дебитни сделки, в частност факторинг;
  • Прихващания на вземания и задължения и др. от съществуващи сделки за покупки и продажби
  • Авансови отчети
 • В модулите Покупки/Продажби:
  • Обединяване на сделки и приключване на сделки с друга сделка;
  • "Клониране" на сделки;
  • Връзка с касов апарат;
 • Политики за ценообразуване за стандартните продукти:
  • Отстъпката по ценова политика се извежда в договора за продажба, с възможност за избор на политика, спрямо която да се изчислява показаната отстъпка.
 • В модулите Финанси и Счетоводство:
  • Изписване на валутите по стратегия;
  • Оборотни записани справки за избрана сметка
  • Хронологични записани справки за избрана сметка
 • Календар и задачи:
  • Могат да се добавят Задачи, които зависят от една или няколко други Задачи по прогрес или време;
  • Може да се зададе очакван край на Задачата, които е различен от първоначално зададения край;
  • Показване на "чакащите" Задачи в портала;
 • В CMS система:
  • Възможност за извеждане на актуална информация/новина в Нюзбар;
  • Възможност за споделяне или последване в различни социални мрежи;
 • Общи подобрения:
  • Подсистема за inline Помощ - кратко упътване при отваряне на всяка страница за действията, които потребителят може да направи в нея;
  • Бързо скролиране в дългите страници;
  • Възможност за допълване (autocomplete) на никовете на потребителите в текстово поле;
  • Показване на опитите за логване и нотификация за логване от друго IP;
  • Възможност за абониране за изчакване на отговор за имейл;
  • Възможност за персонализация на системата (настройка на папките и нишките, настройка на "лого на фирмата" и персонален подпис на имейлите)
  • Възможност за рапортуване на бъг или предложение към разработчиците, чрез бутон (зелена буболечка).

    

Версия beta 18 - 30.04.2014 год.


 • Счетоводство: нови хронологични справки, групиране на пера по признаци, добавен документ входяща фактура и документ запитване, множество промени и бъгфиксове. Много подобрения в покупките и продажбите
 • Нов модул маркетинг
 • Подобрено зареждане на статично и динамично съдържание на страниците
 • Нотифициране в реално време за входящо обаждане
 • Задаване на имейл по подразбиране за изпращане на писма
 • Подобрен дизайн на форума
 • Поддръжка на повече браузъри
 • Начало на разработка на GPS пакет
 • Информация за кода при обновяване на системата
 • Оправени бъгове

   

Версия beta 3 - 13.02.2014 год.


 • Добавен пакет за бекъп на системата
 • Бърз избор на файлове от последно добавените/използваните
 • Статистика на обажданията в пакета 'Централа'
 • Хранилища за файлове
 • Възможност за генериране и печатане на етикети
 • По-удобен контрол за въвеждане на текст с възможност за лесно добавяне на документи и картинки;
 • Документи за приключване на продажби и покупки, в това число и автоматизирано приключване при изравняване на кредитите и дебитите по сделката;
 • Подсистема за помощ (help);
 • Актуални наличности и разчети на продукти и контрагенти
 • Отразяване на търговски условия;
 • Оправени бъгове и други леки промени в работата и дизайна