bgERP.com
Определяне на езика на текст
Ако програмирате уеб-приложения, които получават и обработват текстове на различни езици, може би сте търсили начин как автоматично да определите езика на който те са написани.
 
Един от лесните начини за решаването на тази задача е да използвате онлайн услуги като Google Translate или Language Detection API, но те имат следните недостатъци:
 
1. Изискват регистрация, ключ за ауторизация и в някои случаи са платени;

2. Действат сравнително бавно (заради мрежовата латентност) и ако се използват чрез http са уязвими на подслушване;

Понеже естествените езици се променят сравнително бавно във времето, по-доброто решение е да имате ваш код, който да не зависи от външни услуги и да определя на какъв език е текста който му подавате.
 
По време на създаването на bgERP на нас ни се наложи да напишем подобен код, който (както и останалия код на bgERP) е достъпен за всички желаещи под лиценз GPLv3.
 
Ето нашето решение, което работи под PHP 5.3+. То изисква сравнително по-дълъг текст (поне две изречения) за да го разпознае, защото в себе си носи съвсем малка база.

<?php

// Настройване на кодировката
header('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
mb_internal_encoding("UTF-8");

/**
* Клас 'lang_Encoding' - Откриване на енкодинга и езика на текст
*
* Библиотека с функции за откриване на енкодинга и езика на стринг
*
*
* @category vendors
* @package lang
* @author Milen Georgiev <milen@download.bg>
* @copyright 2006 - 2012 Experta OOD
* @license GPL 3
* @since v 0.1
*/
class lang_Encoding {
  
  static $lgAnalyzer;
  
  static $commonCharsets = array(
    'CP1251',
    'UTF-8',
    'ISO-8859-1',
    'US-ASCII',
    'EUC-CN',
    'CP1252',
    'ISO-8859-2',
    'KOI8-R',
    'ISO-8859-15',
    'BIG5',
    'CP1250',
    'ISO-8859-5',
    'ISO-8859-7',
    'ISO-8859-9',
    'GBK => 5',
    'EUC-KR',
    'CP1257',
    'ISO-2022-JP',
    'ISO-8859-3',
    'ISO-2022-KR',
    'CP874',
    'CP1253',
    'ISO-8859-13',
    'CP1256',
    'CP1254',
    'UTF-7',
    'CP1258',
    'JIS_C6220-1969-RO',
    'MACROMAN',
  );
  
/**
* Mасив с ключове - алиас-и на чар сетове и стойности - официални имена на чар сетове
*/
  static $charsetsMatchs = array();
  
/**
* Mасив с ключове - алиас-и на и стойности - официални имена на кодировки за двоични данни
*/
  static $encodingsMatchs = array();
  
  
/**
* Определя каква е потенциално знаковата кодировка на даден текст
* В допълнение връща и предполагаемия език
*/
  static function analyzeCharsets($text)
  {
    foreach(self::$commonCharsets as $charset) {
      $convText = iconv($charset, 'UTF-8//IGNORE', $text);
      $lgRates = self::getLgRates($convText);
      
      if(count($lgRates)) {
        $res->rates[$charset] = array_sum($lgRates);
      }
      $downCharsetCnt--;
    }
    
    return $res;
  }
  
  
/**
* Определя каква е потенциално знаковата кодировка на даден текст
* В допълнение връща и предполагаемия език
*/
  static function analyze2Charsets($text)
  {
    // Предполагаеми знакови кодировки
    $charsets = array('ISO-8859-1::CP1251', 'UTF-8::UTF-8');
    
    // Обхождаме масива
    foreach($charsets as $charset) {
      
      // Разделяме стойностите на променливите
      list($charset1, $charset2) = explode('::', $charset);
      
      // Конжвертираме текста
      $convText = (iconv("UTF-8", "{$charset1}//IGNORE", $text));
      $convText = (iconv("{$charset2}//IGNORE", 'UTF-8', $convText));
      
      // Определяме рейтинга
      $lgRates = self::getLgRates($convText);
      
      if(count($lgRates)) {
        $res->rates[$charset] = array_sum($lgRates);
      }
      $downCharsetCnt--;
    }
    
    return $res;
  }
  
  
/**
* Резултат - aSCII, 8bit-non-latin, 8bit-latin, utf8
*/
  function getPossibleEncodings($text)
  {
    $encodings = array('BASE64' => "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=\n\r\t",
      'QUOTED-PRINTABLE' => '',
      'X-UUENCODE' => "!\"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_\n\r\t",
      '7BIT' => ''
    );
    
    // Проверка за BinHex4
    $pos = stripos($text, "BinHex 4");
    
    if(0 < $pos && $pos < 40) {
      return array('BINHEX');
    }
    
    $len = strlen($text);
    
    for($i = 0; $i < $len; $i++) {
      
      $c = $text{$i};
      $cOrd = ord($c);
      
      foreach($encodings as $name => $allowedChars) {
        if ($name == '7BIT') {
          if($cOrd > 127) {
            
            return '8BIT';
          }
        } elseif ($name == 'QUOTED-PRINTABLE') {
          if(!(($cOrd >= 32 && $cOrd <= 126) || $cOrd == 9 || $cOrd == 10 || $cOrd == 13)) {
            
            unset($encodings[$name]);
          }
        } elseif(strpos($allowedChars, $c) === FALSE) {
          unset($encodings[$name]);
        }
      }
      
      foreach($encodings as $name => $chars) {
        $res[] = $name;
      }
      
      return $res;
    }
  }
  
  
/**
* Връща рейтингите на различните езици спрямо дадения текст
*/
  static function getLgRates($text)
  {
    self::prepareLgAnalyzer();
    
    // Намираме масива от текста
    $arr = self::makeLgArray(mb_substr($text, 0, 1000));
    
    foreach(self::$lgAnalyzer as $lg => $dict) {
      
      foreach($dict as $w => $f) {
        if(isset($arr[$w])) {
          $rate[$lg] = (isset($rate[$lg]) ? $rate[$lg] : 0) + sqrt($f * $arr[$w]);
        }
      }
    }

    if (is_array($rate)) {
      arsort($rate);
    }
    
    return $rate;
  }
  
  
/**
* Подготвя масив с 2-3-4 буквени под думи, които се срещат в текста
*/
  static function makeLgArray($text)
  {
    $pattern = '/[^\p{L}]+/u';
    
    $text = preg_replace($pattern, " ", $text);
    
    $text = mb_strtolower($text);
    
    $textArr = explode(' ', $text);
    
    $count = array();

    foreach($textArr as $word) {
      $wordLen = mb_strlen($word);
      
      if ($wordLen >= 5) {
        $i = mb_substr($word, 0, 3) . '*';
        $count[$i] = (isset($count[$i]) ? $count[$i] : 0) + 1;
        $i = '*' . mb_substr($word, $wordLen-3);
        $count[$i] = (isset($count[$i]) ? $count[$i] : 0) + 1;
      } elseif($wordLen > 1) {
        $count[$word] = (isset($count[$word]) ? $count[$word] : 0 ) + 1;;
      }
    }
    
    return $count;
  }
  
  
/**
* Опитва се да извлече име на познато кодиране на
* двоични данни от зададения стринг
*/
  static function canonizeEncoding($encoding)
  {
    $encoding = strtoupper(trim($encoding));
    
    if(!$encoding) return NULL;
    
    self::prepareEncodingMatchs();
    
    if(self::$encodingsMatchs[$encoding]) {
      $findEncoding = $encoding;
    } else {
      foreach(self::$encodingsMatchs as $key => $name) {
        if(strpos($encoding, (string) $key) !== FALSE) {
          $findEncoding = $name;
          break;
        }
      }
    }
    
    return $findEncoding;
  }
  
  
/**
* Опитва се да извлече име на позната за iconv()
* име на кодировка на символи от зададения стринг
*/
  static function canonizeCharset($charset)
  {
    $charset = strtoupper(trim($charset));
    
    if(!$charset) return NULL;
    
    // TODO: Да се санитаризира
    
    self::prepareCharsetMatchs();
    
    if(self::$charsetsMatchs[$charset]) {
      $findCharset = $charset;
    } else {
      foreach(self::$charsetsMatchs as $key => $name) {
        if(strpos($charset, (string) $key) !== FALSE) {
          $findCharset = $name;
          break;
        }
      }
    }
    
    if(!$findCharset) {
      $findCharset = substr($charset, 0, 64);
    }
    
    // Ако функцията iconv разпознава $findCharset като кодова таблица, връщаме $findCharset
    if(iconv($findCharset, 'UTF-8', 'OK') == 'OK') {
      
      return $findCharset;
    }
    
    return FALSE;
  }
  
  
/**
* Подготвя анализатора за езици
*/
  private static function prepareLgAnalyzer()
  {
    if(!self::$lgAnalyzer) {
      self::$lgAnalyzer = unserialize(gzuncompress(base64_decode('
eJx9vdl2FEfWNnwvPswjawTcV5NVlarKqhzKOZRa+te7FhLG4AFjd7sb29jtVhs3pt0MEgiEhMRBSacg
XQMI8F38MewdsZ8Q/S3pZEfGuGN6ak8RfzT34Uf/X/3R7EcfdPof/Cn+aGbB0Oc++iA6uX6yfvzggz/1
Pppb+FP90fxHH5xcOd4Geu14x9Bzf7JFjh+4Ih+qpPMffXC8a9IOdNrsImfbUUnbmPTgeD9M2tJFTdK8
rUxXpFNNmm5gkdKe6pSZ87ZXqiLT3Mw5og9sLUyffGYbMrTu4vOTi8fbx09MGjd+ss4jmVng/hzwQHzS
dpikx3u8G5mkedvD492Tz4+fuRSd6YnK9Nxn0p18dnIJsmypQk8imRSdfKoYdx2SDCdtB2gONCNP1iOZ
FB3vOZ7McXN25nyWHT3dkGWfxi8qPn5oK57lHl3n6eAkNf6D4x3IpfpznVkyS1NA0z8zw80/VDOw55IW
DY8OaLAzrtCOo+1qeKDZLSvSnWbOzvihXaRctCjVut1T7T1yabR2r1KvOEnl2xUlTa794x1abrzCVUUq
bT+sjOeFkk4+UZn2IpekOfwQs6hJUdMUYRcuujn/0K0MtVxNrgtyGW6LFM2Gk4uYZ5crukCtP7JD4yI7
iuPPZZHjxyptCyvZ0eMPUrZ8PfNmmTzBnmzTqnFF9B6G3m7pLSzzqBEeHD+KRLVqKmSRyGzZR1DtU2a5
r2SbKjnvWLdGi5NTdl3T52nd6dNgR2bRjNmFQk80fyHl4GSNNh2nqLml6T7vFt0DNcMHIpM+ZT4/uQgp
V3irnvfseggpx5vqaPBVa57v+R7ziqTdS2VU41u0tHiceqc8hYb2eYW4Qm6lSXY9hBS90taioMNb0Li9
SXBQagXYLcP1PNeL2NRzjjq4o7j1gBPojtiyA3Up2yrPNqfwmfAEMuk+n1yPRIoa1+cnn7mUeXsgyyIH
6szGzhzwreGaVjw/fg7tnFyiaRF5du24Oc9zPd8RNKW6vB8F/SWui4Hv4cD1coOa1bo5oM3K9ey4NckX
nVp9alNvQyY19C1s7DGfDMD3BzjUi7QBPN8PAr5Hx5u6S5DyhCtapMt7ja/GRTF4y0QHA/SJuwspu3ox
y1J6EV6RpQxbdyHlods1rp5tvuP9rS87qNm67ka6SEzcVMXoovBVy0yMXWBg+qB8YFe8aGwfh/FMb0no
9I6ai22ZYjZymLJ3cglS9J2xhv3Z5fXCNT9SjN6EtvSk7kRBHqxH7dI9HKlKCdqy51wUjitkvb40A/7s
4WSYOaSU/zMQNSkERJ376INmkJib8ZyGQ4qOi545UggwNIO40bSBq+pzbbPPnrPkIKkcqXIvp83A0ITI
oiYxtc1q/DOrsxvK1Z2YARkYqtGz7ckFqjqtDXnefiyXHGWKiq+K7patvfMXaRRVIsmibBypci9VZW5o
wuB1nJpuMpCMyrZxtCreEaT6HHdKjw11T+Nakitl60g7yhVDE26Lxlki6e4g9rhOcwFyL6dZZmjiWVRV
K5IexJMEvreZHcqH/L3yYEjV3pSOMjzO5ceykkWjJA3oupa0mgOJLqIsWxHk8kCvNP+1P2jEbRsVdmEw
mTYrTKpulUUiP7Y1kBUUXaZeuJomiagpttyjj8mfx5H4uGTHe55nUVY7TkqXVXFmWfYgbgbQZNsfCLId
9+S1qFZDxaRqpRsX4mOWxDJv1ItXmFSN1qX8VsSZIOtBCSX7SSXIOMOyjV1y53jioGyV1FBVXPUkOUpq
SabZiiDzspI1x30Yz1KcuxNLt5vmiSDjbld+XUorIEsgO4ldTrShlwel+BjFfVlxv4pl0WU6wphMqkTU
lDY1U7N68mS1E8tUIksko7Toi3qGpexClCe1HOpSE4m8RbKMzdTiI509izw5MJaoLgs5Fjr2mElVKckB
lh3GhSSruCPJepxIMpkAGXVg7GnRQw4ncnhVK/sYtRVwJrYHmOOiXdYL3E7aMDmrJ0d+i6takCtJXMmv
dBUR2ZTLkSCzdCkRZEk7mM//pJJkL60l2SnLkezTkvxWpVhRFyoqE9njLk0P9zizBxmRy1hVlo4SGF46
lmQPykalZSqRw7YGxlVANgMYbSeBdtMChqDWvKw5KvpyRFGSya8rtBz5a5ol0FADvBpDN+JiJYYR1Qn0
yl5crmZ7jC4QqOklCGpaC2LOcfbWbtUFupKT1O6Eebf2LQvmCHpM7Cab46No+syiHLopeqmFMQwH2q4H
PfrOac0KYcyz2jpKL4nEsmh2luoiAEWXv72PGSCphiJJ1ym1NOPGYXtC17miNckIKrfbZ+YC99Mua5bh
ldQ201FSNY7WJ2MNoEkdaQXQaWKRiVsLVSHptmhAOqfgBKCo5bTyoMtwIpfksmUyo6g6tVPKdJF2I0n3
2sqjKDMJtSPt6VAAXVlOMq1wAhRXm0J+HsYDLw8z+zwFKVQRU3UOKhUehWnQDUCqbloo3YstsKJpW21z
psyuqRzK0heU/KYQWcLkwkcfTJ/RKU2f+8myBGhx1ZHkhC5YD6sKQdYlIKd+UsjMHbpZGIMlHoPp3whp
AkX7WBTy0t3MyIoGwHnTDLvYk9iuZ2G3A341IJF2ySGRM1CqbRLxLc7lt6SQ1XTaArBRkcjMy7ToGJM1
iSSTCnDVMAFcyDcqkavElnN+KvHetwuMyaqBO7U7cJhBL95UYo9OMoKamhZQTLOK4CiTmUdxIVFXD0AN
Y06Pq6CdAVz7Sdp3X9X4RtPHAEb6Fd4cSeZuLH2Q8WlvPy4lklSnHBSlrUvkAK/2nNbxAh/0ACGSoSu6
oFkzvSXvzaW4kFV1aD4dmQXdgD5XHp3oww2gS1z0oahCi4JcbQGNBNemWpFw1Q8aeW0OCON5jCRv70kK
I4hquHLVHJjM88w5u0D5NM/sDM0zb7ryqzo9JJlUAbkEVRWFrGp1GRsaWUbO20nJp4/72A//WSNru7j5
Y5x1BJnmuSxalHZPETmhn0F8PdEP53me3lVotoWyancGncoF2aNFx90oYPijKkXWwfiWXa8s0qnaQMN4
vH/yxcllk8XpoZy0e55VOloybGWmc1K9cvKlTpp14v991gPOsnZO5VmzAu1Zrl6r0KzciZNOPtGaJw9V
WKtG1bOW8YpTYnpN0MkXpC+6IJOspk8IzFkbx4L3R8d7pNHhTI+0aDCSSUbAa7sw40W1+yefRDLJykat
UmxR9uEpJj1w6j6Su2qdTKC33HfyY04ygrw9j4POWS1lkKRVNSQA9FrJPWa8111+cVbl+EALYF3SvJG7
7zt6kZWpWMgpKXzSru4plNtUzVltImsqxYhd0o5WH8gkrUzgscw6JvDqcwrFky/d8GZkt77CpF2nmCaF
pdEJPSI974xYfs+isLIHWL+iP2Gt6ozjOyteXNKaFsIHfV1nIbzXTR44ZbPfT6xgcFrGHa9G5qQDxdeL
ERZEdajtBAuEXcFNtWq8No+Y8xgVemYBglZQNUdrzSn9jN5W5nmPLlSrPb6UeR44ubav+RHttwuSAVKN
uURXIhfZBHWeFfHz4eX3LPPaK7VY9XReLoFAO7Ye6suMrlZWLZTHIs+BXb1C44iaOKNXfQKljGIVuqhG
QWrfwHyCm76o9R3Y9I7ecjrFn0Mnl+zy58PKa2TOyQ6jOmibFfNOrXWdTwmX8mWgQhOaTH8wPkOFmdaG
n1yGPIZb2J99HqlXxUmFmcnzMNCFqftjG9V1ZgM/wlIPTr6yB5vQqe0Ho3AL14+Lp++c5zwpW7mHT1TV
n0GKWmE0fULtJ1LmTYrpjNCrXARNi9Dq8v1wwHp+TnBaca/h4nvGa3mYEYuu4ctYJFSBWc0/pOgj+CKn
eB2PUBypCw5SdvVBLpoNNF16f9GVISp5BilqEh+Ivp8DHf//1H0JgxyXssZWKkKv9SxIOVBd3oMUvVsk
q8xJsil5GWXpn2VntFnFQXSGD8DLk4uMUKDDX52Zk72AOXvQYbW1eV+IIexZJjN8eOTOxwW5QLZlni3d
a5nH2CA8iTAPM5lTDtzxzbjkkl6NkHLFXdILnu10oHM9WtN9AKXWVLmdoD98/7N0TsuJHGZVG+HF7ovN
F4bL5whsvPzkxfOXFsTS3aFTDM2XsEqgQvMfukJPXppdOUdimhf7LzY1bQAt5Xix71J0jmcvrIEcAckX
my8vvrQolawUXjx88ZRq4c5d5M7NEqB5sa3SngLeVdWsvbBHhkO3Ly9xBzlJDUF1EXK9vPTy8gsCrnyT
6vZsv33S9ounti6Gt6oL2y/XPOLVTLtkR+cQsBrK7ov/nk2655IMl15+Rq35qje56nNuPjYdrbNc1myx
WXhFv7jPjGL4++KRZiYgYjM4Ggn90nzx3E6sz6L6aGfFJz3R3IS6N30P5n0PNl96OGyS9nndcJLq1JMX
BBc5aVuV3I+woGKTqOs8r1JK46Wg1vLLTwDuvthS/d/ySXYhPhXldMqXOs2lWA4/kdXo0b3Y89WcN2vF
rWi28dOdEinEhW1qzSXtvvwqzLXp5vRDP+TnL6+5pEXDq+0XYJancji280a8xLt1Rqxz5orYDdt2xLwX
d2zzF3zrd223xaK/D3nMZkFLON3jF9IKSu/El19KsKU3PfXG7QK1dWzN50U9LwFwaPZAimLi5Rdo6KPy
bPs8zIsnMsuLPVU1VKyWJHGCd87Lz3h1L/pl9QIMSXSRF4+ClL0XaBLy4j5v5UXBMDAkMVsSjF8ixQo6
8uS2fQ53gZosNRkyRfX4PpSK/EFCKS+vuHOEa37mVo/Y2Z9g65tqk30SYc3MQ19KsWgbUjaZhy7lMfN5
wU879lCtuCtBf1Rbd6Etw43/yjx2wcO49I1w36Wcp5qxebMD8IJ/cZfvLHeEPVN/MkVVvPfiSSRSVC27
xCBX6qE6UNYxzwGdvC7l5ac08a7UPq9eX2ofazaD3w1KMRNdD9WO+8rl4YPqKVStN/M+3enilrkIjT1R
Q4Uumqo/g6q/VGmfYdVm+2xDiuO9S1kLxqpXC20NkrWdqfaSPsc4ZdEcJE9xttSS/wp4YdqxG2VenAib
spazc77HW4kZsavvRGCNOsPo5OOUh+7O8r3hK4vzbOkbC0qpDfnyimSovcEsSuCkTX2y+CS7etawfQNJ
sNcP9RzD9F1y28uVeiRXD6+V58BEledyMDRz/28HTGPMKBrbDrt4P5jTy3xKiBXmNorFq/UEtckkJ75A
+rm4MeLqC6TfjSfmLCXx29L0sZVAO5sXq0ebJ/m1/m4bowJRVRi99xzrdHsTiw+9vUTP0ar16S2rMCZj
s8R2ZpZUiSPSV7HOtyVDDWc3Rxo1VuIWpARkQ7laGMZpcmT6NsOdr6a/Fi5BVz8eR5KOkiqW9IAk32wa
N/21cnjGaJBioJfIcMepWcsc6EFcgAVaPRKKVNW/bHqriGSGtLDqELZ3q0lBTvmjUT39VeYfxL1E0mV3
FMnyo7iQn0dk0OEs4iRtlBW/Fg6sGA2LVdYQmZBVEH+lxmmZjW3XiEqsBQNn7cXSuC4nVdR52+z08SSR
lm05aHajfgIq1wI0u6wI58xJI5WsUg1MDUWioR7UPIlRwRxDVVHhNb9exXeOe+x0o7qZW5NEWs11MrSa
Q9u3qLAbytuvybJsVkZkj2xSuKVfhQp3VmvIZE0DOzzqIy0d2jgDsMsaVaC9VcsuFmTUq4CkXUaq0bqZ
PnaFtc1sLJrJS6mtVTyU6tlJDJrdKh0B2QPlbZ5DH9C+axQ3sv+Kh5Vsx1rLOgs1sAWbpKBBVn2S7fTo
+PISmb4k01p2eRBolIu+5FMx/bUvP6cFaJTrZgWHEBfwFSzloiyRfC2CXtY1mCZVsdSiBmZNEzQea1DH
mhb+q94wdg0567EV91ENcMCqTqfqRYO3dCJ7NUDtdI3a6Z46yXAIUBUZVlCvBv6jtjiR+uXRCmqfM6iH
7TX4a2Nn13EmlZr5iAxjvUVbLVq195Dj2pKsV20CSY7QcC4WLNZnPN/IbBsXF1LLzbawzMUSVLU1am6r
BPTYbBHFumdrwMYK4yyZCDJfAQW5YlwhyEGSQVnaNNyLUQllJ6nUl0d0KbrMoE4exNDltkF1ci8WUEez
vW/vLzJHo4OV1oUCD2ZXfIhH6Tzb0Rizt3meTzqVZ91NYtcY45p0NPJWdNp+NjFNz3pY5H0F/B3GuIYv
MUeTfYWj6QacoUM09qZs4hpfwHvYoZjCmhM7ukrAcm3YZj7/nIEtkL1pAtO1PoAgxhxzcGnOzMkrx3/0
AMljAiYn1giU4VOPjgDnCzCg7+xvweCPv9Nxa2i1VSbTf1fgTNCjA5hpNvt1eGyCHgPqIssc7S9195nO
QkeP0YqOrxnnnRBLaza2zGIyzyWZxR5pzWo7ECa8nb8DS32ZsxwLou2JYgMwppuk3g5vQW8UmsbzfCdK
c7lIQC4Pe9mqjU4GIrNyJGFSKSCV3mQZkBEayEUZukZkiFBKsGwrwLKNr15n1z+RX5MR+gQIEOVhNH8k
/nJRQpDOFSFzyifz+2cHL/WkkbCEjytnRNYCaOnFEi4UxFc2dMtSWbaHpmx8lDurOEA4ORlZsbVasYpf
fVXGvj2XnSp6EjsMSrSga6HZKIPM0hxt3nsYuCt9Iq8q/rXDZJpLkn/p8dcG7rWlMsOvQ7hQySXCNQQX
6hKxmcg+9rkeBdbkCBByME9bIlzMV3UMmceiZrNUfoXC7Nbh4ASCDfqdvODPMvm5KBFLTdCGEMFT1IOG
1TxI0LaUjrAmMMDre5t3jT6m/+4lUDNAIrWeoV2ywHZVY9nYm9yZG7HHlMBEbI+XrUhSlURY40GBBgEj
8U2BNllvVFmXGCbJRtBXJEEOGyNyD0uoCY3i2DWQreCyVvawH3tTPcXGzvTXXiLofjb9d4DEKtEw2Yoz
yNGdciDHsHlkTpU5NoyO7eafY+xR2HuA1YrMLlYiRo39PkvOYdbg1AEdcldjn8hoYh3LZnnDxPa8dz6S
ZLjMyCchiz+W8NSJ/Ux3/qhNHanvdLrNWAAUsdW+EzmQayPdcMNYfq3bFsRFUWw542z8yQ7X2/z3wK+y
zFL43NaAs/IUa2ti8Bgo6W5zHgQxFXd7eDv1yMnUnzVAj2pAWskgyF+TiwIzq0Ur/9L+Bjakae+W+K4P
pBBQ0Q5kekILh+lRWaL8Kk1BXqUY0JF0UgduBORS5uRLZeXQieF+BgioBuv/ofrRKsVJFfksuKm1v54Z
zijeCjJLQFA1SoEcx5kkJ0kiySYBD8yMfgB7sU8sySYBoETCGiKrBLDQqARHy7HwOjA28gIbKbqZ3kK/
zF4rBU5Jlcrc6jd+4DjaSCiVxTCKPPZNzxk/R/Fx2EK7oxh8BpoYpVXka8w+A0kPpFW9RHp5Ngl4FOTx
EDInviqNZCUoy7HkIIU+qUMEfDzTGgRdSS6byemQcF8bwJHpqBXkBAcfpX1Zs9pw8LVKa+BUhmWBNXzf
k6huzMudCweeGslEFi6zDEkY0jAYYQPdUlyXX5PE90P/6rdCDUaZJciV4gxEVOyq4NBfKl0kqhTw66gF
3854go6gncAZdeSAsj3JBjL3BH098xLIQew9RMyhDr4l/TSGmqBihWek+yzKFIW7r3H52MbxCaBsD/tK
0mp3Q3b1ewV9FwCjKnDRYZJujo78XKXOy9T8/pdVpQVWVZbgudHU0ilkPN0G11H1Y78VZNKAaKop0eOz
gsxZMIYafTqTPkgdE3DirFHMGGVDWXOUtzRCQkA1innoWpwnXkfp9KEdM/3yzkoPkJwIes6dqwLQaNWE
9RNhgJJZ5rKPYlSXQOfTDYjcoO7ExtFG4mH7Rts86qq+uQS9Dz4myEJ0l1VM1Js4t1cs+14QnxwkSLs2
AgL19uMWgjFETWU/OxFJDOEX2FfefScBqKNZAUZ09wyC6PkADPNC40V0v0SNUlSUHkHMaubKrxzPwOXO
U6idVS6OJpc5R9OPFUen2Lu46gKdkG+wz186x0XTWcssxgUVxIfIp3cgM53uTHYT91VLweBbGsuS3TIv
JRkD7FHbRIp3MpmVJfcOEmWO1Eutmt6VzTYpwJx+Ce6TDf1CIbKXZFB1VUL0i8pODEcrSVuAHgV6MlZF
CWQqv46pGx5Pya9x28ivST2OoGwVtCuFSQVpWxnypOC3GcWA1JZaVBt2oV0WpxCZ5mPscwWQsFfKIXRj
r5Kz8+nghj5dIBrFhPztXSSLsSTZrZ9PjhplWpVXORpd7Z0/I/poHGLQAuRMdGIMAq+4gA6ziocPsIrW
PZ9XbQAHq1TU3AWRXSeGAajLVnZpIJEVB9Nw1RbS47VJiuBrDWyLcQBLksyF36pxrY8lJxCFdMDnM49B
BdcrURRW5xDDo1uCqC+p8CsE/Oi2KESsQPNZtx7e6BmY0AwwhEEJnSqcidx53Ezvys+98v8R+aIXdKQL
oUbicSw7Mizr6R3Z1HQXpI7doGMNtJzUXVlZnP55uiVzF0vAsBzZmaHrLimkPS7BYAsgWVRXpoNLWh7R
Sqoby7AUgb9pja65geSwqcAbtSnRGzUpIOJD4+OEaHS4m0HVlVN3/p8LHCIBT8/KKVy0AHbWddeyDS8x
RyCkax0mOEYr7yZnk1MSTXCpRxIg9zOfoiy5e6bxUhfdOQspqK3C3hQO8KTN9J8uYV6feH0APP1UACAT
TMZW58XeQEcUTMnFuqK+M/0xnUdMx/RLacZJ4kgH5MR4WaDtIsQ05757ek6L6iCSQi9GEYsabgl01oP8
fA4wXSSBDovrd/GxGoyHVRQI6Pp9hDylPX+dxVCOkGqcTp9C/rpBiETr0EMihEzqVIPvOUl8Xf4KIRsr
VZ1JURvUTyEffH9qQDgFKMnixoMhf1q7ZVml4mMPwJv6uSWxUB/lQ4yq2SKukmZNfHM6vV2FYK4rBU8x
QUp3+QMGiccIHDKAUSwPw18OJJTNpDSnQplUPy2hlRolVmkFSrV+0CjgID6ziay7EDYMg5xVlZRBcMAl
d+v6a9bhVodF4DbvpQAL8jIQueQoJALZTpV6nODjo1GjOcALgD8gLmob2R013dB+iX2voO9dtL8KEJs6
TFLInINSEgFcN0BHq6kcdwiIWrBD4kBN7qqFeBpLGEAsUB2y4Q2RQbQxtT8lmZUexxh8J62QegmIh4oW
jZL6BQY5K6SkKcmgHalm1bwZgPCkm0L8sQRtstIJNJv44eld1UIYjxZg2bjtYNFKWvj0yrG7wg1wkJhj
3Fr48n7zpW4K2rvAAIgDrTj4UkuoEBdFil8lWbegNswSlNCkE0AdIiSGnr02hU51sRepBFET1LjGE99l
vZ/QEioDMgZw1sOYYiozfbVIJ5ugcqsiaTxjlw4xdm6eLzTL2Vm3uEkdxRrLKj166BIMS6zeztEkPZsl
XVxUjKgAX9nDGFRU/CvGwaEhSSGYLmsPl0yFfVshZ8johziLjOJ+Aogoqjq2At6+pRAJiR3qIBDXxxE6
E1QbVSQs9xhFBJMyEK04vC8zsLmnK9CJIfpUnyQh3u4Zo1M1cfA9LryeSas/j35vAPXEDaIgthBjeswj
nOEejw4vywwsIHQ0q8K4AgLyznSoxAZ7hzcwLCmJzF2DncMbNfYwxR4d3sghw2RlFGZoANn1Y6yhTo9+
D5gQBzX83rGRWB2WQmylsCJiPzplnH0SC+/YXLwdEhe5gjZ3dkbnTJePDg5vcIoukXVsCY6IIHCT7lA6
ApJE/F7s1QLZlLJqtQi/l3Q18k0tmHvfLlLXFdrXbpfRDDE2BGOrvISe1a2Hf6rs4f1JIun88AaqD+N0
LJtqc9+04esEMGu2IkVnvbh1demTshJEWsEIUqg2inMJNEdVoN8D3BY3gPk4LJ+TjIFIiuPwOcN2rHkM
maNyiNFrcwcfdafHje20Q7gQLK2JPeBdVLmPfq8OL4vi+iRIRf4sHWG/QZKYIFAsYlBzjemniLPxap1Q
yOtInPLNQy8j4wd9YQb6snGMgc5ImcA/X1EoF/UbiWqKFiLGRnksv7L8mkQg6dEGCkw6pfysgPDhZfF5
VcifFsxFCp/rtgefi9pO1HuQj247OdpAUOh7qiZOnW6HN2R1h/frBqpXuw+GRvEuWUa1AnKlAs3TWI+0
yFPVE9TYi6C0vupwDWqK2z52e9gKchxDrLhJChhzEoPsqx/Y6vXAVq/BstEQ5uZoAwuPkSySiWRWu3r0
KQBy1IWOY+ROmksMV7v4aQSYAmsgHsYs79AsBEAkSmOaVdyzfM/wSeqcsOg3P9N8onl5UB4CoATpIdK0
tpzKjHbFjBNZHtGLJ2xMRae3U4Lxbe3Mpej29zZfQE8Cmc+IhTZkX9XB4nyWOuka2/nO4dwb2q79IQh1
3M3NeIhONQZcRwdJDgnRiE5RV0OKermJpN+HR6JJnEKGrEM1zrjDBTGXum4CyFSDZGkcGAPxbnH5V4Yg
mWKg7iBWK4yt9dl/eC3FLqnNKlCcTsjlqOS2MgnuwvRdHALA6SQIcI4O2glkYBjgpF10W3lpV1vj98zn
10b9mL2uUmjPYzwnHcPIqHwM+vZyVHDmwsBK/nhhiDDKkF7peNBkGDKRuCWLMaI9/ZDxAEzaW6nZAPhR
tX1ZeJyCWrJuQV1YCQOrRct47Ggj0Jk5YxrEOkUKEEpoSM08TkB1Gepp6feSO47ATkr9vpMIo0aNImNk
OiyPfh+BdKw3QWhUDuXXwFIsHqPcrQ/QJup7WKXvgKMD6EggC+TfF2yDlfrMc2Yzy6IFDLimRe9UqKj3
RCgYJbnslUJ3Hp/N+5+WnJukxQ6DWkTPhRnAOs5DU8kSCAj50vsfMsEETZh6rfyaxyl8HQK4qwUuXDDX
k+2Ww3MjhI0gshth1Xzt+7osf7xwspafM1rm5/xykjhzhHLHMSBJdQ06SGHySjw1CuBH1YBpUt/r/Oa9
H6/Dan1QXNYYQbeHxlQcRdUDuVTUFSUNwEj+zcktCyMnfV76vPQT74bIXAWRfOl3k4M9LTTcSbHhOIeG
6Scaf21HIGvM2KzLYqa8CR6NYasYOnf7h7cJkZEXkxVoLTqjG7KRp69LprTzeF8miRT/9iSXeWdQTUJq
fnNmyerPnPwpPXrm5U36iRMz004ZN7AqdaY7afJnScejxoM1r5xzF8TQQzfddvuxIZ0dJeESdi5k2EEC
w48TH+Kc2ARAbMiSJmYURd1mWOO0UURnKYplItLGM52nNl6z9/gKhCqqBy0kpIdfoP6sMwQTI7YFZbqK
A5OjQIYSlQXQGVoS5wlcg1Gnght2bB/GuMDcQZerw9ugSeoto39YJ8Pb2s6zqwt87Zdox79HFWZ2+DJY
75CJK63HNofg53XsDXL04fFFGtivjOWJtgQ/lf9c9uG0PLxdZoI+/ELYbUjdMJ+AxAGn6smklYqaWllW
Lz64IQZADlvw6eqB7W2OP+l7KShihiO4e2o04FFrVBoIqylvRSd78B5OVIGBc3v0TBbN0xqPZfhFfbhR
9uRZ2sDtkKddUbTEx07UuoPboezJo5IhD7XTcWcd7bFRLJvN4WZpR6DSCR61qRMweVXTP4B+ZBmICJp4
Gcb3Z1F2mB5uyF/yUX8ZyqYTSQ6SXLqwBR7UI1RdLCVDaRBbCG8o3emhOn/FZzWFUpnB/m+k90idhatx
+V1malEvqsMNu7qdyUcVi9xkJ/q/7F8HUmeS0RWy4BgLfuojGr53u0KFkW9Xr6vbMRimLIlQ9Qv6Uj7c
gJ6QsYc3zJVkuQSKrCb13NE/A54ly4cb4ns8mcjsQ3QXS0eJfDunLcCpbzmuoCMdYMEwHUfATjCn6ZQY
c16Q+pdpfLgB3YySforsRktmYW1k9IAfQ79SCAOAurAhXWDeCBost0e+1xoBwtM8ozbLoGL0rSsbSaoT
fwTzwhVb/FNkiH8m5NjMNjgUGWSRUAK9VbVAN8RqajeQAzTkfGhUcM4FmRVyWWv1fV7fRrkJI0xKaxbG
BtWsaGRA0yeNJhsnDdKh6StdZh16FISFSX2OWeOMM+k3O1uF0mnOkKcgSyuGPD3qjrMXSjogK4qJVYxw
YkJADhoOR47Wzgf2rSX3/B2bw/BzOWQszoqytkXzawpkwXQpHda18WIK/lttiiKe5aTyDvPG+Jwsgrl8
UXdk/on099Ire9KH3gyscRx/Jl9Y7/2F1tTlUuAOn1QjoFPhXW8GL6y19QFZSiucMhABxLH82ktWwZVs
KUXPMop45a5HgEPDEb7vApbATTqUJEvB+Md17DObl0qG4mNEa8X91M7AfCYIY5T1ZC/iCqUDiX8GUEf0
kr+rV+kVJS6Zwe/9XosSjBG4hUUJjD14NKeHrl5FjPAsTUaCXA78whJ4do9dwR0eg9dtehWKBkhczqYv
gWEMeas5Q+cNcLPqJAMJUBtwI8sCdy4c0QB1OT3x23/OPZPlrJQAcvHDaQ7bDBIgQRvCjm4MmxosW3Vl
1KDAs38pDk2FJSwcjmVAgcCUJyoT+I1MJv7uB3WFfv9ovJMkIGHAMAB5HIRqCqICBCNA2NsAI8sCn79J
IIRAItzxpYsD5+4BqOonADfGwYNtJRiiZPhuHL9B5KAKwA1+bGqBRwi9zPGJm0x0wwWh8VhNNpNjeKVB
goZB9AwXM6MC8MWmcM7wFayeu2gnNMn8aM0DPjU0i8/s1DmEU2gwbsMYwhhwqC0eUAxfixSiCwRRnaIC
XuyJi8DcGs24+2CfFPUBPEYJPzpkEc84Qy3ZuKKIGC7SX98KjJwCxgrWZ/3Pb3O0z9Lvk1EztdEjOSE6
umkNQR3O6dofDs4vnt5Uc2ZFK0TzdVnFq5KOCgQuy/TD2wGb0j7iykBmTC9EOiui1dT7ttv6YkmzAphl
Oz2yg+atNZo+XHYJpvxKDhnSxP5Qclq3egiW1ONy1SMnLQy9SS8hcUKlWohkidUiBjotllGcNMJH9BSL
ge6tCsOnOfP7A7LXq945bsGIGw6vQELDY+aE6cMKinQOv0ctGPsNMc2vPXlDomWQaA3J7dF9X7brymnJ
yqOb1CnWq60ELndFiiKv1RUswE87MUwbxiP5mePKMexaXg0stFk36ZzucpCArZLEjCWKJZDL9aokWdTM
htUd96Tygn4S8fB7yIwOavzAnEN8Xfkec7SK4ZNWEwm9pFrH7BVwQWMzT1bF1Efrko6O1ts+0xrnIm6r
h6BPGnsfNGdyTBWNS1HxvA9iw4hpBRQRgXdUloCgrQD0Ea2MwA+9A/gpSrpgz5LHjSC7SeakUIt2SaNO
I4bASi15hJ/j6UdpWL3q3k/WI46PPsEh5pC7iw7/hfe11wfEs5VlyL2Sg6l3CZ75ajND5tVkFVqy68Gb
S69Ar5sWxuQnQv9+lcC1CKx/lmEeVnHOFDMiMaDo8HJX5u6XIGccV6UU4q3moDtpVqRIaxCDsU/OW4cN
TAL1UNJdFSS78HFmuikYnqUo/+ObkMbQHdqbkJU2q4nsSNmfPoSWs0Ii3QxtsVd7AF5ZycdGNDfxvedx
iX5vaXy0Lj6PqhX4PKTDm3vSXZU9WY0RPazU0sF8eRW/xuisVRTyWeDVOHgV2cOUBW3GT5ve5QYEtJwi
pIuHEF+poEGwfK0usS4Me7UMX+WjkxrywBDKEqVHyzQigkcNPmkSTW9Pf7FHJumRrKpygTGslTeymia2
WgB2NyMH2Dk+T6fbCXwnr1Bnol1TW7NUu41HxpEUW3umzlJ0p9hm5duQTOhmP3QMvA0hgRJWObEBWTy9
axP8bwjbug+PGNcBbYUyDCMaYf4zL3zoCdh1Q+toMhh0xs4tRoGO6hi+j2P0uQ9tgdj1g+mC++99/NGw
p7IvwjrIUlZQXx1ERexWCbbXEz77894j/X+5kIHXvT4iquntSCZEKffYOZ0FkqL2jGQIlHZxY/1OXYVx
Nd3ALjRgEVKDvQi7CDrZUSvJwB2fHdKdO76HOxrQBAEDPGkiXUl757QAFR2rQtkgZnobq+p6Uu8+WVMP
TXE4oonzJgCn+LINBEmQOZpg+KK+3djs9p54ZzCjgp/ekZ9DkEURENhHLQFPsqjK5dcGHeOWEnSFSuHS
ZW98tslAn6toAtYf7M7kMmNAosJ7vuuaCzQVaWhlOiAFLmTYTgFeY0UJN10e+lihgCTwBicnS3dzxWgI
ga7PKZTN0OeK/S9dQ31JdlswSy07Qyg7gYYCX/Au4X4nLuqBSIscjZxpBxqRTECLmKPaMB7Dtd8VWkS9
xdBrLIWa4gby5qn82MM5UDMUcFlOSRsK4ZIcuoj4qoPzR6aTrl1YCj1U80ZNKttlZ03+uooLpQEr7WK6
m8vxTv8phX89WDZ14pVrPjAMS4MwkA8HpXB4p4fu9F1Jsh2X04aBXi6IatmJQWCn7popaNqqUgqe4n4Y
Xwj6geFEGTX4zCClQjczdRbXMEIWeNEzxCUqxKb3rNSYOHv0s9U2O5BL72x7sbmNb80H/6F5SnU+8Oud
59MttkKFORJTkPnzHNn7dM1ZP8e++DY2LcuhOKborDsa7WQ4qVPWeqmTBnZoeV21PhrRnHsv3PnqH/1i
f+s5mU8laBfGhuU3iklBoGnSwng77AQKRHFjOeOhVAv2QbwOnfwlXqUCTkFWBBmyQ/92rpnYFOx/Oq3w
Tzf4sHvo37mdM8aCjhQHl8uvWIIGRONKWs3mh5fABYpD6zpE0IIXeopkNwUTnyAidNxIskdiHXKlOfrl
8BJc9AzbGAYIz20ah9T0sGMKiS268hsDQlcxaJDY5IlK+pA7BsX8q+hJuqAJ52u+BN1aEJkleMti3KKk
odfKmztKwNJGep/r8cC1DfY6GBg6ShMMFQgO2+r4lWWTJbANzUrvkr2oQ6n9q7CjdUIHLyswsLcLn7sJ
jq+BKDxR1kDhWE2gGFMhjWO6CThL5+gYVKii8orpt+gf3Ye3InoleCzFNQglYoylR4FpHem9zvVvyEKv
UfF9nNSyX2pJJil0GxyW1OkCPu1FinY6MR3K/+NWQu/lsgPKHQbf/JP98BLGXsarhC0YKHcvpnnk3/9B
EOhARZU2kFttctntuAM3XqN6Jsgc9SNNCXdrVCRoi4McaCuQLKjjwjVs3DEu0YryMg/w9w6C+SV1F7hf
+VGZCFJSrdNFMUUnLYEjNfIvSwvoaEy7aJ4rs+ceO+e0GPq5HcNXilbAz0NUOWYu4KUJ+i3AJP2Oostq
3NK24boKe7NygGq6xNnyNYZ+sEyAVSFVWoiq9WEsn8uI8hY6Qj/K+PUM8WjHgt1WsiOTFPjDAWCYIUUf
+FNAWGpG0+6lsBGGGbLvxCzy21zTXZOZNX0kzTZPgekbaaOZWtOxOVZNqJ/+5of6LIuHKxK+sOjn8BqF
feDo0HS7OiVZU5qA3KwUm6Rx19Hmwtm3WjSnFRvZAjN8A5X10a+QMIkpgftUHl6LXIJZFlSFk/Hm+D0R
7vlmZ11LIKp0zHGgWUba4Rb41xFJsh3MSgagiqstoz1sGlICO5y1MsGiHgj7WMTCzlqbzhKTWLk5KVFC
lVr5JtNlR3hdGS5vUAUuvtRkxdH6hh1C9u6I5DMsUUoDiRKrIvl7ItyszCSSUsz5VV1rWkw4oIfdfA4M
BZkHOE4tTnTFArWW2ZMbwrlrwfxcnJpH/Ah/DUoP9IzycsObfuubcSSlRp3Wv33mNAoX+OS9Vlj+UNHD
a7LoagztRNOHY6lTUnPRrDBtcEIstVMFPp22Ot2YSHpytAEosSNA5by3hWX7nxIcmiqMIT1ZBVOowJMq
50XL/eyV8pWQbgJ1sfSEBxkXNmgdd0S4s3s1ondKkubsUiE377WITiVzzWu39GQMjzZsU05Z1oKUp7eK
qjSvWdPsjWlnO1GU1zppbieHB/C5KKW+S00OGJonFVhQ9UpwTCp7HTkQtThBZJanIxjndD/Hjlv2c9Oq
OPSshHEVvGzcETiA3BW+xBLngLALZMJ038toTAyAg9SewCyFwqiC0fRuVzr+6H14R2RXv6alSCQvjw5k
8dXpXUSZSeHjH+qfsFJSE+ijot5oRZI1kJMVFIB1UzBQT0sgSejuBrXRyM9SPLiobdgeHR1A8cYHLTK3
2AQiLap1dnRV0vUIeCQtyhbMaWT3oh+Y5MIwgWCUbOjhZHeg0WOzFXeVrTpsZzD/dNdOLl3w010hD6LZ
HQg6LWghuu8PxysBLdHh4bUUAit10Ho9alLfvOl8ORTda6b7tFq4v+nhNbs82PQJxVdR124brr6b+txz
5iK3FMGnwMgomdCLYiQ+sTp7jlykrnWryuKzuOz5qIy6NtCJddCYiNYH003bg+8Z/bZkI+tV8vHxz2oM
S6BpRTCMGuUYkqiukG5H4p1VU98IX84YpQP8nnnjI6eb5Hc1CsIPnHlIhfkHVxXEA4ga++IU0xkdT+77
YAQaPfeuqgP+aDfk8BD583WCCJBFAK76iJ6aCXj/K97Hkla3wDVHG4ibSjLGgJJ8fXmf+JKKs7qPrkpn
tB1GkMwKkICNA3Uf/87zZtlDUMaxWaR7xCPwkJtkGOJbLSX0mGP47OyFMEJkTYbcHngdxFCgqcDxnD1O
GA+pCxukZAT4ieyXII7joPPsph5766RZ3TVNOOwDyKlVJw1AEgUcwPeZ8KMje5Jsa9C69TCqYqg4I7mf
q2riqtJbBTsJsGlVaNHsrylw5cvD+Nig3St7PjaPw6jOa6J0WbX8eyMRzRwdBKq9FCMElbV8NndcAitG
BJRJAj0qpWnSpAS9H9sDsn3QRgMmP+UoePsW7MDTVYAw0cQeKg6zTP6Xu7kFbgGui6Fw0pPYaiBw25wx
rJR5C9+uucnVupL3J70R5GRiB6DuYhtKp84by8KrgUpOPLyr2dMBcKOOJbjlR6DgCqIxStXZgrYJEiDL
LENQQ9XojE6PfzpQBRqtYYzSR/qBv8iThgEYG1T+9VOJPeIJ2JVPAsv4egQeg8UQH/PIQGUXmBrxrwQn
QqX14BiPkYMyUGCGrw0LDaa268IQ4xWMP0oAJvKPO/c1b2Uv1U9WyY8ixcXSTWTVeQKKxk4QnDuB+Wfc
5OEoxq3CaZkwaWHQoEUpkrVrnuEA0Ry93P9cMCDKwaKOFezza2X8viVDm0HZX3H0gn6H5fGqxzbWnGij
7xLMUo8byJBOH0LAog4xzj0jtloCHdXkxeWsFTKPhiy670MEo3qVJGEMadhYkek+XUTOGJsiNDDkSbKj
b3yCXRiNpHkbOUhD/n8sMyqmj0UGy6bMgxw9iLIP9DAR383vtg1M6Nb0kDeXGLArHYuNKmGopCd6d+hI
M9ExPM/and4JkMtKApbKUdIB97Q4D8VIaFgVDUq70nieG36bxUGVAjzWlpKhgwP6lJs+tg060ctG3Ui6
nt6BwNAUVYIFREkWQek7tQQq8WoZYWUbTdBYCp3ZgNACIWYYQ1SbeAQP2eu2wUh5NQ4/yyu6wpcyBgJk
6J9wjzGeNFucOPGLnTXa3QJj2FHB2xgj4WFl1tgdDBigONyXNAu/mM6nGyNBqxUELlp5Am/A9uBJ2DgD
NJFUtMWc/g0sg6IM6sqEV5kdVyHtntXugoHpRzJk5QO6x11b4Do3EiFoTGXP4GmwqCee3NCj3sAnaRnx
u7ME4wJW04dgMlNBtOTgffuokxSycNxMIepKPxnJz0OaD/48SFbF56Q/vSMrb9BGqsEIherAgQs8j4fy
8stp87qelLLlJAcDHRmYwHIMoxWquZc8kfZJ9uB46CrX1q5yUGrzgKNcYMQ8mt4BT/TgSdxA/TcWCj67
bMAjfoQObPwUMdfVC19ulSa+RQz2P0kfxSp3UDuoTh8wtWlKqHrVt2S3ZVwIuuHVz99X6QZmm6AVFKr0
V0DxOELH/qSRXzvotBd1OlC28R0zMZMkB/hpLqfRxBALjddZLhg3B7vSeQzqbMJ30+Dx4lxw1z1A5mYN
PfVX8UXdskNPuVm0tJQGr7mS17AzNqqFFs6eU/b5Mv9oqBX9uB8nwhvfnKnN9JZLmPcuebMskJ3emt4C
B36LlH3AbDJBYnkGhXV3OroUIxTxe5E+3HXtadOh2naIMzQlmf/SJbEyaDw40strhYGHOynoOcAZN6TU
04tmA9+iNjgHvwzLXB2THz8Psk4AX01K4aum+5gEIqamBNOmXPURgkKOprdWAC2NOBYgR+mOEY+5x1Op
AgX4aAhsHDXoAdyK6jQI2IhwKqZHIV3wgOB5eg5t5uhYBEs0AUpQrpMTxxhdqVnwaMquown12BXBcIr8
OqoTJaUYn7Dxj4wZmE4MIDrjWXfwK5OynXIwhK9JIuFVzmvIxS9ssS584yMF+KR+7kvEEwdBiifo5j8C
MnjBrG7hqY5hOZLwqJzEEpep0w3AUwtilyBsc51iTLwWXK34ad/3q5qa0psiLRjOWs4zellBUUqKQY4G
qSQHwaunRS37MRIuUOYsSKGlvAWXuGGJJlIjaClKkwLGhAzI4f2M4LnV4fQWdESBWOhIFoQBbEvkQCHr
jobw9NoweMqVw9cSWWH8QcUCqGsCT261GcTIG5ZgpVyOvQBoUdsNqFMPcE5OJztjvxReO82DF8ySQiLD
URCkeQgdawLZU4OmuqMR2OYmEDUoyuBJ0kEAkcYpQpGRJIsEvM8DeMWPRHssAS9p1GipVUEwnjgDU6w0
C13CZNAfdT8w5Z4qXuDry57TdFOs5GAZxHCR75HWHpFMjspSkOyr6+IWp5LMaSEFUY7JbYpgg5MPlGBx
VKEBUgFfB7Ta2WgoByuqpIcjKFpnVLWgzwo6aLnPdHFy7nEsu9UIay4NPGjwhIyqABmRDfscwZSeNZRm
oxkrdp3jh65KS8+SkQU9GMfKtnFm+c6oqUdPCLKlkr587sgMUVthhukdqtE95k60g0VkykTSkB59JpLe
J/De/lbgyFGOPm59iGzzSiHEAohyW9kMWLg6+yN6Ksi5vFX0M4wzjGMbadOBobj9sywwvUPGw85HrqFf
oA4upY2ntRKLKghsD2doXjM0C6e3UTmkErvEBxZ+DISmdxoMp63O/UrS/KqWf24EwyIlFKTMPxaS+6hK
8leXV7EJ5CR/zXsXuwKBDcn8GRupCoWSTP8+aCRVgsl5XaJUKor7YIgUTX+rMOw0O+y5qNYFNNYF/Vjl
H0kzPSvAyT4pfMRorWpVUy8/s9D4PeEu54wRj2wpaWWESn70hSRBNdf8flNwftrXIR98vZ74S3XFOS1o
ZwPlH411jwo7lzZQrknX/3kfDcxpspZcRXNmZuTHMgVb90KdAPJz0cPAygU43Q8AcCX0vBXt34/ByjxH
u58OPNeeYWDkwIRePtY67z2RHBZrpBxJTTZ87lYAcuICYiXFk6TL5JyJ0yMbwgiaFcZUVnAa3OARfAbe
fQmafVeotqhRfZTHINeZ/qeBF1ujEmRGPfQvj1J4vSwquq6stpmE6EjjKv2zIAu0kudgfO7HZYO9SGVV
PXTlV4fLEtRVNdBw2cJX8dYZ3UIwBvEGqblkpACkWwUm3bF0ga9XUDwygddM1ZkNEY5KqGpQeqxkhwR2
68MSMNtSHLhmARmElIwKiKfYCd5VE2GM7FVhb20GiyUIj6oEuhkN6Fbz3e5iP2GQ8VIKAqEKoiJFBfJL
uBDYMxxz9z07jacwlE0acE7LR4iDjreOD+x9RxfeyZpNMN75+uGm453jgxMTK8G46JukByfrxw90klG0
qaTjZ8cPjnfNCI2uTec6uaQqt7noqjt+aOs2uMfWrSraxqQHunaTpEudV6UeHW8f79qaDKShkt/ZJJb8
HB8cPzL0eW5/nTs+Q5Wruh8dbwF8OfnRtm9o29gDNRibtuC6vSNp1zKzSPFsVyTpanY1P4i1XM1+WOyi
6yCz8UClPfSIRSdtH2+dXPRJi6byg5Pv7KxRpp2TtZN1D1woE3XbTdu+a88l7Z5NenDyA43fMftAzeQO
Jm1r9sqk40014Q89eNB92FSLZ8+laB48sTwg82Vdh08w9W6pAe+LlOPniiVbEeR5cLxne3jBcvvkik7A
Yg9VsQdY7IC7zHn2VaGHkEezETp0sq7q2ZZ51GSrPRNhPWphubvfrYgDkaJY8YCmkfOoPhPvOc+OYs+W
zHP8XK8ImaI6yP3hPGrdH++5lPPMdsuh825Xb0MtqtQm9mZHM0zWoied1pnL9Cjosl5TO8e7QXeoy7zr
tlRnHshrWS9EkUEvuYt2fZ3z68K2fM4za/fkkqxVdeV4H9rRjIAUfQRs2wV4zk9M2Pg2r3efoiragVLf
qXNCpugjgKbqnJ8qYinnMasSxv3Icvicm4VtOjTP0UJe8yeiz7R7fAAtqT10/Nxd5DrPJ7rLMiXyO2vR
ndAHx48xz6dq7nZkHjVzmEcv7ZM1SNFc3oTW1473Ti6FpbCH9sqQbellTBx0/VnjDcr1qE0sal40W+QZ
Dkuz/Rk0vnO8j11W08fLlhu/pI8V7OBWkEfviE+hrciMaw+7fKaUPj6hh0/UQLGH6n45+Sv2UHHj5CKn
nOcz3ld0nmfQLg43YXp9Y01XVNEdbG2HtoVsHzh0ckkV20Z+7OitjdN8hmcHvG/d4nD30IKbjWe0+Rd8
nuN9mRKZe3lH5tlyp9yCm2c+Pzll/0yKXgu72JY6C7dcit1h+n4/kJkeuvNpQSyh9bCLW9BFw7KdsPmT
K1jqEYMZl7LN6MKlbPGJ5Ft/QjvMIYVLjEE4jz7iH0XYn4Bl5vSD1s1qXQvzPLALj2t+orsM49KLbD8c
V9hnvTzCPHQl+4lfx8kwd/u2hW3O7j0Q1KlNYK96gRkpaUGsVToV5ubENWl5yEnmqjoxwenmZnzBfYE/
zUVpb5lZsZ+/oySJo47t62MekvCu90m6nxY0CWxL/Zw5B9vcZ9NduCngp0PJOzJJ9fshg8IFMbxjH0TT
4bYHmPSAr3kGmBarbEOS7vvJJZkkkIjP5c50n7TN+ElU75AiT8537roSkPYBZtJzw93iXxQG08Lbdnof
YBZ3aDts/MhdzIxxBaibmYGJ2JbZdHu0YlhYF4JetTNdqQ/Pntwz7/m5wnDZ4ySfS4/vWVjw0xCNb58F
6Gr52fm64Fj8IETN7kB3yNqde5yypZkOKbqXa5DirxNO2XWnimhrD2C0QBYeRsseCnTEGS466CGA/z7g
WPHL67zPswcp6kDbp2G6PA7geXgMRcwUhkCcLnHx83ILS+ljAeG7vw59Hh6Uh+JbCOjF6epSDvjHo6iH
zltGhf53ojtudvlEAKz7AFL2A6QtfoS8H7+7486h1ACbnBMDA+CqjwaEyGZRAqw3oNk35n/NSMwuIJXr
tbt/RArxntE3CQjOian4FIpoXPSXsH97CPz9NStLrUOKPszwp8lWWMpcUNDhk6sh0Le4CH4xrLtftbKe
beDXvr8hxTB2w59cvHH8vD8LZ9khE4H0j73xvmXHGgLQ90HJA75zGMU/YK4C9A9Q8wP8eWA2JeBPAx4e
Qh6PCX3jDNxY4rMGENpeWZBiTp4rslr/y5Kx+Ka/lF1F7g7z2CEYp4CI8tfK+tmfSttBKTqWZalPglIa
cMEw4JeA/dm9I8eg+KIW3TZO8BYtAvGbh37gw0/LZ2d4vB325uQSzsx2MAZ9ZMDsmcv0xIXzcEtwB1Ie
8R3gofD2sXfEFEImRpk7Vhgky+hDDiDt+36VaFGgBLBmvT2hPBatNhXG+qIHe+a8wNn6H7C2MrOa2jmn
+1tJgKaQQe41HAqe5hTFxeGmtZ8jWXAnPvo5kgnN9Bm9GEiRNCJV4nDTpZhGyMiPPRRbRxkr3Yqyk8pw
ZfqYwoSRSnDilcu6NnqlzFnkxbUtz3LZPvsC8JgqMt2nY3klFkFVTXDqwpHz2k4BvUNjjutO4m6Kh+a0
xV2q3cnOqTo2EiBHeKY73DsyOeglhz97ZGqU94c2NpBz8GQNqWMY8dc/4bxJpmlUomQvR6I7FHPTW/Oh
kjqd3qZOu/D+GXiBRlkKLwHFpARzKuURv8FES/lw8/Bn6iSpoWteJ96VcwXiaEQNmuj12S7XPZAci0Ab
xg6a1iZnGAXOnp00iMyxkoEqmhWMTK8kEJq0E48kyU/nedW0jIbWroDfZ6fFKKe5tTwnKXQ8vX246b4b
m7XDzRHkj51bgmFVDYZ2GcSuKIPXdoT5n96w7DrDn1fKSpB1C16WKzGQTQK+FVEdZ6Lq3vQZBOBYCWKC
rYClXZkFj+KmztNQK7+eiYjoi9pv4/BnsEPjg4jyr/A5xNVR3GGu7nEB3padFt0rMzCQ4/eKzvGGg5bZ
gJJbqsD9oRcPoOHbMZjq6eNRZu+2oHtle0OnxQX3hkGMb8zG6BRIL9OzNrU53ATnvAxCo0UpRBQfYTDV
Hj5+WMd0KDnNbC0Vt+rARS+NhI6sRX+eyOJp1pfZO9NnPvi5PlFhWHXsP+qFoLYKcKEcgU45cJwcBaFr
E2QZ2WC6YbWrQMIzOSvo7TC9DV4FpbCwWzR7gRYkK1wLcHcYYVSxQewjTxhTx649LRd4OlDX2x7+3Eq6
R1O9wNsUH+YrYqnr7QsrQ3MQP16ByuMetB24MKzEoFlvEgg+d/Rz0HTj1cym7hVft515CDcfZ4eb2PMW
tNTjeCJZ2gse61mJgGc9cK7ImAkk5vs4eDV5+ru9tulaLyx9jsy6evYJrAU2ZJj+bhjOwTCsPnyOEcfQ
9mSO7lOd2yZwGIKhrZ1hFlunzrLfmXX0dyisJfs6+vwxlo7ohcNZt8gJIXHILTU2b65nbAVotA5D5WRk
xrfA4GN7E/IZl9T+eR59qv1eD3wGE+TLco929IgHzCApp+/EzaL17wrO+8cPPOTh+ghfcFRChz/4tT4X
tSL1eMNUQNPnwrzT/Lmrf5iAzRs/supfRg4irU5/n+AjfAPpPFkP0Ih+kEMI0oG/kI2fGXWOL9UhRLHq
tfiK3QCMx7op3N79IT6IV6XSkKkSL9FZE5HfIdRRAbkVTxqZu6RFSp+DgKb8lCp/bcG+ahJc/bm3dTdn
uFpA8gYoetPf4fppwbSbjz++EQbopBYTP+nzan8oP+vV7w55vRQ7qaBqG62FijYrYHFVYESlDr71FqU5
GEbRM9VMNqVstUllO1Gdwl3cS51TlTaAhXNrmEqHq7z1r6bZjeaPY22tz7wIfv+5QxAqi0fojtak8PJu
00KE6gG4Ak4CO/cWrH56gXta5buxaHrdQDflo8Y0ZbIncc9ff9rAUBofsZEgX25DuBPyDlYcU7t8Mo7o
ZGTHJ7VUIqYFihQHaSXppPLV6VGXYMPeSyC6p4ITMmBnlXhTelNXDXVFg7YS5ETk1r6BwxLyggF8lvag
5loM0qyJnguq6aIXsYE7hdNlMq1lqzHkVYspl820OQxgertXAjPAc4DfXGTr/wRIdo73LRWiG2QIyO+s
deJIDMdGOXMhQScyrukkhQkZD7GVgQ31xmQ9kMb9nQQcEuj044pLqJhfi2DOqFUCoVrbGPwV6hIW1Qou
KnVWQO4SQrVG9PK2e7HXBvJhUcHAjtB5V1I0Co5tEag6BxXZo9KxzU9JMa7hJTvnflraFyXmKIC5C9nD
yIQjBzFdx9ZgeZZgQ2rDRTngUvbRWbMobewLZjNXT4IjG+XHBbYoSCjhbLaH1jQ9COXjQ6Pa9cugRgff
w0cGKawO070hxr0oexnQNfncuPJl5V8hNKfcEALSc3BM74dQwJuDJV0/ztWgU+LbPWkXBEMKudsBc/St
Fn0s+2Xgc5kUEOurGAYhKUYlPJnM0Sd9SIsCJTaTMsfyqQ+0quUDLYc+46eW0kAERNGxGIX1g+hc/IAU
0xxgx0fjwvydtAGvzxEHKmGBj/Q1MBM28e37MKj8eRijfKit8BXnwg6fSYorwxBx4iNm6DCpVwBOJuD9
mebwpk9e9qWkqYhBllRn3vnTRTl2G9RjyTlTr/xYYKQr8glzX23QHP6FUvrMLoCf82+YuGBiC3pZH20A
KB1ipK4OhPVSFUtw7MLjOQ/CAiJ/ZvCcHwcgcJgUXsvhKEm0vyfJ4ZWgalkXy7acmX8BcUDx5Z3A6l/G
xTIbty+/Fgk6ECQYgzKFQFdq0zmkqF8PA4FEWUuI2U7gxRtVUFZUIVrlp7/5LIvBPVIdVTJUUxGD20LU
DuXXegKRmoYxoPOyFwTsx2hTariyrqMNDORV4kM8zQgDiGFQLIrBQ8dnYE2vDhPpEVBOMNxE6qUaRuBC
kcwY3Q7BuZIF5ly4hhf1iiGY1pd1QPpuzZkgxbLdw2sjh2bDZ+7aBgJmcJjM98tlONAeA/ASXz1OCskM
tcjkz4IiHSbw1f8OMHEowPuVIpHRAPLk8BtoqCxiGDz+wijA/ZVD4rk5yeRXjnnnSBBbHR2k8DnHR6wj
HFId5/gGIq8NC4RWBwIIzXz40Qevd+6eXvvq9S7ZoujDSSe//e9/X+9cfPs9afsuUPLp5d9Ob+5z7oV5
Tv7xwZu/Pz392upJjYpNJ0ent789/ea7189+0MkG+1z46IN3V/7zZmvv9Euj6TRyGZv34It3tz85vWfy
znCDb368+Mfv33GDBsCY3KrONz/+/MeNR5B8+tXzt7u3X+/9GuQ+vbb2evfbNz9tnEk+vfz7+5LV2N+b
vPvl+yu5+97kmzffX/el9yd/FiYrVp/ee/z6+U8ebJncb3/45PTJr6/3f8RkXcnTn7iSRT+TapDqm0dY
Nreax5290527mKzqfnPj8enF7yHZLIdLZyrRybtfnq37zbfP3/y4e3r5ISSr9WEXxHsq+fZ9dSsGnkmm
1fPVc0x+8+CbNzeuq4/R2eH8dOn06p0zdV++e6Zuze/PN/74/l9BT24+enfw99Od9bP93vnsPYz9y5eq
vbc3Pz+T++lPZ3Lr7Xfr3umnNz1e9TN/ev2bIPnH3+wOxGQ9ytdPP1N9N8m8/dSu0Wx5+LcIkiO1cd7e
3Dn9+kvMffDT28u3z+R+e+tA7TW1UoJKTr/5XKzBGdjaT/6Bed998evp0y3VHXPEcMXfboqxuAPms/t2
VbrURZX19jend/8tsxkmf7P/eu8WpOrhfvv8dPdHmapZ7M+sC7andr28frqB5X+5eHr/5z/+9hxS9Rq6
/vXp1yae73k3qOdXXu/cOt38XKa+vf3d66f/VhU4pHdBrB/Iafh6evNfEdSqt/anD+kUlKmq/39c/AxS
7by83tuTqX/869PT+88Ue2QPTu9tvLu3QePitM/uv7m49/brT13pWbNF/7j0m/63eUkV9ebvV06//Dsn
2Maf33tz95c3G1chVXVUrQE1tTJVHaanV6/wTLu8f1z8QfFQlQhrOP3q59Or30OqPazUGg/zvr35zduf
fsG8f/nSbwaZ983fvn+3vsWpF8RsQc539w5e737xeucHlzrLR4M9vrC1q4/f7l1/s/2VTHVXHI743aOf
3z36RZWAVJXTH5a+3us3Xh9sv/38Pua9+rVaCGEf7Jy/3vlCpqo5f/Pzr7wQJHfUHleXbcid13u/vNv4
7QzPPv9V7fQzM3T9m9PNv2HP7Nb5/l9ha+/Lqzbfj9feM0N//Hjx3b/XGL641u79483f9yFVtaP/7cyR
rNXeoTLb6ef/Of385usd76jgqny69eYx5P3jb1fsLsO8eo89++HdvXuQ+u6Xy6riP65cl6lvvn16ev27
N1f/DjXQHX7w03tS1Q5wqRfE1RYMavdLaPz06o13awqHXJKpb/+99ubuv9RZcKb7dtFhlepiDdv4Fsvt
/f1sG7TOaMe61Dd/e2C3Mqaq09XcPzKVbqRfLr6HGeqIPTNNfqX60X/z3du9T9Q+EIxzl4ZMM1tVrBCd
trOuD2KLPN20/fPpm2v3XtON49v5+svTe/9RHcCJN1MU8kWfehtfqnUG9f70jRqr6saZUSlA9+bzW8it
i7++/fzxm4uw9k/vP33z438VoI3EZPkz23dqQ6PS18goxdQ3P372+tlaFMz0zsUz8+ROVl/l+pY/Azn1
3fN/vN27G64xdWXYyxRSVa7X+39TM4V5Ny//L57s7Z1evoYz8LO6Bv5yehUGe/rsojpN3h7cgho0BxTk
JOzCv3W0kAB+60Sv1j97tfafV2v2ymEM9mrtr6/Wv3y1bu2RF2dd8vev1p6+Wvu3/VHjsPqrtd9frV99
tf45JOtK1u69+XQLc9sVrL7Y5AVfyW+v1q69WrsfJKt+uA7Ozfvct3Xu9S9cslrNir9qP71aN7Bibtax
4tN3dx8whp370Nf8hemiOeFnz/uaP1EjpH7MLkL3vqcGZ3n7fHr5j7//wnnJneT1/qev1m64FHvfb4gu
cEb1S+706k8mZcY3s/5q7ZbqACYr+PNqfY1a9z8FiZX0Kjn+Qnz3yxoma8ig1hr1doYHrIHEsx94PmYE
H655xvvcZsRvn1z3ufUuuqqGbC4ED/rV6lGL8NXaNiSrX6Kvdz53rfmfCFdvnd77jvvmkhXXTv+6cbbu
tW/MungQJt+ys2eSZwmoOOZz7bOyi1v/5C66ZHVK+Kn2yae3br+78ousRK+AW3fe/nAlrPn0+rqYb5f8
5sav6vg6+2Pl9OuregtRJTPUb5VbcUsxXH3zH3Ttl/97+sX3ii/wOyF689sd9SuLarnwJ7lR1mkwLvWP
H370Q3S/NL7+5NVF1dpP+Pvjyq66R9RwMJXW0j3sg/oFcrZePblvPrsY9oznNugvLRuDSt0JYyE05RXn
zrpfBueIba/Wr5uz67MzufV+/z1MVYf6H/+8fLbmz/1KOkdTTRsFcp5+ds0UvxfJVMVDlcQ8Ez34i1lb
N2SqAqlvH/3Au9XXoFpX/f0PpPJ5g62RrOnyf7G10593cQw2dfMffobEnferbm4d7zxV/I/vv6ZzXSBN
scsWHG/80SLK/81MBbRleaP6HAV5/2qO2KAGda244xCvihtBqvpN+WpNLaffsV51/6hj8my9irc/qyMV
7sxf1uwxhDe02m2XN5nnAg+q3yg/h/W+29p4++0vZ/nw++n9A5r3gA+fPw1Q1vUb5nT7Iqjhhj+MRaoe
Ah0PEjuq0+HW7ZC/999bw286dT0ESgbkfxOdTeU17TDd3V9O9//K61TUe0/9qKMf7e7s37369t4NniFx
av/+eu874o6/EP75yB6LQermH5f/S/wlJ4O3nz19t/1vkfBm5+bp1W9kOQUGdY/++Qhapg1NKIcK61Pe
12aWxd0HbzbVVrqB3TbXFW+keZjUP9Z2sKGr+qQ8/flJMPD1v5ze2qTrR0Iv3dXNkEmfWIAU1KuOr3f/
QobS4UMHCtyZbgHM02Gp7q7Te7dOL++8vf8J1Pz0ofqhKllja/7CnBJfYM1vvr2vLolgAvWJ8Nsd3jai
Fzc8uvK8/OZzDdwwla/WoIa3j++++XItaM0d+lHIS30/vI8/qnNhz+75IwFx5jodgb6/ZoMpNID1btmD
KWhNTdyvqhtykflfcUKIqzh2drDf/nZ2kUX29g/Y9fb6gRaGXv88XON6MWxtyOYVr9/+dk8mPN8gIbmr
zQjj1M+QoD9Pvz3bn7e3vzu9/6nKHiyLr66+3vlK9FLfE08fWR5JZly8fXr1V7kFnRhTcufJ5pmTQ/94
/u2Oa8H+xunW4jeOMa6idxPZIte93OccnypraTxLWvURvc40S3rp8dH3ZxKsmo+Nat3TkCbBhJDeoFZn
SOnfHlnfbaqiOLw58hDa6ty9xYp/oNx97mXePmXRdIFeIGaLk4LeAHF2uKVqQ2bgp1zdc78T7iJpxpZS
YXMypx+V9NEuzSDvdiEh5xcqOcG9Iso1NOQPxUYtHeF7ZMxMJ9MNl8Avyt6VWVanGyMsM7078K/amVfo
IHh4TXZezq6koieKiR5IdyUb/fAuWq7E3VRmyA9v1lgiocegnYFwO6ROsy1JY/2BXEDxw5sF5hjWCTz7
WzdH30cyQyH9kYyZv6zB8GGj682atVnGiiy/2qDDlBoVGkHH4iFi014O+fN4CPQgA7MUNgdis5RyIsle
5TNTVwcyN/lmkS4jOtpo7Eql7/yYKVm1jEtZFz8gyoXVioHCZWdFtp2lPZ9/wbwbHI9kfYl4wtjss1La
2/TwFb6ReHZPN57oXShLJ7kz7Zkz78uJplblQzjaXjel3eIcv2gkLlaof9ZuTrNcxvDsxWALPq7g2WG1
7+yozrumIWZpFUPM0h4+mzNZqWRler1viM/RqFfC5wI/1w18jof+BWQ96iSwEKL3y4hkswASLEQZv2rs
DPlaCCyfj1oYyFjW3U3gVcGan3XnrvGb684cCZ6+GWeUneiCLxJn2tORL+/xU+Jk3khPOzurIG8GdOax
ZmMmWtg3urn00YGsmowj2G8M3wdkcw+qqi7oYjjnp29f0L2j+xhLtRnJnkalt30yzhsboiy81azNQ3qJ
bKmhveQ4kpWSn+oalVFb1ZFm1/u5PwmLzv9hN9UppUXWJAHHuvAR6LF4cFojAtkL/SL3Hcg7kjNzeG26
AbZTo+AxvsK/G6QtelbguZ0uvl7MNquLnj93Ba0mzjLAmUd1pYlXge/xqFM0A/uoxL9fbK5a+QrisAb/
hEZEeV2wL1FvyKroRYzFP/3f//3/MCC8xA=='))); 
    }
  }
  
  
/**
* Помощна функция за сортиране според дължината на ключа
*/
  private static function sort($a, $b)
  {
    return strlen($b) - strlen($a);
  }
  
  
/**
* Подготвя масив с ключове - алиас-и на чар сетове и стойности - официални имена на чар сетове
* Масивът е подреден от по-дългите ключове към по-късите
*/
  private static function prepareCharsetMatchs()
  {
    if(count(self::$charsetsMatchs)) {
      return;
    }
    
/**
* Сурова информация за символните кодировки
* Източник: http://asis.epfl.ch/GNU.MISC/recode-3.6/recode_6.html
*/
    $charsets = array(
      
      // General character sets
      'US-ASCII' => 'ASCII, ISO646-US, ISO_646.IRV:1991, ISO-IR-6, ANSI_X3.4-1968, CP367, IBM367, US, csASCII, ISO646.1991-IRV, ASCI',
      
      // General multi-byte encodings
      'UTF-8' => 'UTF8,UTF',
      'UCS-2' => 'ISO-10646-UCS-2',
      'UCS-2BE' => 'UNICODEBIG, UNICODE-1-1, csUnicode11',
      'UCS-2LE' => 'UNICODELITTLE',
      'UCS-4' => 'ISO-10646-UCS-4, csUCS4',
      'UCS-4BE',
      'UCS-4LE',
      'UTF-16',
      'UTF-16BE',
      'UTF-16LE',
      'UTF-7' => 'UNICODE-1-1-UTF-7, csUnicode11UTF7',
      'UCS-2-INTERNAL',
      'UCS-2-SWAPPED',
      'UCS-4-INTERNAL',
      'UCS-4-SWAPPED',
      'JAVA',
      
      // Standard 8-bit encodings
      'ISO-8859-10' => '8859-10, ISO_8859-10:1992, ISO-IR-157, LATIN6, L6, csISOLatin6, ISO8859-10',
      'ISO-8859-13' => '8859-13, ISO-IR-179, LATIN7, L7',
      'ISO-8859-14' => '8859-14, ISO_8859-14:1998, ISO-IR-199, LATIN8, L8',
      'ISO-8859-15' => '8859-15, ISO_8859-15:1998, ISO-IR-203',
      'ISO-8859-16' => '8859-16, ISO_8859-16:2000, ISO-IR-226',
      'ISO-8859-5' => 'ISO_8859-5, ISO_8859-5:1988, ISO-IR-144, CYRILLIC, csISOLatinCyrillic, 8859-5, 8859_5',
      'ISO-8859-1' => 'ISO_8859-1, ISO_8859-1:1987, ISO-IR-100, CP819, IBM819, LATIN1, L1, csISOLatin1, ISO8859-1, 8859_1,8859-1,8859',
      'ISO-8859-2' => 'ISO_8859-2, ISO_8859-2:1987, ISO-IR-101, LATIN2, L2, csISOLatin2, 8859-2, 8859_2',
      'ISO-8859-3' => 'ISO_8859-3, ISO_8859-3:1988, ISO-IR-109, LATIN3, L3, csISOLatin3, 8859-3, 8859_3',
      'ISO-8859-4' => 'ISO_8859-4, ISO_8859-4:1988, ISO-IR-110, LATIN4, L4, csISOLatin4, 8859-4, 8859_4',
      'ISO-8859-6' => 'ISO_8859-6, ISO_8859-6:1987, ISO-IR-127, ECMA-114, ASMO-708, ARABIC, csISOLatinArabic, 8859-6, 8859_6',
      'ISO-8859-7' => 'ISO_8859-7, ISO_8859-7:1987, ISO-IR-126, ECMA-118, ELOT_928, GREEK8, GREEK, csISOLatinGreek, 8859-7, 8859_7',
      'ISO-8859-8' => 'ISO_8859-8, ISO_8859-8:1988, ISO-IR-138, HEBREW, csISOLatinHebrew, ISO8859-8, 8859_8',
      'ISO-8859-9' => 'ISO_8859-9, ISO_8859-9:1989, ISO-IR-148, LATIN5, L5, csISOLatin5, ISO8859-9, 8859_9',
      'KOI8-R' => 'csKOI8R,KOI8R',
      'KOI8-U',
      'KOI8-RU',
      
      // Windows 8-bit encodings
      'CP1250' => '1250, MS-EE',
      'CP1251' => '1251, MS-CYRL, WINDOWS-BG, WIN-BG',
      'CP1252' => '1252, MS-ANSI',
      'CP1253' => '1253, MS-GREEK',
      'CP1254' => '1254, MS-TURK',
      'CP1255' => '1255, MS-HEBR',
      'CP1256' => '1256, MS-ARAB',
      'CP1257' => '1257, WINBALTRIM',
      'CP1258' => '1258',
      
      // DOS 8-bit encodings
      'CP850' => 'IBM850, 850, csPC850Multilingual',
      'CP866' => 'IBM866, 866, csIBM866',
      
      // Macintosh 8-bit encodings
      'MacRoman' => 'Macintosh, MAC, csMacintosh',
      'MacCentralEurope',
      'MacIceland',
      'MacCroatian',
      'MacRomania',
      'MacCyrillic',
      'MacUkraine',
      'MacGreek',
      'MacTurkish',
      'MacHebrew',
      'MacArabic',
      'MacThai',
      
      // Other platform specific 8-bit encodings
      'HP-ROMAN8' => 'ROMAN8, R8, csHPRoman8',
      'NEXTSTEP',
      
      // Regional 8-bit encodings used for a single language
      'ARMSCII-8',
      'Georgian-Academy',
      'Georgian-PS',
      'MuleLao-1',
      'CP1133' => 'IBM-CP1133',
      'TIS-620' => 'TIS620, TIS620-0, TIS620.2529-1, TIS620.2533-0, TIS620.2533-1, ISO-IR-166',
      'CP874' => 'WINDOWS-874',
      'VISCII' => 'VISCII1.1-1, csVISCII',
      'TCVN' => 'TCVN-5712, TCVN5712-1, TCVN5712-1:1993',
      
      // CJK character sets (not documented)
      'JIS_C6220-1969-RO' => 'ISO646-JP, ISO-IR-14, JP, csISO14JISC6220ro',
      'JIS_X0201' => 'JISX0201-1976, X0201, csHalfWidthKatakana, JISX0201.1976-0, JIS0201',
      'JIS_X0208' => 'JIS_X0208-1983, JIS_X0208-1990, JIS0208, X0208, ISO-IR-87, csISO87JISX0208, JISX0208.1983-0, JISX0208.1990-0, JIS0208',
      'JIS_X0212' => 'JIS_X0212.1990-0, JIS_X0212-1990, X0212, ISO-IR-159, csISO159JISX02121990, JISX0212.1990-0, JIS0212',
      'GB_1988-80' => 'ISO646-CN, ISO-IR-57, CN, csISO57GB1988',
      'GB_2312-80' => 'ISO-IR-58, csISO58GB231280, CHINESE, GB2312.1980-0',
      'ISO-IR-165' => 'CN-GB-ISOIR165',
      'KSC_5601' => 'KS_C_5601-1987, KS_C_5601-1989, ISO-IR-149, csKSC56011987, KOREAN, KSC5601.1987-0, KSX1001:1992, 5601',
      
      // CJK encodings
      'EUC-JP' => 'EUCJP, Extended_UNIX_Code_Packed_Format_for_Japanese, csEUCPkdFmtJapanese, EUC_JP',
      'SJIS' => 'SHIFT_JIS, SHIFT-JIS, MS_KANJI, csShiftJIS',
      'CP932',
      'ISO-2022-JP' => '2022JP, ISO2022JP',
      'ISO-2022-JP-1' => '2022JP1',
      'ISO-2022-JP-2' => '2022JP2',
      'EUC-CN' => 'EUCCN, GB2312, CN-GB, csGB2312, EUC_CN',
      'GBK' => 'CP936',
      'GB18030',
      'ISO-2022-CN' => 'csISO2022CN, ISO2022CN',
      'ISO-2022-CN-EXT',
      'HZ' => 'HZ-GB-2312',
      'EUC-TW' => 'EUCTW, csEUCTW, EUC_TW',
      'BIG5' => 'BIG-5, BIG-FIVE, BIGFIVE, CN-BIG5, csBig5',
      'CP950',
      'BIG5HKSCS',
      'EUC-KR' => 'EUCKR, csEUCKR, EUC_KR',
      'CP949' => 'UHC',
      'JOHAB' => 'CP1361',
      'ISO-2022-KR' => 'csISO2022KR, ISO2022KR',
      'WCHAR_T',
    );
    
    foreach($charsets as $name => $al) {
      
      if(is_int($name)) $name = $al;
      
      $name = strtoupper(trim($name));
      expect(!self::$charsetsMatchs[$name]);
      self::$charsetsMatchs[$name] = $name;
      
      foreach(explode(",", $al) as $a) {
        $a = strtoupper(trim($a));
        expect(!self::$charsetsMatchs[$а]);
        self::$charsetsMatchs[$a] = $name;
      }
    }
    
    uksort(self::$charsetsMatchs, 'lang_Encoding::sort');
  }
  
  
/**
* Подготвя масив с ключове - алиас-и на кодиране на бинарни данни
* Масивът е подреден от по-дългите ключове към по-късите
*/
  private static function prepareEncodingMatchs()
  {
    if(count(self::$encodingsMatchs)) {
      return;
    }
    
    // Масив с най-често срещаните encoding-s
    $encodings = array(
      'QUOTED-PRINTABLE' => 'quoted-print,quoted,q',
      'BASE64' => 'base,64',
      'X-UUENCODE' => 'uu',
      '7BIT' => '7',
      '8BIT' => '8',
      'BINHEX'
    );
    
    foreach($encodings as $name => $al) {
      
      if(is_int($name)) $name = $al;
      
      $name = strtoupper(trim($name));
      expect(!self::$encodingsMatchs[$name]);
      self::$encodingsMatchs[$name] = $name;
      
      foreach(explode(",", $al) as $a) {
        $a = strtoupper(trim($a));
        expect(!self::$encodingsMatchs[$а]);
        self::$encodingsMatchs[$a] = $name;
      }
    }
    
    uksort(self::$encodingsMatchs, 'lang_Encoding::sort');
  }
  

/**
* Поправяме текста, ако не е четим
*
* @param string $text - Текста, който ще се поправя
*
* @return string $text - Поправения текст
*/
  static function repairText($text)
  {
    // Промяняме лимита на паметта за големи файлове
    ini_set("memory_limit", '200M');
    
    // Анализирам
    $res = static::analyze2Charsets($text);
    
    // С най - голяма рейтинг
    $charset = arr::getMaxValueKey($res->rates);
    
    // Разделяме в 2 различни стойности
    list($charset1, $charset2) = explode('::', $charset);
    
    // Ако са равни и енкодинга е UTF-8
    if (($charset1 == $charset2) && ($charset1 == 'UTF-8')) {
      
      // Не се правят обработки
      return $text;
    }

    // Ако са равни, но енкодинга не е UTF-8
    if (($charset1 == $charset2) && ($charset1 != 'UTF-8')) {
      
      // Конвертираме в UTF-8
      $convText = (iconv("$charset2", 'UTF-8//IGNORE', $text));
      
      // Връщаме текста
      return $convText;
    }
    
    // Ако не са равни
    if ($charset1 != $charset2) {
      
      // Пробваме да поправим текста в UTF-8
      $convText = (iconv("UTF-8", "$charset1//IGNORE", $text));
      $convText = (iconv("$charset2", 'UTF-8//IGNORE', $convText));
      
      return $convText;
    }
  }
}


// Малък тест. Към момента се поддържат 30 езика

$test = array( "Как се казваш и какво правиш?", 
        "Детство - время веселых игр и развлечений",
        "Моля ви да отворите прикачената фактура и да платите сметката",
        "I am quite new to php and I was wondering if I could and should change the header for the php files to match the html files.",
        "La France, en forme longue la République française, est une république constitutionnelle unitaire ayant un régime parlementaire à tendance",
        );


foreach($test as $words) {
  $detect = lang_Encoding::getLgRates($words);
  echo "<li> {$words} => ";
  foreach($detect as $lg => $rate) {
    echo $lg . " (" . $rate . "); ";
  }
  echo "</li>";
}
 
Това е. Може да копирате кода и да експериментирате.